Tai cyngor wedi'u clustnodi ar gyfer safle tref

Image of houses being built

26 Chwefror 2021

Image of houses being builtMae'r cyngor wedi cadarnhau y bydd gwaith ar 18 o gartrefi newydd Cyngor Sir Powys yn dechrau yn y Drenewydd fis nesaf.

Bydd yr eiddo, sy'n cynnwys amrywiaeth o gartrefi dwy, tair, pedair a phum ystafell wely, yn cael eu hadeiladu ar safle'r cyn tŷ tafarn y Red Dragon a Chanolfan Ieuenctid Maesyrhandir yn y dref a disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn mis Mai 2022.

Mae'r prosiect, gwerth £3.5m, yn rhan o darged uchelgeisiol y cyngor i adeiladu 250 o gartrefi newydd erbyn 2025, sy'n un o flaenoriaethau allweddol ei Gynllun Gwella Corfforaethol Gweledigaeth 2025.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Cabinet ar faterion Tai; "Mae'r cyngor sir yn gwneud cynnydd gwirioneddol gyda'i darged uchelgeisiol o ddarparu 250 o gartrefi newydd erbyn 2025, a bydd y datblygiad diweddaraf yn mynd â'n cyfrif i 118 o anheddau sy'n cael eu hadeiladu.

"Mae'r buddsoddiad nid yn unig yn newyddion da i'r rhai sy'n chwilio am gartref, ond mae hefyd yn rhoi hwb i'r economi leol gyda'r gwaith yn rhoi cefnogaeth i is-gontractwyr a'r gadwyn gyflenwi leol."

Dyfarnwyd y contract ar gyfer y gwaith i RLD Construction o Fae Colwyn a fydd yn adeiladu 18 o anheddau sy'n perfformio'n effeithlon iawn o ran ynni, gan gynnwys un byngalo tair ystafell wely, 11 tŷ gyda dwy ystafell wely, tri thŷ gyda thair ystafell wely, dau dŷ gyda phedair ystafell wely ac un tŷ gyda phum ystafell wely.

Mae dull 'ffabrig yn gyntaf' wedi'i fabwysiadu er mwyn sicrhau bod y cartrefi wedi'u hinsiwleiddio'n dda, yn gost effeithiol i'w rhedeg, ac yn defnyddio deunyddiau sydd â chymwysterau mwy ecogyfeillgar na'r hyn a gynigir gan fathau traddodiadol o adeiladu. 

Bydd yr anheddau'n cael eu hadeiladu gyda ffrâm bren, inswleiddio ffibr pren yn y waliau, brics a rendro ar y croen allanol a thoeau llechi.  Defnyddir pympiau gwres ffynhonnell aer ar gyfer gwres a dŵr poeth, sy'n llawer gwell i'r amgylchedd na gwresogi nwy.

Mae dau o'r anheddau wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer teuluoedd ag anghenion penodol sy'n gymwys i gael eu lletya yn y datblygiad hwn.

Cynlluniwyd system ddraenio drefol gynaliadwy i fynd i'r afael â materion ecolegol ar gyfer y cynllun a bydd y cynllun yn cynnwys 'llofft ystlumod' ar gyfer yr ystlumod sy'n clwydo, sydd i'w gweld yn y lleoliad hwn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu