Rhent a Gwybodaeth Tâl Gwasanaeth

Pam mae'r Cyngor wedi codi rhent eleni?

Mae Llywodraeth Cymru'n rhoi grantiau i'r Cyngor i helpu i adeiladu cartrefi newydd a chefnogi rhaglen genedlaethol Safon Ansawdd Tai Cymru. Fodd bynnag, nid ydym yn cael cymhorthdal gan y llywodraeth ar gyfer gwasanaethau beunyddiol i'n tenantiaid. Mae rhaid inni dalu am bopeth rydym yn ei wneud yn feunyddiol - gan gynnwys atgyweiriadau a gosod eiddo - o'r rhent rydym yn ei dderbyn gennych chi. Ond bob blwyddyn mae costau'n codi - er enghraifft mae prisiau defnyddiau adeiladu'n codi trwy'r adeg. Mae hynny'n golygu bod rhaid codi rhent hefyd i dalu am y costau ychwanegol hyn. Mae rhenti hefyd yn talu am fenthyg ar gyfer gwelliannau mawr megis ystafelloedd ymolchi, ceginau a ffenestri newydd.

 

Sut penderfynodd y Cyngor i newid fy rhent?

Mae Llywodraeth Cymru'n pennu rhent awgrymedig ar gyfartaledd ar gyfer pob awdurdod lleol. Mae rhent awgrymedig ar gyfer 2020-21 i Bowys wedi codi, sy'n golygu bod rhaid newid eich rhent i adlewyrchu cyfarwyddyd y llywodraeth. Mae cynnydd yn y rhent eleni'n cael ei bennu gan y polisi rhent cenedlaethol i Gymru - heb fod yn uwch na Mynegai Prisiau Defnyddwyr ac 1 y cant. Mae hynny'n golygu bod rhenti ar gyfer 2021-2022 yn codi'n 1.5% ar gyfartaledd.

 

Pam mae fy nhâl gwasanaeth wedi newid?

Mae taliadau gwasanaeth yn seiliedig ar gost darparu gwasanaethau ychwanegol i'ch cartref uwchben darparu gwasanaethau cynnal a chadw, rheoli a buddsoddiadau tymor hir. Mae'r costau hyn yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn felly rydym yn newid y tâl gwasanaeth i gyd-fynd â chost darparu'r gwasanaethau hyn.

 

Pam ydw i'n talu tâl gwasanaeth ar gyfer lifft fydda i byth yn ei ddefnyddio 

Rydym yn darparu lifft i bawb mewn bloc ei ddefnyddio. Mae'r tâl gwasanaeth yn talu am gost darparu a chynnal y lifft - y caiff unrhyw denant ei ddefnyddio. Lle mae lifft mewn bloc rydym yn disgwyl i bob aelwyd gyfrannu at gost cynnig y cyfleuster pwysig hwn.

 

Rwy'n talu fy nhrethi dŵr felly pam mae rhaid i mi dalu tâl gwasanaeth ar gyfer carthffosiaeth i'r Cyngor?

Nid yw treth dŵr ond ar gyfer cyflenwi dŵr ffres, nid carthffosiaeth. Mae'ch carthffosiaeth yn cael ei phrosesu trwy system y mae'r Cyngor yn berchen arni, nid y cwmni dŵr. Rhaid i'r Cyngor adennill costau darparu'r gwasanaeth hwn i chi.

 

Pam mae fy nghostau carthffosiaeth wedi codi?

Mae'r costau'n seiliedig ar gost rhedeg y systemau carthffosiaeth, ac unrhyw waith cynnal a chadw ac atgyweiriadau rydym yn ei wneud ar y safleoedd yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae'r costau hyn yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, felly rydym yn newid y tâl gwasanaeth i gyd-fynd â chost darparu'r gwasanaethau hyn.

Mae'r costau wedi codi eleni oherwydd i ni wneud nifer o atgyweiriadau anochel i'n gwaith  carthffosiaeth ar draws Powys. Bydd atgyweiriadau a wnaed yn y flwyddyn ariannol hon yn cael eu hadlewyrchu yng nghostau'r flwyddyn nesaf. Gan ddechrau eleni, bydd y Cyngor yn ymgymryd â rhaglen o welliannau i ganolfannau carthffosiaeth gyda'r nod o leihau'r angen am atgyweiriadau parhaus.

 

Dw i ddim yn gallu fforddio talu fy rhent - beth alla i ei wneud?

Mae rhenti Cyngor ymysg yr isaf ym Mhowys - ac rydym yn gosod ein holl eiddo ar denantiaethau diogel. Mae hynny'n golygu, cyhyd eich bod yn talu'ch rhent ac yn cadw at amodau'ch tenantiaeth, bod gennych sicrwydd deiliadaeth am faint bynnag yr hoffech aros yn eich cartref. Fodd bynnag, rydym yn deall bod adegau pan mae'n anodd talu biliau megis rhent. Os ydych yn meddwl na fyddwch yn gallu talu'ch rhent, ffoniwch ein Rhif Ffôn Tai (01597 827464) cyn gynted ag y bo modd. Byddwn yn gallu rhoi cyngor i chi ar sut i osgoi mynd i ddyledion rhent. Hefyd mae gennym dîm o Swyddogion Cymorth Rhent sy'n gallu helpu pobl i reoli eu harian a gwneud cais am gymorth gan y system nawdd cymdeithasol lle bo modd - er enghraifft Credyd Cynhwysol neu Fudd-dal Tai

 

Rydym yma i helpu felly ffoniwch ni'n ar unwaith os ydych chi'n pryderu am dalu'ch rhent.


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu