Y cyngor a Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn cydweithio i fynd i'r afael â phroblemau syrthio yn y cartref.

Image of Care and Repair worker

 Ebrill 13, 2021

Image of Care and Repair worker  Ydych chi'n cael trafferth mynd i fyny ac i lawr y grisiau, eistedd neu godi oddi ar y tŷ bach, defnyddio'r bath neu gawod neu fynd i mewn ac allan o'r tŷ yn ddiogel?  Ydych chi'n poeni am syrthio wrth wneud y pethau hyn?  Os hynny, cofiwch gysylltu â Chyngor Sir Powys neu Ofal a Thrwsio ym Mhowys am help.

Bydd y tîm Gofal Cymdeithasol i Oedolion neu'i bartneriaid Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn gallu awgrymu offer neu addasiadau i'ch helpu chi barhau i fyw'n annibynnol yn eich cartref - p'un ai'n byw mewn tŷ cyngor, yn berchen ar eich eiddo neu'n rhentu'n breifat.

Dywedodd Diane Whittingham, Therapydd Galwedigaethol Arweiniol gyda'r Cyngor: "Ry'n ni dal i fod yma i helpu.  Rydym yn gweithio'n wahanol nawr o'n cartrefi, ond cofiwch gysylltu a chawn weld sut y gallwn ni helpu."

"Rydym yn gweithio'n agos â'n cydweithwyr yn Gofal a Thrwsio a gallan nhw osod cyfarpar megis rheiliau cydio, hanner grisiau neu reiliau grisiau yn eich cartref mewn ffordd sy'n ddiogel o ran Covid-19," ychwanegodd Diane.

Mae hefyd yn syniad da i gael gwared ar fatiau, rygiau a phethau eraill all achosi i chi faglu.  Hefyd, gwnewch yn siwr fod yna oleuadau da yn yr ystafelloedd, cynteddau a'r grisiau a gwisgwch esgidiau neu sliperi sy'n ffitio'n dda ac mewn cyflwr da ac yn dynn o amgylch y bigwrn er mwyn lleihau'r posibilrwydd o syrthio.

Debbie Brooks yw'r Rheolwr Gwasanaeth a Gwaith Achos gyda Gofal a Thrwsio ac esboniodd: "Rydym yn gwybod fod rhai pobl â mwy o risg o syrthio oherwydd iddynt osgoi gofyn am help dros y pandemig, ond fel y cyngor, ry'n ni yma i helpu."

Esboniodd Ms Brooks y dylai trigolion Powys gysylltu â Gofal a Thrwsio yn syth ar 01686 620760 neu ar enquiries@crpowys.co.uk am y pethau bach megis gosod rheiliau neu lefelu llwybrau.

Ar gyfer gwaith addasu mwy o faint, megis gosod lifft grisiau neu addasu'r ystafell ymolchi, dylai trigolion Powys cysylltu â thîm CYMORTH y cyngor ar  0345 602 7050 neu ar-lein ar  Cysylltwch â CYMORTH ar-lein - Powys

Ffordd arall o ddarganfod pa gymorth a chefnogaeth sydd ar gael yw drwy'r wefan am ddim AskSARA. Adnodd ar-lein yw hwn a all eich cyfeirio at sefydliadau - neu offer - sy'n gallu gwneud byw'n annibynnol yn haws. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma https://powys.livingmadeeasy.org.uk/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu