Y Cyngor yn croesawu caniatâd cynllunio ar gyfer llety pobl hŷn yn Y Trallwng.

Image of Neuadd Maldwyn

 Mawrth 25, 2021

Image of Neuadd Maldwyn Cafwyd caniatâd cynllunio a hawl adeilad rhestredig i drosi Neuadd Maldwyn yn Y Trallwng yn lety Gofal Ychwanegol yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio galw'r ceisiadau i mewn.

Rhoddodd Bwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy Cyngor Sir Powys ganiatâd i'r cynllun ddydd Gwener 22 Ionawr ond gohiriwyd y penderfyniad ar ôl y cais i alw i mewn.  Clywodd y cyngor yr wythnos hon bod y cais wedi'i wrthod.

Mae'r ceisiadau gan Gymdeithas Tai ClwydAlyn, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys, ar gyfer 66 o unedau un ystafell wely a dwy ystafell wely, yn hen adeilad y cyngor ar Ffordd Hafren ac o fewn adeilad newydd y tu cefn i'r safle.  Bydd y llety ar gyfer pobl dros 60 sy'n byw yn ardal Y Trallwng ar hyn o bryd gydag angen penodol am ofal.

Ali Bulman yw'r Cyfarwyddwr Corfforaethol sy'n gyfrifol am Ofal Cymdeithasol.  Croesawodd benderfyniad Llywodraeth Cymru: "Dyma newyddion da a gallwn nawr fwrw 'mlaen gyda'r prosiect i ddarparu llety angenrheidiol o'r math hwn yn Y Trallwng."

Mae cynlluniau Gofal Ychwanegol yn creu cyfle i fyw'n annibynnol lle bydd pobl hŷn yn byw yn eu cartrefi eu hunain - gyda'u 'drws ffrynt' eu hunain, gan fanteisio ar amryw o gyfleusterau cymunedol a phecynnau cymorth gofal personol.  Bydd Gofal â Thechnoleg - er enghraifft telathrebu â phartneriaid iechyd - yn rhan bwysig o'r gofal a'r gefnogaeth i drigolion.

Dywedodd Craig Sparrow Cyfarwyddwr Datblygu ClwydAlyn "Mae cymeradwyo'r cynllun hwn yn newyddion gwych i'r Trallwng ac mae'n adeiladu ar y gwaith caled a'r gwaith partneriaeth cryf rhwng ClwydAlyn, Cyngor Sir Powys a Llywodraeth Cymru.  Mae gan ClwydAlyn lawer o brofiad o ddatblygu cynlluniau gofal ychwanegol bywiog ac rydym yn edrych ymlaen at ddechrau dod â'r cynllun cyffrous hwn yn fyw."

Nigel Brinn yw Cyfarwyddwr Corfforaethol (Economi a'r Amgylchedd) gyda'r cyngor: "Yn 2018 cafwyd adolygiad o lety i bobl hŷn a gwelwyd fod Y Trallwng yn flaenoriaeth o ran datblygu Gofal Ychwanegol.  Yn ôl y dadansoddiad bwlch, mae yna alw mawr yn dref am wasanaeth o'r fath heb fawr dim cyfleusterau i ateb yr angen, felly rwy wrth fy modd y gallwn nawr weithio gyda ChlwydAlyn er budd pobl Y Trallwng."

Mae'r prosiect gwerth £13m wedi derbyn cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru a bydd yn denu nifer o swyddi newydd i'r dref.

Llys Glan yr Afon yn Y Drenewydd oedd yr adeilad Gofal Ychwanegol cyntaf i agor ym Mhowys yn 2017, a rhoddwyd caniatâd ar ddechrau'r flwyddyn i addasu a chyflwyno cyfleusterau Gofal Ychwanegol ym Mhont Aur yn Ystradgynlais.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu