Gwnaeth Covid fi yn ddi-waith yn 60 oed, ond dwi wedi darganfod gyrfa newydd

Image of the Communities for Work Plus logo

16 Marwth 2021

Image of the Communities for Work Plus logoMark Hughes sy'n rhannu ei stori i annog ceiswyr gwaith ym Mhowys i dderbyn cymorth am ddim

Mae ffigurau swyddogol yn dangos bod cyfradd ddiweithdra Powys bellach yn 5.1%i, sef y ffigur uchaf ers pum mlynedd. Mae Mark Hughes o Lanidloes yn un o 250 o bobl sy'n derbyn cymorth i weithio gan Cymunedau am Waith a Mwy - cynllun mentora cyflogaeth rhad ac am ddim ym Mhowys.

Wrth i gyfraddau diweithdra yn yr ardal gynyddu o ganlyniad i'r pandemig, mae Cymunedau am Waith a Mwy (CfW +) yn barod i gefnogi mwy o drigolion Powys sy'n chwilio am waith.

Mae'r cynllun yn annog pobl 16 oed a hŷn, sydd naill ai'n ddi-waith neu mewn gwaith â chyflog isel, i ymuno. Gall y rhai sy'n cofrestru gael mynediad at gymorth arbenigol un i un gan fentor, ochr yn ochr â chyfleoedd hyfforddi pwrpasol i helpu i ddatblygu sgiliau ymarferol hanfodol a gwella eu siawns o sicrhau gwaith.

Cafodd Mark ei wneud yn ddi-waith o'i rôl beirianyddol ym mis Ebrill 2020, meddai: "Ar ôl cael fy niswyddo, roeddwn i'n mynd i lawer o gyfweliadau, ond roeddwn i'n ei chael hi'n anodd sicrhau gwaith. Yn 60 oed, roeddwn i wir yn meddwl bod fy oedran yn fy nal yn ôl.

"Penderfynais ofyn am gyngor gan Cymunedau am Waith a Mwy, a gynigiodd lawer o awgrymiadau defnyddiol imi o'r cychwyn cyntaf am fy rhagolygon gyrfa."

Ym mis Hydref, gyda sgiliau a gwybodaeth newydd i ddilyn trywydd gwahanol, cychwynnodd Mark ar ei yrfa newydd yn gyrru lorïau a ffyrch codi, gan ddefnyddio ei sgiliau peirianneg fel rhan o'i rôl i gynnal a chadw peiriannau.

Mae Mark yn parhau: "Roedd fy mentor yn gefnogol iawn, yn fy helpu i ddod o hyd i'r hyfforddiant cywir ac roeddwn bob amser yn gwybod ei fod ar ben arall y ffôn pe bai angen.

"Fe wnaeth Cymunedau am Waith a Mwy fy helpu i feddwl y tu hwnt, ymestyn fy ffiniau ac archwilio gwahanol lwybrau gwaith nad oeddwn i wedi ystyried o'r blaen."

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i ddarparu gan Gyngor Sir Powys, mae Cymunedau am Waith a Mwy yn helpu unigolion i wella eu sgiliau cyflogadwyedd, gan gynnwys ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliadau, meithrin hyder, dod o hyd i leoliadau gwaith, a dod o hyd i gyllid ar gyfer cymwysterau.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys dros Ddatblygu ac Adfywio Economaidd: "Mae Powys, fel gweddill Cymru a'r DU, wedi cael ei heffeithio'n fawr gan y pandemig. Yn yr amseroedd heriol hyn, rydyn ni'n gwybod bod angen ein gwasanaethau ar bobl ledled Powys yn fwy nag erioed.

"Mae'r 12 mis diwethaf wedi tynnu sylw at, a chynyddu'r rhwystrau sy'n atal pobl difreintiedig rhag cyflawni eu potensial. Mae'r cynllun Cymunedau am Waith a Mwy yn barod i helpu cymaint o bobl â phosibl i wella eu siawns o sicrhau gwaith a hyfforddiant o fewn Powys."

I gael mwy o wybodaeth neu i gofrestru, gallwch ymweld â gwefan CfW + Powys: https://cy.powys.gov.uk/CAW

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu