Datblygiad Tai Cymdeithasol yn Sarn bron yn dod i ben

Image of new social housing in Sarn

16 Mawrth 2021

Image of new social housing in SarnMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod gwaith ar ddatblygiad tai cymdeithasol ynni isel newydd yng ngogledd Powys yn tynnu at ei derfyn.

Mae'r datblygiad o saith o dai yn cael ei adeiladu yn Sarn, ger Y Drenewydd a hwn fydd y cynllun tai cymdeithasol cyntaf ym Mhowys i gael ei ardystio fel un Passivhaus - un o'r mathau o dai mwyaf effeithlon o ran ynni.

Datblygwyd y cynllun gan Dîm Tai Fforddiadwy Cyngor Sir Powys a bydd yn helpu'r cyngor i gyflawni un o nodau Gweledigaeth 2025 - i adeiladu 250 o dai newydd erbyn 2025.

Mae'r datblygiad yn cael ei adeiladu gan y contractwyr Pave Aways, ac mae'n cynnwys pedwar byngalo dwy ystafell wely, dau dŷ dwy ystafell wely ac un tŷ gyda thair ystafell wely.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod y Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd: "Rwyf wrth fy modd bod y datblygiad tai arloesol hwn bron wedi'i gwblhau.

"Mae'r tai'n cael eu hadeiladu i safon ynni isel dros ben Passivhaus. Bydd hwn yn helpu i dorri allyriadau carbon ac yn golygu y bydd gan denantiaid filiau ynni is.

"Mae'r Cyngor yn gwneud cynnydd gwirioneddol gyda'i darged uchelgeisiol o gyflenwi 250 o dai newydd erbyn 2025 a bydd y cynllun hwn yn cyfrannu at y nod hwnnw. Mae'r cynllun hefyd wedi rhoi hwb i'r economi leol gan fod y gwaith wedi cefnogi isgontractwyr a'r gadwyn gyflenwi leol."

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Pave Aways Steven Owen: "Mae wedi bod yn fraint cael cyflenwi'r prosiect arloesol hwn. Mae'r datblygiad yn gosod safonau newydd ar gyfer tai cymdeithasol ym Mhowys a thu hwnt a bydd yn codi'r safon ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol.

"Dyma'r ffordd ymlaen ar gyfer tai newydd heb os. Mae'n gam pwysig ymlaen wrth inni fynd i'r afael â materion newid yn yr hinsawdd a thlodi tanwydd. O safbwynt y diwydiant, mae wedi bod yn brofiad dysgu gwerthfawr i'n tîm a'n his-gontractwyr, sydd wedi dod â sgiliau newydd i'r rhanbarth."

Mae'r cynllun hefyd wedi dod â buddion ychwanegol i Bowys gyda mwy na £1.1m yn cael ei wario'n lleol, 10,500 o oriau gwaith ar y safle a 4,900 o oriau'n cael eu treulio ar brentisiaid ac amser hyfforddi trwy'i weithwyr a'r gadwyn gyflenwi.

Dywedodd Steven: "Un o'n blaenoriaethau yw sicrhau y bydd effeithiau'r prosiect yn fwy pellgyrhaeddol na rhai economaidd yn unig. Mae cyflenwi'r tai newydd yma wedi dod â llawer o fuddion i gymuned y Canolbarth a bydd ei etifeddiaeth yn para. Rhai o'r sgil effeithiau a welwyd o ganlyniad i'r prosiect oedd sgiliau newydd yn cael eu dysgu, hyfforddiant yn cael ei ddarparu a chefnogaeth i grwpiau cymunedol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu