Datblygu darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig ategol newydd ar gyfer canol Powys

Image of child with their hands painted in different colours

15 Mawrth 2021

Image of child with their hands painted in different coloursMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi y bydd ysgol arbennig yn ne Powys yn sefydlu darpariaeth ategol yng nghanol y sir fel y bydd dysgwyr gydag anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol mor agos at eu cartrefi ag y bo modd.

Bydd Ysgol Penmaes yn Aberhonddu'n lleoli'r ddarpariaeth ategol newydd yn Ysgol Gynradd Y Groes ger Llandrindod. Bydd y ddarpariaeth ategol ar gyfer plant ledled Powys, ond y gobaith yw y bydd o les i ddisgyblion gydag anghenion cymhleth sy'n byw'n agos at ardal Llandrindod. 

Buodd Cyngor Sir Powys yn gweithio ar y cynnig cyffrous gydag uwch arweinwyr o'r ddwy ysgol. Maen nhw wedi bod yn cwrdd yn rheolaidd i gynllunio a datblygu'r ddarpariaeth. Bydd y ddarpariaeth ategol yn agor ym mis Medi 2021.

Mae datblygiad y ddarpariaeth hon yn rhan o strategaeth newydd y cyngor - Dyfodol Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) / Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ym Mhowys. Bydd hwn yn trawsnewid darpariaeth addysg ar gyfer dysgwyr gydag AAA / ADY. Cymeradwywyd y strategaeth fis Tachwedd diwethaf.

Er y bydd y dysgwyr yn mynychu'r ddarpariaeth ategol yn Ysgol Gynradd Y Groes, byddant yn aros ar y gofrestr yn Ysgol Penmaes. Byddant hefyd yn cael eu dysgu gan staff arbenigol sydd â llawer iawn o brofiad ADY / AAA.

Ni fydd lleoliadau yn yr ysgol, a fydd yn cael eu penderfynu gan y cyngor, ond ar gyfer y dysgwyr hynny sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog, anawsterau dysgu difrifol a / neu anawsterau cyfathrebu dwys.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo, "Mae gwella darpariaeth ADY / AAA yn un o'r nodau strategol yn ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030, a gymeradwywyd ym mis Ebrill.

"Un o uchelgeisiau'r strategaeth yw i ddysgwyr ag ADY / AAA gael eu lleoli mewn darpariaeth sy'n diwallu eu hanghenion mor agos at eu cartrefi ag y bo modd. Bydd y ddarpariaeth ategol newydd hon yn helpu'r cyngor i gwrdd â'r uchelgais hon.

"Rwy'n hynod falch bod y ddwy ysgol wedi bod yn gweithio ar y ddarpariaeth hon, a fydd yn diwallu anghenion ein dysgwyr sydd ag anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol. Bydd yn rhoi'r dechrau gorau un maent yn ei haeddu."

Dywedodd Cadeiryddion y Llywodraethwyr Clancy Brett (Ysgol Penmaes) a Claire Lewis (Ysgol Gynradd Y Groes): "Rydym wrth ein bodd o fod yn cydweithio i ddiwallu anghenion y dysgwyr hynny sydd ag anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol yn ein cymunedau lleol.

"Bydd y cydweithio yma hefyd yn rhoi cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a datblygiad staff ar draws y ddau leoliad a fydd o les i ddysgwyr y ddwy ysgol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu