Prif flaenoriaethau lleol

Beth yw'r prif flaenoriaethau lleol?

Bydd angen i geisiadau gyd-fynd ag o leiaf un o'r pedair gweledigaeth ar gyfer Powys a dangos eu bod wedi ystyried y pedair blaenoriaeth buddsoddi'r gronfa adfywio cymunedol.

Gweledigaeth 2025

  • Mae economi Powys yn ffynnu ac yn gynaliadwy.  Mae cryfhau economi Powys wrth wraidd Gweledigaeth 2025. Bydd economi gref, fywiog a mentrus yn creu swyddi o safon, yn sefydlu a gofalu am ein cwmnïau lleol, yn denu mewnfuddsoddiad ac yn annog pobl o bob oed i weithio a byw ym Mhowys
  • Mae preswylwyr Powys yn cael cychwyn da, yn byw'n dda ac yn heneiddio'n dda. Mae gwasanaethau iechyd a gofal da'n flaenoriaeth i ni gyd ac rydym yn ymrwymedig i weithio gyda'n partneriaid yn y GIG a'r trydydd sector i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal di-dor ar yr amser iawn ac yn y lle iawn. Byddwn yn parhau i wneud ein gorau i ddarparu gymaint o wasanaethau gofal o fewn terfynau ein Sir ag y gallwn, gan weithredu dull ar sail cryfderau i hyrwyddo annibyniaeth a hunanofal lle bynnag y bo hynny'n bosib.
  • Mae preswylwyr Powys yn abl, hyderus a bodlon eu byd. Mae dysgu a sgiliau yn gonglfaen i'n gweledigaeth, gan ddarparu cyfleoedd addysgol o ansawdd uchel i'n holl ddysgwyr. Mae angen i ni groesawu'r heriau o fod yn sefydliad gwledig mawr a defnyddio technoleg i wella mynediad i bawb.
  • Mae cymunedau Powys yn fywiog, cysylltiedig a dyfeisgar. Rydym eisiau i'n cymunedau deimlo bod ganddynt gymorth, i gael llais yn eu darpariaeth leol a'u bod yn chwarae rôl allweddol mewn gwasanaethau lleol, a dyna pam fod yr amcan hwn yn canolbwyntio ar ymgysylltu a gweithio gyda'n partneriaid cymunedol a thrydydd parti i hyrwyddo a chryfhau eu gwydnwch, datblygiad a'r berthynas rhyngom.

Blaenoriaethau Buddsoddiadau'r Gronfa Adfywio Cymunedol:

•             Buddsoddi mewn sgiliau

•             Buddsoddi ar gyfer busnesau lleol

•             Buddsoddi mewn cymunedau a lle

•             Cefnogi pobl i gael gwaith

 

Blaenoriaethau Trawsbynciol

  • Cysylltedd digidol cyflym a dibynadwy iawn, diwylliant a sgiliau: Rydym yn chwilio am brosiectau a fydd yn helpu i ymgorffori diwylliant digidol yn ein busnesau a'n cymunedau.
  • Sgiliau: Rydym yn chwilio am brosiectau a fydd yn helpu ein preswylwyr i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer swyddi mewn busnesau a sectorau sy'n tyfu.
  • Economi Werdd: Rydym yn chwilio am brosiectau a all helpu tuag at uchelgais y cyngor i leihau ei allyriadau carbon i sero-net, yn unol â tharged sector cyhoeddus Cymru ar gyfer 2030.

Dylai prosiectau fod o fudd i ardal awdurdod lleol Cyngor Sir Powys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu