Annog gofalwyr di-dâl i edrych a yw'n bosibl hawlio lwfans.

Image of carer in park

Mawrth 22, 2021

 Image of carer in park Mae gofalwyr di-dâl ym Mhowys - y rhai sy'n gofalu am rywun gyda chyflwr iechyd neu anabledd - yn cael eu hannog i wneud yn siŵr eu bod yn hawlio'r Lwfans i Ofalwyr, os ydyn nhw'n gymwys.  Mae Cyngor Sir Powys yn gwneud yr alwad hwn i helpu'r rhai hynny sy'n gwneud y gwaith gwerthfawr hwn.

Dylan Owen yw'r Pennaeth Comisiynu gyda'r cyngor.  Fel mae'n esbonio: "Rydym yn credu nad yw rhai gofalwyr di-dâl ym Mhowys yn hawlio'r Lwfans i Ofalwyr o £67.25 yr wythnos ar hyn o bryd fel yw eu hawl."

Esboniodd Mr Owen bod rhaid i ofalwyr di-dâl ateb y meini prawf canlynol i allu hawlio'r budd-dal:

·         rhaid i'r person dan eich gofal fod yn derbyn budd-dal cymwys megis Lwfans Byw ag Anabledd, Taliadau Annibyniaeth Personol, Lwfans Gweini, Lwfans Gweini Cyson neu Daliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog.

·         Mae angen i chi fod yn darparu o leiaf 35 awr o ofal yr wythnos.   Os nad ydych yn gwneud gymaint â hynny, efallai y gallwch hawlio Credyd Gofalwyr - cynllun i ategu cyfraniadau Yswiriant Gwladol;

·         Dylech fod yn ennill llai na £128 ar ôl trethi a rhai treuliau;

·         Rhaid i chi fod dros 16 oed;

·         Ni ddylech fod mewn addysg llawn amser;

·         Dylech fod wedi byw yn y DU am ddwy o'r tair blynedd diwethaf.

 

 

 

Ychwanegodd: "Os ydych chi'n credu fod gennych hawl i'r lwfans hwn, cysylltwch â'n cydweithwyr yn Credu sydd wedi'u comisiynu gan y cyngor i helpu gofalwyr ym Mhowys.  Mae ganddynt wybodaeth arbenigol o'r lwfans ac felly'n gallu rhoi'r cyngor iawn i chi."

Gallwch gysylltu â Credu dros y ffôn ar 01597 823800 neu dros e-bost carers@credu.cymru neu ewch ar-lein i www.credu.cymru

 

 

 

 

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu