Allech chi wneud rhywbeth rhyfeddol i'ch cymuned chi fel gwirfoddolwr?

A volunteer celebrating

23 Ebrill 2021

A volunteer celebratingMae pandemig y coronafeirws wedi arwain at gynnydd aruthrol mewn gwirfoddoli ar draws Powys ac mae'r sefydliad sy'n gyfrifol am gydlynu'r rhan fwyaf o'r gwaith yn gobeithio y bydd hyn yn parhau.

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) wedi recriwtio dros ddwy fil o wirfoddolwyr newydd dros y 12 mis diwethaf i wneud gwaith megis stiwardio yn y canolfannau brechu torfol a chasglu bwyd a meddyginiaeth i drigolion bregus, gyda miloedd eto wedi cynnig cymorth anffurfiol i'w cymdogion.

Byddai'n dymuno gweld nifer o'r gwirfoddolwyr newydd hyn yn parhau i wneud gwahaniaeth i'w cymunedau wrth i gyfyngiadau llacio ac y gwneir ymdrechion i ail-agor gwasanaethau ac ail-godi economi'r sir.

Dywedodd Carl Cooper, Prif Weithredwr PAVO: "Ni fydd gwirfoddolwyr byth yn cymryd lle aelodau staff cyflogedig, ond mae'n bosibl iddynt weithio ochr yn ochr a hyd yn oed gwella rhai gwasanaethau cyhoeddus ym Mhowys."

"Maen nhw wedi bod yn arwyr go iawn yn ystod y pandemig ac rwy'n gobeithio y byddant wedi gweld y budd o wirfoddoli, i'r bobl hynny sy'n derbyn help a'r rhai sy'n ei gynnig, ac yn penderfynu parhau i gynnig rhywfaint o'u hamser i helpu eraill."

Os hoffech chi wirfoddoli, ewch i Ganolfan Wirfoddoli Powys ar wefan PAVO  (https://www.pavo.org.uk/help-for-people/volunteering.html) i wybod mwy.

Mae PAVO yn gweithio gyda nifer o bartneriaid gan gynnwys Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i hyrwyddo gwaith gwirfoddol ac i helpu unigolion ddod o hyd i gyfleoedd i wirfoddoli sy'n addas iddyn nhw.

Ar hyn o bryd mae angen recriwtio mwy o stiwardiaid ar gyfer y canolfannau brechu torfol  yn Y Drenewydd, Llanfair-ym-Muallt a Bronllys gan fod nifer o'r gwirfoddolwyr presennol yn mynd nôl i'r gwaith neu i astudio ar ôl cyfnod ar ffyrlo, cau busnesau neu ddysgu o bell.

"Canolfan Wirfoddoli Powys yw'r porth at wirfoddoli a gall eich helpu chi gwrdd â phobl newydd, ennill profiad, dysgu sgiliau newydd a chael hwyl", ychwanegodd Carl Cooper.  "Gall unrhyw un dros 14 oed wirfoddoli a gall helpu i wella eich lles a rhoi synnwyr o gyrhaeddiad y cewch trwy helpu eraill."

Mae Canolfan Wirfoddoli Powys yn esbonio beth mae gwirfoddoli'n ei olygu a beth i'w wneud os hoffech wirfoddoli.  Dyma hefyd y lle i fynd os ydych chi am recriwtio gwirfoddolwyr i'ch sefydliad neu o fewn eich cymuned chi, neu am unrhyw help i'ch grŵp neu sefydliad gwirfoddol.

Mae tair ffordd i ddod o hyd i'ch cyfle delfrydol i wirfoddoli:

  1. Cysylltu â Chanolfan Wirfoddoli Powys dros e-bost volunteering@pavo.org.uk neu galw 01597 822191. 
  2. Mynd i wefan Gwirfoddoli Cymru: volunteering-wales.net/
  3. Cysylltu ag un o bartneriaid PAVO yn eich ardal leol: Canolfan Wirfoddoli Aberhonddu, CAMAD (Community Action Machynlleth And District), Canolfan Wirfoddoli Crughywel, Canolfan Gymuned Tref-y-clawdd a'r Fro (The Comm), Canolfan Wirfoddoli Gogledd Maldwyn, Cymorth Cymunedol Rhaeadr a'r Cylch neu Ganolfan Wirfoddoli Ystradgynlais.

Os ydych chi'n chwilio am ffordd hyblyg i wirfoddoli, beth am ystyried gwirfoddoli ar-lein a hynny o'ch cartref eich hun - 'sdim rhaid i chi hyd yn oed byw ym Mhowys.

Mae gwirfoddolwyr ar-lein yn gwneud amrywiaeth o waith, o fod yn ymddiriedolwr i gyfeillio neu gymorth marchnata.  Mae hefyd yn bosibl fod yn 'fentoriaid digidol' sy'n helpu sefydliadau neu unigolion sydd angen help i fynd ar-lein.

Os hoffech chi gynnig eich sgiliau fel mentor digidol neu'n rywun a fyddai'n elwa o'u help nhw, yna cysylltwch â  PAVO: www.pavo.org.uk

Yn ôl adroddiad Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn 2020, Powys sydd â'r nifer uchaf o elusennau fesul nifer y boblogaeth ar gyfer unrhyw ardal awdurdod lleol yng Nghymru, gydag 16.8 elusen i bob 1,000 o bobl.

Mae yma 4,040 o grwpiau cymunedol a gwirfoddol, 22,313 o ymddiriedolwyr a 26,346 o wirfoddolwyr mewn gwaith eraill, ac mae eu hamser yn werth £129.1 miliwn y flwyddyn i wasanaethau lleol.  Maent yn llwyddo i ddenu gwerth £57miliwn o gyllid i'r sir ac yn creu hwb economaidd o £173.6 miliwn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu