Gosod y sylfeini ar gyfer Bargen Dwf Canolbarth Cymru

Image of Powys landscape and Growing Mid Wales logo

11 Mawrth 2021

Image of Powys landscape and Growing Mid Wales logoMae dogfennau allweddol sydd yn gosod y sylfeini ar gyfer datblygiad pellach a gweithrediad Bargen Dwf Canolbarth Cymru wedi eu cefnogi gan Fwrdd Tyfu Canolbarth Cymru.

Gofynnwyd i'r Bwrdd ystyried drafftiau cychwynnol o ddogfennau allweddol. Maent yn nodi manylder o sut fydd y Fargen yn cael ei datblygu fel Achos Busnes Portffolio, ac i gytuno i'r sylfeini y bydd cynigion rhaglen a phrosiect yn medru cael eu ymchwilio a'u datblygu ymhellach.

Mewn datganiad ar y cyd, nododd y Cynghorwyr Rosemarie Harris ac Ellen ap Gwynn: "Mae angen dogfennaeth gadarn arnom i sicrhau fod y fargen dwf yn cyflawni amcanion y rhanbarth am y 10-15 mlynedd nesaf. Drafftiau cychwynnol yw'r dogfennau hyn, a byddant yn cael eu datblygu ymhellach dros amser.

"Rydym wedi dysgu o fargeinion twf eraill y pwysigrwydd o gael meini prawf clir i gyflawni ein amcanion. Mae'r broses wedi ei osod allan yn glir a chyson gan y ddwy Lywodraeth: y strategaeth, y Portffolio, rhaglenni, wedyn prosiectau. Mae'r ddogfennaeth a'r datblygiad sydd wedi eu cytuno heddiw yn amlinellu'r cynnydd clir sydd wedi ei wneud yn y rhanbarth o lansio'r strategaeth ym mis Mai 2020 (Gweledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru) a chytuno Pennau Termau o fewn yr un flwyddyn. Heddiw rydym yn cofnodi cam pellach yn natblygiad y Fargen trwy gytuno ar gyfeiriad clir i'r Portffolio, fel y gall Rhaglenni a Prosiectau nawr ddod ymlaen yn gyflym."

"Mae'r dull Portffolio yn golygu gallwn ystyried cynigion prosiect aeddfed sydd yn alinio gyda'r weledigaeth a meini prawf y Fargen ar unrhyw amser. Mae'r strategaeth wedi ei osod allan, ac heddiw rydym wedi cytuno i fanylion cychwynnol y Portffolio a'r meini prawf allweddol. Mae croeso i unrhyw un sydd yn edrych i gynnig prosiect all gyfrannu yn sylweddol at ein gofynion isadeiledd economaidd i siarad gyda'r tîm. Bydd cyflawni'r Fargen dros sawl blwyddyn yn gofyn am ymdrech sylweddol fel tîm ar draws y rhanbarth, ac mae'r dull Portffolio yn golygu fod y drws wastad yn agored am gynigion da."

Mae gwaith sylweddol nawr ar y gweill i ddatblygu'r Fargen yn unol a gofynion y ddwy Lywodraeth. Mae astudiaethau achos ar y gweill mewn amryw o'r meysydd rhaglen sydd wedi eu hadnabod gan ein busnesau fel meysydd o bwysigrwydd arbennig i Ganolbarth Cymru - Cysylltedd Digidol, Tir ac Eiddo, Ymchwil ac Arloesedd Cymhwysol, Ynni a Hydrogen. Bydd allbwn yr astudiaethau hyn yn cael eu ymgysylltu a'u trafod yn eang dros y misoedd nesaf.

Yn Rhagfyr 2020, fe gyrhaeddodd y Fargen Dwf garreg milltir sylweddol wrth arwyddo Pennau Termau gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Prydain ac awdurdodau lleol y rhanbarth, Powys a Cheredigion.

Dangosodd yr arwyddo ymrwymiad gan y ddwy lywodraeth a'r awdurdodau lleol i weithio ar y cyd i gyflawni bargen i gefnogi economi'r rhanbarth a datgloi ymrwymiad cychwynnol o £110m.

Yr wythnos ddiwethaf cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei bod yn cyflymu ei chyfran o gyllid ar gyfer y fargen, gyda £5.5m y flwyddyn o 2021/22 am ddeng mlynedd yn lle £3.66m y flwyddyn dros 15 mlynedd.

Am wybodaeth bellach ar y Fargen Dwf, a sut i gymryd rhan, ewch i wefan Tyfu Canolbarth Cymru: www.tyfucanolbarth.cymru

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu