Ymwelwch â'ch Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref os oes gwir angen yn unig

Image of a road sign

10 Mawrth 2021

Image of a road signMae trigolion yn cael eu hatgoffa y dylai ymweliadau â Chanolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref fod am resymau hanfodol yn unig ar hyn o bryd.

Ers dechrau'r flwyddyn, mae nifer y trigolion sy'n ymweld yn rheolaidd â Chanolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref (HWRCs) wedi cynyddu'n gyson, gyda nifer o safleoedd yn profi niferoedd mawr o ymwelwyr a chiwiau hir o draffig yn aros i fynd i mewn.

Os oes gormod o bobl yn aros i fynd i mewn i'r safle, yn enwedig tuag at ddiwedd y dydd, efallai y byddant yn gofyn i chi ddychwelyd ar adeg ddistawach i osgoi aflonyddu ar briffyrdd a chymunedau lleol.

Mae nifer o'r ymwelwyr hyn yn dod â deunyddiau y gellir eu hailgylchu yn hawdd trwy'r casgliadau wythnosol o fin y ffordd, megis poteli a jariau gwydr, papur a cherdyn.

Tra bo cyfyngiadau Covid a rheoliadau cadw pellter cymdeithasol yn parhau i fod ar waith, cofiwch fod nifer y ceir a phobl a ganiateir yn y Ganolfan Ailgylchu yn gyfyngedig ac ni all staff ar y safle helpu i ddadlwytho na chario eitemau dan unrhyw amgylchiadau.

"Rydym yn deall fod cyfyngiadau Covid yn ymddangos fel eu bod wedi bod ar waith am oesoedd." Dywedodd y Cyng. Heulwen Hulme, Aelod o'r Cabinet dros Ailgylchu a Gwastraff.

"Rydym hefyd yn deall ein bod yn dechrau diflasu ac yn teimlo'n rhwystredig gyda'r cyfyngiadau, gan gynnwys ni. Ond mae'n bwysig cofio ein bod dal yng nghanol pandemig byd eang, a rhaid i ni geisio sicrhau nad yw ein holl waith caled a'n hebyrth wedi bod yn ofer, trwy gadw at y rheolau tra y byddant yn parhau mewn grym. "

"Mae'n bwysig gwneud y mwyaf o'ch casgliadau ailgylchu wythnosol o fin y ffordd a dim ond ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref os oes gennych ddeunyddiau na ellir eu hailgylchu yn y ffordd hon neu na ellir eu cadw'n ddiogel yn y cartref tan y bydd y cyfyngiadau wedi cael eu hymlacio.

"Meddyliwch yn ofalus cyn i chi benderfynu ymweld â'r Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref. Mae defnydd heb fod yn hanfodol yn eich gosod chi, aelodau eraill y cyhoedd a'n staff mewn perygl o ledaenu'r feirws.

Os ydych angen blychau ailgylchu ychwanegol i helpu gydag unrhyw ailgylchu ychwanegol yn y cartref, gallwch archebu mwy ar-lein ar www.powys.gov.uk/newbinsandbags

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu