Economi Powys yn ailagor i fusnes

Image of support local slogan on wall

14 Ebrill 2021

Image of people carrying shopping bags Wedi misoedd o gyfnod clo llym, mae cyfyngiadau Covid ym Mhowys yn parhau i lacio ac mae hyn wedi arwain at newidiadau sylweddol dros y dyddiau diwethaf.

Ymhlith y rhai mwyaf nodedig ers 12 Ebrill mae ailagor siopau nad ydynt yn hanfodol a theithiau heb gyfyngiad ar draws y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Mae Cyngor Sir Powys yn falch gallu croesawu ymwelwyr yn ôl i fwynhau golygfeydd cefn gwlad prydferth y sir, ond mae'r gwaith yn parhau i geisio gadw pobl Powys, a'r rhai sy'n ymweld â'r ardal, yn ddiogel.

Mae pobl yn cael eu hannog i ymweld â lleoedd mewn ffordd gyfrifol a thrin cymunedau gyda pharch trwy fynd â'u sbwriel adref i'w canlyn a dilyn y cod cefn gwlad.

Mae rhai newidiadau yr un fath y ddwy ochr i ffin Cymru a Lloegr, ond mae yna rai gwahaniaethau y mae'n werth eu nodi er mwyn osgoi dryswch.

Y newidiadau mwyaf amlwg yw'r campfeydd a'r canolfannau hamdden yn agor yn Lloegr ond yn aros ar gau yng Nghymru, a thafarndai a thai bwyta yn Lloegr yn gweini bwyd ac alcohol y tu allan, ond nid y rheiny yng Nghymru.

Mewn digwyddiad sy'n cael ei ystyried yn gam positif ymlaen i economi'r sir, mae siopa nad yw'n hanfodol wedi ailgychwyn, ac mae hi'n wythnos ailagor brysur i lawer o berchnogion busnes.

Mae neges y cyngor i drigolion ac ymwelwyr yn glir - cefnogwch fusnesau lleol lle bynnag y gallwch.

Mae angen i bobl sy'n mynd i siopa gadw pellter rhyngddynt o hyd, ynghyd â defnyddio diheintydd dwylo a gwisgo gorchuddion wyneb (oni bai eu bod wedi'u heithrio).

Caewyd rhai ffyrdd dros dro, a chyflwynwyd ffioedd parcio mewn ambell le i ganiatáu ar gyfer cadw pellter cymdeithasol yng nghanol y trefi.

Dywedodd Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a'r Amgylchedd: "Hoffem ni ddiolch i bawb ym Mhowys am eu hymdrechion eithriadol i barchu pellter cymdeithasol a'n helpu i frwydro yn erbyn y firws.

"Mae hi wedi bod yn aeaf caled hir i bob un ohonom, ond mae'r haf bellach rownd y gornel a gobeithio y gallwn ni i gyd ddechrau teimlo'n fwy positif.

"Mae cefnogi twristiaeth ac ailadeiladu ein heconomi lleol yn hanfodol, ond mae'n rhaid i ni gadw diogelwch pobl yn y golwg bob tro wrth i ni fentro allan.

"Gofynnwn i bawb fod yn amyneddgar, i osgoi torfeydd prysur a pheidio â gosod gwasanaethau cyhoeddus dan bwysau dianghenraid mewn cyfnod sy'n dal i fod yn anodd.

"Dros y misoedd diwethaf, mae nifer achosion Covid wedi disgyn, diolch i ymdrechion trigolion i ddilyn y rheolau pellter, a rhaglen frechu lwyddiannus dros ben dan arweiniad ein cydweithwyr yn y bwrdd iechyd.

"Ond mae'n bwysig cofio nad ydym wedi mynd dychwelyd i'r cyfnod cyn-Covid, ac mae'r perygl o ddal haint yn dal i fod yn real.

"Cadw pobl Powys yn ddiogel fu ein prif flaenoriaeth gydol y pandemig yma, a mae gennym oll ran barhaus i'w chwarae yn hyn o beth."

O ddydd Llun, 26 Ebrill, bydd lletygarwch awyr agored yn ailddechrau ar gyfer tafarndai, bwytai a chaffis.

O ddydd Llun, 3 Mai, bydd campfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd yn gallu ailagor ar gyfer hyfforddiant unigol neu un-i-un. Bydd aelwydydd estynedig hefyd yn gallu mynd, a dwy aelwyd yn gallu cyfarfod dan do.

I gael y diweddaraf ar reoliadau Covid yng Nghymru, ewch i: https://gov.wales/coronavirus

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu