Cynllun Adferiad wedi'i Amlinellu

New money

1 Mawrth 2021

New moneyBydd manylion cychwynnol am sut y gellid defnyddio Cynllun Adferiad COVID newydd ar gyfer Powys gwerth £1.8m i helpu'r sir adlamu o'r pandemig yn cael eu hystyried gan gabinet y cyngor.

Cyhoeddodd y cabinet y byddai cronfa wrth gefn penodol yn cael ei chreu i gefnogi gwasanaethau'r cyngor a'r gymuned ar ôl derbyn cymorth ariannol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. Cymeradwywyd y dyraniad o £1.8 miliwn i sefydlu'r gronfa gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 25 Chwefror.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Rydym mewn sefyllfa i neilltuo £1.8m ac i sefydlu Cronfa Adferiad Powys i helpu grwpiau cymunedol, elusennau, mentrau cymdeithasol, mudiadau gwirfoddol a gwasanaethau'r cyngor i gefnogi pobl a chymunedau i ymateb i heriau COVID-19. 

"Bydd y gronfa'n cael ei defnyddio dros ddwy flynedd ariannol i ariannu rhaglen gynhwysfawr wedi'i chynllunio i ddarparu cymorth ledled y sir ac i ategu gweithgareddau adfer presennol ac arfaethedig Llywodraeth Cymru.

"Er ein bod ar gam cynnar iawn o ran sut y bydd y gronfa'n gweithio mae'n newyddion da iawn a bydd yn rhoi hwb sydd ei angen yn fawr iawn i helpu ein busnesau, preswylwyr a chymunedau i wella o effaith ddinistriol COVID-19.

"Rydym wrthi'n datblygu'r meini prawf ar gyfer rheoli'r gronfa ond rydym yn glir mai ein cymunedau a'r gwasanaethau sy'n eu cefnogi yw'r flaenoriaeth.

"Mae grwpiau cymunedol, elusennau, mentrau cymdeithasol a mudiadau gwirfoddol yn hanfodol ym Mhowys o ran cefnogi preswylwyr a chymunedau a chafodd y rhain eu taro'n galed gan y pandemig.  Bydd y gronfa, ynghyd â'r Cyllid Datblygu Cymunedol presennol, gwerth £100k y flwyddyn yn cael eu defnyddio i gefnogi eu gwaith.

"Rydym yn gwybod bod y pandemig wedi cynyddu'r gost o gynnal toiledau cyhoeddus a bod angen cymorth ar y grwpiau cymunedol sydd wedi cymryd y cyfrifoldeb hwnnw. Byddwn yn darparu grantiau i'w helpu i barhau â'r rôl hanfodol honno.

"Er mwyn helpu busnesau i godi nôl ar eu traed byddwn yn darparu rhagor o gymorth arbenigol i wneud yn siŵr y gallant ddefnyddio'r pecynnau adferiad sydd ar gael. Rydym eisoes wedi helpu i ddosbarthu mwy na £70m mewn grantiau cymorth busnes ond rydym am wneud yn siŵr bod y rhai sydd heb gael cymorth yn ei dderbyn.

"Er mwyn helpu preswylwyr i godi nôl ar eu traed byddwn yn cryfhau ein tîm cymorth incwm a dyfarniadau ac yn darparu swyddog cymorth COVID ychwanegol i roi cyngor ariannol. Efallai na fydd y cyngor bob amser yn gallu cynnig cymorth ariannol, ond bydd yn gallu helpu pobl i gael y grantiau y mae ganddynt hawl i'w cael.

"Mae Llyfrgelloedd, celf a diwylliant wedi cael eu heffeithio'n ddrwg gan Covid, ac mae'r cyngor wedi gorfod newid y ffordd mae'n gweithio mewn ymateb i'r feirws.  Mae'r newid wedi dod â manteision ond mae angen buddsoddiad i addasu'n llawn i fyd ôl-Covid a gall y Gronfa Adferiad fod yn gymorth," ychwanegodd.

Bydd y cynlluniau ar gyfer y Gronfa Adferiad yn cael eu hystyried gan y Cabinet ddydd Mawrth 2 Mawrth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu