Ymgynghoriad ar newid categori iaith ysgol yn dechrau

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroom

25 Chwefror 2021

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroomMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod ymgynghoriad ar gynlluniau i newid categori iaith ysgol gynradd yng ngogledd Powys wedi dechrau.

Y cynnig gan Gyngor Sir Powys yw newid y ddarpariaeth iaith yn Ysgol Dyffryn Trannon yn Nhrefeglwys a'i newid i fod yn lleoliad addysg cyfrwng Cymraeg yn y pen draw, gan sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn dod yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Ar hyn o bryd, mae'n ysgol ddwy ffrwd sy'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar gyfer disgyblion 4 i 11 oed.

Y mis diwethaf (Ionawr), rhoddodd y Cabinet ei sêl bendith i fwrw ymlaen i ddechrau ymgynghoriad ffurfiol ar y cynlluniau.

Os aiff yn ei flaen, byddai'r newid arfaethedig yn cael ei gyflwyno cam wrth gam, o flwyddyn i flwyddyn, gan ddechrau gyda dosbarth Derbyn yr ysgol ym mis Medi 2022.

Ni fyddai'r newid arfaethedig yn effeithio ar y disgyblion hynny sydd eisoes yn yr ysgol - byddai disgyblion sy'n defnyddio'r ddarpariaeth cyfrwng Saesneg yn yr ysgol ar hyn o bryd yn gallu parhau i dderbyn y ddarpariaeth hon nes iddynt adael yr ysgol.

Dywedodd y Cyngh. Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Mae nifer y disgyblion cyfrwng Saesneg yn Ysgol Dyffryn Trannon wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf ac mae darparu darpariaeth briodol ar gyfer y dysgwyr hyn yn dipyn o her i'r ysgol.

"Un o amcanion ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws pob cyfnod allweddol.  Mae gennym hefyd amcan yn y strategaeth i symud ysgolion ar hyd y continwwm iaith.

"Er mwyn cyflawni'r nodau a'r amcanion hyn, rydym am symud Ysgol Dyffryn Trannon ar hyd y continwwm iaith. Byddai hyn yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn cael cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan gyfrannu felly at ddyhead Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

"Fodd bynnag, mae'n bwysig bod cymuned ysgol Ysgol Dyffryn Trannon a'r rhai sy'n byw yn yr ardal ehangach yn cael dweud eu dweud ar y cynigion hyn.  Hoffwn eu hannog i anfon eu barn er mwyn i ni allu ystyried barn pawb."

I ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i Trawsnewid Addysg a dilynwch y dolenni i roi eich barn ar-lein.

Fel arall, gallwch ymateb i ni yn ysgrifenedig drwy anfon e-bost i  school.consultation@powys.gov.uk neu drwy'r post at y Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG.

Daw'r ymgynghoriad i ben ddydd Iau, 15 Ebrill 2021.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu