Atgoffa busnesau Powys o fesurau diogelwch

Image of cafe using PPE

15 Ebrill 2021

Image of cafe using PPE Wrth i siopau o bob math allu ailagor eu drysau, rydym yn atgoffa perchnogion busnesau i roi diogelwch yn gyntaf ac i gymryd mesurau rhesymol i reoli lledaenu Covid.

Mae Cyngor Sir Powys yn ddiolchgar i fusnesau am eu cydweithrediad hyd yma, ond rhaid pwysleisio pa mor bwysig yw agor mewn ffordd ddiogel, dan reolaeth.

Yn ôl y gyfraith, rhaid i fusnesau sicrhau eu bod yn cadw at fesurau priodol megis cadw pellter cymdeithasol a defnyddio PPE addas.

Lle'n bosibl, dylai busnesau geisio gwella llif aer mewn mannau caeedig i leihau'r posibilrwydd o ledaenu'r feirws.

Bydd y cyngor yn gweithio gyda busnesau a chymunedau dros y cyfnod ailagor i sicrhau fod y mesurau diogelwch cywir mewn lle.

Gan fod busnesau wedi bod ar gau cyhyd, mae'r cyngor yn annog busnesau i archwilio systemau dŵr sydd wedi bod yn llonydd gan fod diffyg defnydd yn gallu cynyddu'r perygl o glefyd y llengfilwyr.

Dywedodd Gwilym Davies, Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd: "Mae'n hyfryd gweld gymaint o fusnesau nôl ar eu traed eto, ond y peth pwysicaf yw diogelwch pawb o'n cwmpas ni. 

"Er llacio'r cyfyngiadau a nifer yr achosion o Covid yn gostwng, nid ydym allan o'r perygl eto ac mae'r feirws yn dal i fod yn fygythiad.

"Rydym yn cydnabod fod y rhan fwyaf o fusnesau Powys yn gwneud eu gorau glas i gadw cwsmeriaid yn ddiogel ac rydym yn dra ddiolchgar am hynny.

"Mae'r Tîm Safonau Masnach yma i'ch helpu chi, felly mae croeso i unrhyw fusnes gysylltu i ofyn cyngor.

"Defnyddio camau gorfodi yw'r mesur olaf un, ond os bydd busnes yn parhau i fethu cydymffurfio, fe wnawn gyflwyno hysbysiadau gwella a chau os bydd angen."

Am help a chyngor i fusnesau, ewch i:  www.powys.gov.uk/helpforbusinesses

Ewch i wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch am ganllawiau manwl ar beryglon clefyd y llengfilwyr:   https://www.hse.gov.uk/coronavirus/legionella-risks-during-coronavirus-outbreak.htm

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu