Ysgol Calon Cymru yn penodi pennaeth parhaol

Image of Dr Richard Jones and Sharon Hammond

23 Mawrth 2021

Image of Dr Richard Jones and Sharon HammondCyhoeddwyd bod Ysgol Calon Cymru wedi penodi pennaeth parhaol.

Yn dilyn proses gyfweld undydd, mae Corff Llywodraethu Ysgol Calon Cymru yn falch cyhoeddi penodiad y Dr Richard Jones yn bennaeth parhaol.

Fel athro Saesneg y dechreuodd Dr Jones ei yrfa ac mae wedi bod mewn amrediad eang o swyddi arwain mewn tair o ysgolion uwchradd tra gwahanol i'w gilydd yn Ne Cymru. Mae wedi bod yn bennaeth dros dro yn yr ysgol ers Ionawr 2020.

Yn ddiweddar bu'n Ymgynghorydd Addysg i Lywodraeth Cymru. Yn y rôl hon fe gydweithiodd yn agos ag amrywiaeth o bartneriaid, gan arwain a chyfrannu at uchelgeisiau Cenhadaeth Genedlaethol Addysg Cymru.

Dywedodd Sharon Hammond, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Calon Cymru@ "Rwy'n falch gallu cadarnhau penodiad Richard yn bennaeth parhaol ar yr ysgol. Mae'r penodiad yn rhoi sicrwydd i'r ysgol, ei staff a'i disgyblion ac yn caniatáu i ni roi'r newidiadau positif rydym wedi'u cynllunio i'r ysgol ar waith yn gyflym.

"Rwyf i a gweddill y corff llywodraethu'n edrych ymlaen ar barhau ein perthynas waith gyda Richard wrthi ni gydweithio i adeiladu ar gryfderau presennol yr ysgol a datblygu ymhellach botensial ysgolion a staff, a pharhau i  ymwreiddio safonau cyflawniad ac ymddygiad uchel ynddi."

Dywedodd y pennaeth, y Dr Richard Jones, ar ei benodiad: "Mae fy nghenhadaeth i fel Pennaeth Ysgol Calon Cymru yn un eglur - sef sicrhau bod ein hysgol yn ffynnu ac yn tyfu mewn modd cynaliadwy, gan gadw'n disgyblion yn graidd i bopeth a wawn.

"Daeth nifer o heriau i ran Ysgol Calon Cymru. Fodd bynnag, nid yw'r heriau hyn wedi llethu ysbryd yr ysgol ac ni fyddant yn gwneud hynny. Fel y mae ein henw yn awgrymu, rydym yn ysgol â chalon, a'r galon honno sy'n sbarduno'r bywiogrwydd, yr haelioni a'r dawn rwy'n falch bod yn rhan ohonynt.

"Mae ein hysgol yn symud yn ei blaen i'r cyfeiriad cywir, ac yn anad dim mae hi'n symud yn y modd cywir. Rydym wedi cyrraedd pwynt cyffrous yn ein datblygiad, ac mae'n fraint arwain Ysgol Calon Cymru i'r dyfodol."

Dywedodd Lynette Lovell, Prif Swyddog Addysg Dros Dro Cyngor Sir Powys: "Hoffwn i longyfarch Richard ar ei benodiad yn bennaeth parhaol ar Ysgol Calon Cymru.

"Rwy'n edrych ymlaen ar weithio gyda Richard wrth i'r ysgol a'r cyngor weithio gyda'i gilydd i wella deilliannau ein dysgwyr, a hoffwn estyn fy nymuniadau gorau iddo."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu