Cyngor yn arwain y ffordd ar adferiad natur led led Powys

Image of the Elan Valley

22 Ebrill 2021

Image of the Elan ValleyEr mwyn cyflawni ymrwymiad Cyngor Sir Powys tuag at brosiect Partneriaeth Natur Lleol (PNLl) Cymru, bydd Holly Dillon, y Swyddog Bioamrywiaeth newydd, yn gweithio gyda chymunedau, busnesau, cyrff cyhoeddus ac eraill i helpu diogelu bywyd gwyllt Powys ar gyfer y dyfodol.

Gan arwain a chydlynu Partneriaeth Natur Powys, bydd Holly yn creu Cynllun Gweithredu Adfer Natur Powys, gyda'r nod o alluogi gwahaniaethau cynaliadwy tymor hir i adfer natur ym mhob cwr o Bowys.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Gweithredu Adfer Natur i Gymru, sy'n dynodi chwe phrif amcan i arafu'r dirywiad mewn bioamrywiaeth. Bydd Cynllun Gweithredu Adfer Natur Powys yn mabwysiadu'r amcanion hyn ac yn eu gosod o fewn cyd-destun blaenoriaethau lleol.

Bydd y nodau a dyletswyddau a ddynodir o fewn deddfwriaeth megis Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016) yn cyflwyno gwybodaeth ar gyfer cynllun Powys gan wneud cyfraniad tuag at y rhain.   I bob diben, dyma fydd strategaeth y cyngor ar gyfer adferiad natur led led Powys ac fe fydd yn tywys gwaith Partneriaeth Natur Powys. Fe fydd yn amlygu'r prif fygythiadau a chyfleoedd ar gyfer adferiad natur ym Mhowys, gan helpu i gyflawni'r amcanion cenedlaethol.

"Mae'r Sir Powys yn enwog am ei natur wledig a'i thirweddau amrywiol a phrydferth" esboniodd Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Sir Powys dros yr Economi a'r Amgylchedd.

"O ardaloedd helaeth o dir fferm caeedig, gweundiroedd eang, mynyddoedd garw a llu o fannau gwyrdd trefol, mae amrywiaeth eang o leoliadau gan Bowys".

"Trwy ein cynllun gweithredu adferiad natur, ein nod yw ymgysylltu gyda'n trigolion, cymunedau a busnesau i benderfynu'r camau gweithredu a chynllunio strategol mwyaf priodol ar gyfer Cymru iach, gydnerth a chyfoeth mewn natur. Ein hamcan cyffredinol yw ailgysylltu pobl gyda natur i sicrhau ei fod yn cael ei ddiogelu a'i feithrin nawr ac yn y dyfodol."

Am ragor o wybodaeth ar Bartneriaeth Natur Powys a Chynllun Gweithredu Adfer Natur Powys, edrychwch ar: https://en.powys.gov.uk/biodiversity

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu