Tîm comisiynu gofal cymdeithasol y cyngor sir ar restr fer ar gyfer gwobr genedlaethol

Image of social carer with gloves

 Ebrill 16, 2021

 Image of social carer with gloves Enwebwyd Tîm Comisiynu a Chontractau gwasanaeth gofal cymdeithasol Cyngor Sir Powys ac mae wedi'i gynnwys ar restr fer ar gyfer gwobr genedlaethol am ei ymateb i Covid-19.

Crëwyd Gwobrau Go Cymru i ddwyn sylw at arfer da o ran caffael cyhoeddus, a threfnir y gystadleuaeth gan BIP Solutions a Sefydliad Realising Dreams gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Bydd y gyflwynwraig deledu Sian Lloyd yn croesawu'r seremoni ar-lein ar 29 Ebrill, pan fydd tîm Powys yn ymuno ag wyth tîm arall yn y rownd derfynol yng nghategori 'Gwobr am Ymateb Eithriadol i COVID-19 - Sefydliadau Eraill' y gystadleuaeth.

Dylan Owen yw Pennaeth Comisiynu'r cyngor ac fe groesawodd y newyddion: "Rwyf wrth fy modd fod gwaith ein tîm wedi cael ei gydnabod gan y beirniaid oedd yn llunio'r rhestr fer. Mae'r pandemig wedi bod yn gyfnod anodd dros ben i'r sector gofal cymdeithasol yn ei gyfanrwydd ac rwyf mor falch o'r ffordd y mae ein tîm wedi cefnogi'r rheiny rydym yn comisiynu gwasanaethau ganddynt, er enghraifft yn y sectorau preswyl a gofal cartref."

Roedd ymateb y tîm yn cynnwys:

-          Yn ystod misoedd cynnar y pandemig, galw darparwyr yn ddyddiol i wirio'r adnoddau a'r pwysau o ran staff;

-          Cynhaliwyd asesiadau risg 10 diwrnod cyn i'r wlad ddod dan gyfnod clo, ac adolygwyd cynlluniau parhad busnes. Darparwyr cyngorfeydd ar-lein i helpu darparwyr i gryfhau'r cynlluniau hyn;

-          Cynigiwyd cyngor am heintiau/atal heintiau i bob cartref preswyl a darpar gofal yn y cartref;

-          Darparwyd CDP (PPE) gan y cyngor, ac mae'n dal i gael ei ddarparu gan y cyngor;

-          Cynhaliwyd cyfarfod Skype wythnosol gan y tîm i sicrhau bod cyfathrebu gyda'r sector cyfan yn cael ei ddiweddaru. Cafodd hyn ei ategu gyda bwletin wythnosol drwy e-bost a oedd yn manylu ar y gweithdrefnau diweddaraf;

-          Cytunwyd â darparwyr ynghylch taliadau am ofal wedi'i gynllunio - yn hytrach na'r gofal a gyflenwyd mewn gwirionedd - a defnyddiwyd arian Llywodraeth Cymru i dalu am welyau gwag mewn cartrefi gofal er mwyn sicrhau bod y sector yn gynaliadwy. Mae'r gefnogaeth hon yn parhau heddiw;

-          Gwnaed gwaith sylweddol gyda chartrefi gofal o ran defnyddio staff, gwirfoddoli a chymorth ariannol.

Ychwanegodd Mr Owen; "Nawr rydym yn edrych ymlaen yn betrusgar at y seremoni, ond beth bynnag fo'r canlyniad, rwyf wrth fy modd fod ein tîm ni wedi'i gydnabod fel hyn."

Y timau eraill yn yr un categori â Thîm Comisiynu'r cyngor yn y rhestr fer yw:

-          Uned Diogelwch cam-drin yn y Cartref Gogledd Cymru

-          Emma George Consulting

-          Groundwork Gogledd Cymru

-          Public Sector Broadband Aggregation (PSBA)

-          Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

-          Cyngor Abertawe

-          The Media Angel, Prifysgol Abertawe

-          Llywodraeth Cymru, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, Diwydiant Cymru, y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, a'r Labordy Profi Deunyddiau Llawfeddygol

Mae rhagor o fanylion ynghylch Gwobrau Go Cymru i'w gweld yn https://www.goawards.co.uk/wales/

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu