Ceisiadau'n agor ar gyfer Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ym Mhowys

New money

15 Ebrill 2021

New moneyBellach, gellir gwneud ceisiadau i Gronfa Adfywio Cymunedol newydd y DU ar gyfer prosiectau sy'n digwydd yn Powys.

Lansiwyd y Gronfa yn ystod y gyllideb fis diwethaf a bydd yn cael ei gweinyddu'n genedlaethol gan y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol ac ar lefel sirol gan awdurdodau lleol.

Mae'r Gronfa'n agor ar gyfer ceisiadau gan brosiectau Powys ddydd Llun 19 Ebrill.

Nod y Gronfa yw cefnogi pobl a chymunedau sydd â'r angen mwyaf ledled y DU, gan greu cyfleoedd i dreialu dulliau newydd a syniadau arloesol ar lefel leol.

Bydd amrywiaeth o ymgeiswyr prosiectau, gan gynnwys sefydliadau yn y sector gwirfoddol a chymunedol ond heb wedi'i gyfyngu iddynt, yn gallu cyflwyno ceisiadau i'r Cyngor.  Bydd y goreuon yn cael eu hanfon at y Weinyddiaeth i'w gwerthuso gyda'r gobaith y byddant yn cael eu cymeradwyo.

Bydd y Gronfa'n cefnogi prosiectau sy'n cynnwys buddsoddi mewn sgiliau, busnesau lleol neu gymunedau a lleoedd neu sy'n cefnogi pobl i gael gwaith.

Mae'n ofynnol i geisiadau Powys i gyd-fynd ag o leiaf un o'r pedair blaenoriaeth o dan Gynllun Gwella Corfforaethol Gweledigaeth 2025 y cyngor a dangos eu bod wedi ystyried pedair blaenoriaeth y gronfa - buddsoddi mewn sgiliau, busnesau lleol, cefnogi cyflogaeth, cymunedau a lle.

Blaenoriaethau'r cyngor sir yw:

  • Yr Economi - Byddwn yn datblygu economi llewyrchus
  • Iechyd a Gofal - Byddwn yn arwain y ffordd o ran darparu iechyd a gofal effeithiol integredig mewn amgylchedd gwledig
  • Dysgu a Sgiliau - Byddwn yn cryfhau dysgu a sgiliau
  • Dinasyddion a Chymunedau - Byddwn yn cefnogi ein dinasyddion a'n cymunedau

Mae'r dogfennau cais a mwy o wybodaeth am flaenoriaethau Gweledigaeth 2025 y cyngor sir ar gael ar  wefan Powys yn Cronfa Adfywio Cymunedol y DU - Gwahoddiad i Gyflwyno Cynigion Prosiect.

Rhaid cwblhau ceisiadau'n electronig a'u hanfon i CRF@powys.gov.uk, y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun 17 Mai 2021.

Gall pob awdurdod lleol gyflwyno rhestr fer o geisiadau wedi'u blaenoriaethu o'u hardal hyd at uchafswm gwerth £3m ar gyfer 2021/22 yn unig.

Rhaid i'r rhestr derfynol o geisiadau blaenoriaeth gael eu hanfon gan y Cyngor Sir i'r Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol erbyn 18 Mehefin a bydd penderfyniadau ariannu yn cael eu cyhoeddi gan y Weinyddiaeth ddiwedd mis Gorffennaf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu