Gweithwyr gofal cyflogedig i gael gwelliannau i'w tâl a'u hamodau diolch i adduned

Image of social carer with gloves

Mawrth 11, 2021

Image of social carer with gloves  Bydd gweithwyr gofal yn y cartref yn gweld gwelliant yn eu cyflog a'u hamodau'n dilyn cytundeb rhwng Cyngor Sir Powys ac asiantaethau gofal yn y cartref sy'n gweithredu yn y sir.

Rhaglen tair blynedd yw Adduned Powys i ddatblygu'r sector gofal yn y cartref yn y sir. Bob wythnos mae'r cyngor yn comisiynu mwy na deng mil o oriau o ofal yn y cartref oddi wrth asiantaethau darparu i helpu trigolion i barhau i fyw'n annibynnol yn y cartref. Mae'r sector wedi bod yn rhan allweddol o gefnogi pobl cyn, a thrwy gydol pandemig Covid-19.

Eleni bydd £1.50 yn cael ei ychwanegu at y gyfradd bob awr a delir i asiantaethau gofal sy'n cofrestru â lefel Efydd Adduned Powys ar gyfer pecynnau gofal a chymorth presennol. Er mwyn diwallu'r safon hwn, bydd rhaid i asiantaethau addo'r canlynol:

-      Bydd pob gweithiwr gofal, ni waeth beth fo'u hoedran, yn cael ennill y Cyflog Byw Cenedlaethol o leiaf (£8.72 ar hyn o bryd, ond bydd yn codi i £8.91 yr awr o fis Ebrill, ar gyfer gweithwyr 23 oed a hŷn);

-      Bydd y cyflogwr yn talu cost cofrestru flynyddol Gofal Cymdeithasol Cymru'r gweithiwr gofal (£25 ar hyn o bryd)

-      Bydd amser teithio taledig yn unol â'r Cyflog Byw Cenedlaethol yn cael ei drefnu rhwng pob galwad. Ni chaniateir trefnu galwadau cyswllt yn syth ar ôl ei gilydd. Gellir eithrio amser teithio i'r galwad cyntaf ac o'r galwad olaf o geisiadau am dâl  amser teithio, lle mae sifftiau o leiaf chwe awr yr un

-      Lle mae galwad gofal wedi cael ei ganslo heb ddigon o rybudd ac felly mae'r cyngor wedi talu am y galwad, rhaid i weithwyr gofal gael eu talu am hwn

-      Gweithwyr gofal i gael dau ddiwrnod i ffwrdd yr wythnos, oni bai eu bod yn gwneud cais penodol am lai o ddyddiau i ffwrdd.

Bydd y cytundeb hwn, a drafodwyd rhwng partïon amrywiol dros y misoedd diwethaf, yn cael ei ariannu wedi i Gabinet y Cyngor gytuno i £1.9m yn ychwanegol ar gyfer y Gyllideb Gofal Oedolion.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod y Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion: "Rydym yn gwerthfawrogi gofalwyr ac mae'r newidiadau yma'n adlewyrchu hyn. Rydym am hybu sector gofal preifat sefydlog a llwyddiannus ym Mhowys. Bydd Adduned Powys yn annog y sector i ddatblygu pecynnau a fydd yn cydnabod rôl hanfodol staff gofal, gwella eu buddion a'u cyfleoedd.'

Dywedodd Alison Bulman, Cyfarwyddwr Corfforaethol y cyngor gyda chyfrifoldeb am ofal cymdeithasol: "Rwy'n hynod o falch bod y cyngor wedi gallu cyflwyno'r arian ychwanegol yma i wella amodau gwaith ar gyfer gweithwyr gofal yn y cartref. Fel rhywun a ddechreuodd ei gyrfa fel gofalwraig, rwy'n awyddus i weld cydnabyddiaeth am y rôl y mae Gofal Cymdeithasol yn ei chwarae yn ein cymdeithas. Mae'r deuddeg mis diwethaf wedi dangos pa mor bwysig yw gweithwyr gofal. Maen nhw'n helpu'r rheiny yn ein teuluoedd, ein ffrindiau a'n cymdogion y mae angen cymorth arnynt i'w galluogi i barhau i fyw'n annibynnol gartref."

"Nid dyma ei diwedd hi ychwaith; fel mae'r lefel Efydd yn ei hawgrymu, mae lefelau Arian ac Aur yn Adduned Powys hefyd. Byddwn yn gweithio gydag asiantaethau gofal yn y cartref dros y ddwy flynedd nesaf i gyflwyno mwy o welliannau i weithwyr gofal."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu