Rhoi sylw i wirfoddoli yn y Drenewydd ar wefan International Relations Today

Grace Moucharafieh volunteering as a way-finder marshal

29 Mawrth 2021

Grace Moucharafieh volunteering as a way-finder marshalBuodd sôn mawr am wirfoddoli yn nghanolfan frechu dorfol Y Drenewydd mewn blog a ysgrifennwyd ar gyfer gwefan International Relations Today.

Mae Grace Moucharafieh wedi disgrifio ei phrofiad o fod yn swyddog cyfeirio ar safle Canolfan Hamdden Maldwyn. Dywedodd bod pob ymdrech wedi cael ei wneud i "wneud y profiad brechu mor groesawus ag y bo modd."

Un o fyfyrwyr King's College yn Llundain yw Grace ac mae yn ei hail flwyddyn yn astudio Cysylltiadau Rhyngwladol. Cafodd ei magu yn Beirut, Libanus ond mae ganddi gysylltiadau cryf â Phowys gan fod ei mam yn dod o Drefaldwyn ac yn byw yno nawr.

Mae hi'n dweud bod buddion personol gwirfoddoli "yn fwy na chyfiawnhau eu heffaith gadarnhaol ar y gymuned" a dywedodd, "Mae rhoi o'ch amser rhydd i gyfeirio ceir mewn maes parcio a dweud wrth bobl am ddilyn y smotiau ar y llawr yn rhoi rhywbeth pwysig yn ôl i'r rhai hynny a gofrestrodd i wneud y gwaith; eu pwyll."

Mae Grace yn dweud bod ganddi ddiddordeb ysol mewn newyddiaduraeth, y celfyddydau, gwirfoddoli a hawliau dynol. Hi yw golygydd Gogledd Affrica International Relations Today oherwydd ei bod yn ymddiddori mewn "gwleidyddiaeth fyd-eang a llunio straeon newyddion cywir o ardaloedd nad ydynt yn cael y sylw gorau yn y cyfryngau (y Dwyrain Canol, Gogledd Affrica ac ati)."

Wrth ddisgrifio'r profiad o wirfoddoli, dywedodd: "Yng Nghanolfan Frechu Dorfol Y Drenewydd mae gwirfoddolwyr yn dosbarthu hylif diheintio, yn cyfarwyddo pobl trwy'r ganolfan, weipio a glanhau wynebau a chwrdd â phob claf gyda gwên ddymunol a geiriau croesawgar. Mewn gwirionedd, gall y tasgau hyn ymddangos yn ddinod, ond mae eu heffaith gyfunol yn llawer mwy na'r tasgau hyn ar eu pennau eu hunain. Mae'r ymdrech brechu cenedlaethol yn beirianwaith anhygoel lle mae'r holl gocos yn dod at ei gilydd i ffurfio rhywbeth sydd bron â bod yn hudol trwy'r sgyrsiau a'r dal pen rheswm sy'n galondid mawr."

·    Gallwch ddarllen blog llawn Grace yma ar wefan International Relations Today

Mae Grace yn un o'r gwirfoddolwyr a aeth ati gyda'i mam a milwyr o'r Llu Awyr i beintio'r sied y tu allan i Ganolfan Frechu Dorfol Y Drenewydd mewn lliwiau pinc llachar. Hefyd wnaethon nhw gynnwys cartwnau o frechiadau Covid a geiriau o groeso yn Gymraeg a Saesneg.

Dywedodd Aled Morgan, Rheolwr Gwasanaethau Cefnogol ar y safle ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys bod cael y gwirfoddolwyr yno wedi bod yn "help aruthrol" ac eglurodd: "Mae'r holl wirfoddolwyr eisiau bod yno, ac maen nhw am wneud gwahaniaeth. Maen nhw wedi bod yn gwbl hanfodol i lwyddiant yr ymgyrch."

Dywedodd bod y gwirfoddolwyr a leolwyd yn y maes parcio wedi cael sied i roi "cysgod rhag y tywydd" ac wrth sôn am wedd newid y sied, dywedodd: "Dw i'n meddwl ei bod yn edrych yn wych ac mae'n ychwanegu tipyn o liw."

Dywedodd Amanda Willday, Rheolwr Cefnogi Busnes Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar gyfer y Ganolfan Frechu bod y gwirfoddolwyr am greu rhywbeth gydag "effaith weledol" ar gyfer pobl sy'n cyrraedd, cyn iddyn nhw fynd i mewn i'r adeilad. Soniodd bod y sied binc wedi dod yn destun siarad poblogaidd.

Dywedodd bod gwirfoddolwyr hefyd wedi chwarae rhan bwysig wrth "dawelu meddwl pobl" cyn iddyn nhw gael eu brechiadau.

Mae PAVO wrthi'n recriwtio mwy o wirfoddolwyr ar gyfer y Canolfannau Brechu Torfol yn Llanelwedd a'r Drenewydd.

Bydd pob un o'r gwirfoddolwyr yn cwblhau asesiad risg, yn cael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac yn dilyn rhaglen fer o hyfforddiant sylfaenol.

Os oes gennych chi ddiddordeb, mae croeso i chi gofrestru ar wefan Gwirfoddoli Cymru trwy ddilyn y dolenni isod:

LlanelweddDilynwch y ddolen hon

Y DrenewyddDilynwch y ddolen hon

Unwaith eich bod wedi cofrestru, rhaid i chi fynd yn ôl i'r ddolen ac ymgeisio am y cyfle. Bydd yn gofyn i chi roi dau eirda - gydag enw ac e-bost - ac yna cewch ddilyn dolen i gyfleoedd gwirfoddoli.

Mae'n fwy cyfleus gwneud hyn ar gyfrifiadur yn hytrach na ffôn symudol.

Unwaith eich bod wedi cofrestru, byddwch yn cael e-bost sy'n egluro'r camau nesaf i chi.

Mae cymorth a chefnogaeth i wirfoddolwyr ar gael o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO). Ebostiwch volunteering@pavo.org.uk neu ffoniwch 01597 822191.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu