Gwirfoddolwyr yn darparu gwasanaeth gwrando ar gleifion yn ystod misoedd olaf eu bywyd

Woman making a heart symbol with her hands

8 Mawrth 2021

Woman making a heart symbol with her handsMae gwirfoddolwyr yn helpu i ddarparu cymorth diwedd oes i gleifion mewn tri ysbyty ym Mhowys, gyda rhagor i'w cynnwys yn y dyfodol.

Maen nhw'n cynnig cwmnïaeth, cyfeillgarwch a chymorth i'r rhai sydd â salwch terfynol, ac i'w teuluoedd, a byddant hefyd yn parhau i gefnogi perthnasau ar ôl colli eu hanwyliaid os oes angen.

Mae'r Gwasanaeth Gwirfoddolwyr Cydymaith sydd newydd ei sefydlu ar gael yn Ysbytai Ystradgynlais, Aberhonddu a Bronllys, gyda'r potensial i'w ymestyn ar draws gweddill Powys yn ystod y prosiect. Oherwydd y cyfyngiadau Covid-19 presennol mae'r cymorth bellach yn cael ei gynnig naill ai dros y ffôn neu drwy alwad fideo ond gallai fod wyneb yn wyneb yn y dyfodol.

Dywedodd Louise Hymers, Nyrs Arweiniol Macmillan ar gyfer Canser a Gofal Lliniarol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Y cymorth a gynigir gan y gwirfoddolwr yw cwmnïaeth, rhywun i siarad â nhw, llais cyfeillgar.  Mae'r holl wirfoddolwyr yn y gwasanaeth wedi cael hyfforddiant priodol i gefnogi pobl ar yr adeg anodd hon.

"Ar ôl cael eu cyfeirio at y Gwasanaeth Gwirfoddolwyr Cydymaith, rydym yn paru pob claf a/neu berthynas gyda gwirfoddolwr sydd wedi'i hyfforddi'n briodol.  Yna, bydd y gwirfoddolwr yn cysylltu â'r claf a/neu berthynas i roi cymorth. "

Gall cleifion yn y tri ysbyty, sydd yn y 12 mis olaf o'u bywydau, a'u perthnasau, gyfeirio eu hunain at y gwasanaeth gwirfoddolwyr, neu ofyn i nyrs eu cyfeirio.

Ariennir y gwasanaeth hwn gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol  a derbyniwyd cymorth gan ddwy elusen, Helpforce a Marie Curie fel rhan o brosiect ledled y DU i archwilio rôl gwirfoddolwyr wrth ddarparu cymorth i gleifion diwedd oes. Darperir y gwasanaeth yn rhad ac am ddim.

Dywedodd Maeve Hully, Cyfarwyddwr Gwirfoddoli yn Helpforce: ""Rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth â Marie Curie i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r prosiect pwysig hwn mewn tri ysbyty ym Mhowys, gan ddefnyddio ein harbenigedd a'n gwybodaeth mewn cyflwyno prosiectau ac arferion arloesi gwirfoddoli.

"Rydym yn gwybod bod potensial sylweddol heb ei gyffwrdd i wirfoddolwyr chwarae mwy o ran yn y GIG, ac i gefnogi cleifion, teuluoedd, staff a gwasanaethau yn well. Y realiti i rai cleifion sydd â salwch terfynol yw y byddant yn treulio llawer o amser ar ben eu hunain ac yn wynebu'r posibilrwydd ysgytiol o farw ar ben eu hunain ar ward ysbyty, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn wrth i COVID-19 a hunanynysu parhau ledled y wlad, bydd nifer uwch o bobl nag erioed o'r blaen yn treulio eu munudau olaf ar ben eu hunain. Efallai fod gan eraill bartneriaid neu deulu a ffrindiau, ond gallant yn aml deimlo eu bod wedi'u llethu a'u hynysu.  Dyna pam rydym yn teimlo'n angerddol am gefnogi'r prosiect hwn gyda Marie Curie. Bydd hyfforddi mwy o wirfoddolwyr i gefnogi pobl ar ddiwedd eu hoes a'u teuluoedd, yn newid cadarnhaol ym mywydau llawer o bobl."

Dywedodd Andrew Wilson-Mouasher, Cyfarwyddwr Marie Curie, Rhaglenni Cenedlaethol a Systemau ar Sail Lleoedd: "Rydym yn falch iawn o gefnogi Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar y prosiect hwn. Gwyddom o'n gwaith ein hunain fod gwirfoddolwyr yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi pobl a'u teuluoedd ar ddiwedd oes fel rhan o dîm integredig, gan wrando ar bryderon a chynnal cysylltiadau cymdeithasol, a thrwy weithio fel rhan o'r system ehangach i sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar y gofal sydd ei angen arnynt pan fyddant ei angen fwyaf."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu