Canlyniadau arolwg dysgu o bell

Image of a mother and her daughter in front of a laptop

11 Mawrth 2021

Image of a mother and her daughter in front of a laptopCafodd dros 85 y cant o ddisgyblion Powys wersi byw ar-lein o'u hysgolion yn ystod mis Ionawr, yn ôl canfyddiadau arolwg gan gyngor sir.

Llenwodd 3,422 o rieni / gwarcheidwaid a disgyblion arolwg dysgu o bell byr a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Powys.  Rhoddodd ymatebwyr eu barn wrth i ysgolion yn y sir ddarparu dysgu ar-lein oherwydd pandemig y Coronafeirws.

Prif ganfyddiadau'r arolwg oedd:

  • Dywedodd 93 y cant o rieni a disgyblion eu bod wedi ymgysylltu'n llawn ag ystod o ddysgu a osodwyd gan eu hysgol
  • Roedd gan 88 y cant o ddisgyblion a rhieni fynediad at ddyfeisiau ar gyfer dysgu ar-lein o gartref, a bu'n rhaid i 11% rannu dyfais
  • Dywedodd 86 y cant o rieni a disgyblion eu bod wedi derbyn gwersi byw o'r ysgol
  • Roedd 85 y cant o rieni a disgyblion yn cytuno bod eu hysgolion yn rhoi adborth rheolaidd iddynt ar eu gwaith
  • Cafodd 63 y cant o ymatebwyr wersi drwy liniadur tra bod 15 y cant wedi cael gwersi drwy iPad neu ddyfais gyfatebol
  • Roedd 56 y cant o rieni a disgyblion yn teimlo eu bod wedi cael y lefel cywir o gymorth, gweithgareddau dysgu a gwersi o'u hysgolion tra bod wyth y cant yn teimlo eu bod wedi'i dderbyn y rhan fwyaf o'r amser
  • Teimlai 10 y cant o rieni a disgyblion nad oeddent wedi cael y lefel cywir o gymorth, gweithgareddau dysgu a gwersi o'u hysgolion tra bod 26 y cant yn teimlo bod disgyblion wedi'i dderbyn rhan o'r amser
  • Roedd bron pob rhiant neu ddisgyblion (97%) yn cytuno y gallent gysylltu â'u hysgolion pe bai problem.

Cafwyd 77 y cant o'r ymatebion gan rieni / gwarcheidwaid gyda gweddill yr ymatebion gan ddisgyblion.  Roedd 54 y cant o'r ymatebion gan ddisgyblion oed cynradd neu eu rhieni / gwarcheidwaid gyda 46 y cant o'r cyfnod uwchradd.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Hoffwn ddiolch i'r disgyblion a'r rhieni / gwarcheidwaid a roddodd eu hamser i gymryd rhan yn yr arolwg hwn ac i roi eu barn i ni.

"Mae'n braf gweld bod 90 y cant o ymatebwyr yn teimlo bod eu hysgolion yn eu cefnogi'n dda drwy gyswllt rheolaidd a bod 85 y cant o ddisgyblion wedi cael adborth rheolaidd ar eu gwaith ysgol.

"Er bod canfyddiadau'r arolwg hwn yn rhywbeth ry'n ni'n falch ohono, nid yw'n amser i ni fod yn hunanfodlon.  Bydd y canlyniadau'n ein helpu i weld pa gymorth ychwanegol sydd ei angen ar ein hysgolion i sicrhau bod dysgwyr yn elwa'n llawn o ddysgu ar-lein tra eu bod i ffwrdd o'u hystafelloedd dosbarth."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu