'Codwch eich llais' yn barod ar gyfer etholiadau'r Senedd a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu

A still from the #UnmuteYourself video

15 Ebrill 2021

A still from the #UnmuteYourself videoMae preswylwyr Powys sy'n gymwys i bleidleisio yn cael eu hannog i gofrestru ar gyfer y gofrestr etholiadol.

Mae angen i unrhyw un sydd am 'godi eu llais' a dweud eu dweud - fel yr argymhellwyd mewn fideo a gynhyrchwyd gan Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys (MPYT) ar gyfer Cyngor Sir Powys - i fynd ati i gymryd y camau angenrheidiol cyn y dyddiad cau i gofrestru ddydd Llun 19 Ebrill.

Hoffai'r Cyngor i unrhyw un nad yw eisoes ar y gofrestr etholiadol i gofrestru, fel y gallant gael dweud eu dweud yn etholiadau'r Senedd a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar ddydd Iau 6 Mai.  Bydd hyn yn rhoi'r cyfle iddynt dweud eu dweud am y ffordd y mae eu gwlad a'u heddlu yn cael eu rhedeg; ac mae'n arbennig o awyddus i'r neges hon gyrraedd pobl ifanc 16 ac 17 oed a phobl o dramor sy'n preswylio'n gyfreithlon yn y DU, gan fod ganddynt hawl bellach i bleidleisio yn etholiad y Senedd.

Fel rhan o ymgyrch i hyrwyddo hawl pobl ifanc 16 ac 17 oed i bleidleisio, aeth CSP ati i gomisiynu Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys i gynhyrchu'r fideo hwn, #CodwchEichLlais, sydd wedi'i ddosbarthu'n eang ar y cyfryngau cymdeithasol: #CodwchEichLlais - Cofrestra erbyn 19 Ebrill 2021 - YouTube

Dywedodd Joanna Harris, Rheolwr Newid Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Dechrau'n Dda CSP: "Roeddem am godi nifer y bobl ifanc 16 ac 17 oedd yn ymwybodol y gallant gofrestru i bleidleisio yn etholiadau'r Senedd.  Ac roeddem am ddangos barn pobl ifanc yn uniongyrchol er mwyn annog eu cyfoedion i bleidleisio.

"Roedden ni'n gobeithio am fideo bachog y byddai pobl ifanc gyda diddordeb yn ei gwylio er mwyn dysgu mwy am eu pleidlais.

"O ystyried y cyfyngiadau oherwydd Covid-19 mae'r fideo wedi dangos creadigrwydd gwirioneddol wrth gyflwyno neges berthnasol mewn ffordd ddiogel. Aeth Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys y tu hwnt i hynny drwy gynhyrchu fideo yn gyflym a phroffesiynol gan ddefnyddio'r ymadrodd bachog 'Codwch eich llais' sydd o ystyried y flwyddyn ddiwethaf, yn hynod o berthnasol.

"Roedden ni eisiau tynnu sylw at leisiau ein pobl ifanc ym Mhowys a'u hannog i ddefnyddio eu llais ac i 'godi eu lleisiau' eu hunain."

Os ydych yn 16 neu'n 17 oed neu'n unigolyn o wlad dramor sy'n preswylio'n gyfreithlon yn y DU,  gallwch bleidleisio yn etholiadau'r Senedd.  Cofrestrwch cyn hanner nos, ddydd Llun 19 Ebrill 2021.

I gofrestru i bleidleisio ewch i: https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Mae pobl ledled Powys hefyd  yn cael eu hannog i feddwl sut y byddant yn pleidleisio yn yr etholiadau sydd i ddod.

Eleni, oherwydd rheoliadau Covid-19, mae mesurau ychwanegol yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau y gall pobl bleidleisio'n ddiogel p'un ai os ydynt yn bwriadu gwneud hynny'n bersonol mewn gorsaf bleidleisio, drwy ddefnyddio pleidlais bost, neu enwebu rhywun i bleidleisio ar eu rhan os nad ydynt yn gallu mynychu gorsaf bleidleisio ar y diwrnod.

Rhaid i geisiadau i bleidleisio drwy'r post gael eu gwneud erbyn 5pm ddydd Mawrth 20  Ebrill. Rhaid dychwelyd papurau pleidleisio cyn diwedd y dydd am 10pm ar ddiwrnod yr etholiad.

Y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy yw 5pm ddydd Mawrth 27 Ebrill, ond bydd ceisiadau brys yn cael eu hystyried ar 6 Mai tan 5pm.

I gael rhagor o wybodaeth neu  gymorth  ewch i https://cy.powys.gov.uk/article/5573/Etholiadau-a-phleidleisio neu ffoniwch Wasanaethau Etholiadol y cyngor ar 01597 826202.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu