Sector lletygarwch yn cael ei atgoffa o fesurau ddiogelwch wrth iddo ail-agor

Image of an outdoor dining table and chairs

28 Ebrill 2021

Image of an outdoor dining table and chairs Mae busnesau lletygarwch ledled Powys yn cael eu hatgoffa o'u cyfrifoldeb i gadw cwsmeriaid a staff yn ddiogel wrth iddynt ailagor ar gyfer gwasanaethau yn yr awyr agored.

Ar ôl misoedd o fod ar gau, mae caffis, tafarndai a bwytai yn gallu ailagor yng Nghymru o ddydd Llun 26 Ebrill.

Mae'r cyngor yn gweithio gyda busnesau a chymunedau drwy gydol y cyfnod ailagor i sicrhau bod y mesurau diogelu cywir ar waith i helpu i reoli Covid rhag lledaenu.

Yn ôl y gyfraith, mae dal yn rhaid i eiddo sicrhau bod y mesurau priodol, fel cadw pellter cymdeithasol a defnyddio cyfarpar diogelu personol addas yn cael eu cynnal.

Dylid diweddaru asesiadau risg Covid lle bo angen a dylid sicrhau bod pob aelod o staff yn ymwybodol o'r mesurau rheoli sydd ar waith.

Oherwydd y cyfnod cau hir mae'r cyngor yn annog busnesau i wirio eu systemau dŵr oherwydd gellir cynyddu risg clefyd y Llengfilwyr os nad yw system ddŵr yn cael ei defnyddio am gyfnod hir.

Yn yr un modd, dylid hefyd gwirio cyfarpar sydd wedi cael ei storio neu sydd heb ei ddefnyddio am gyfnodau hir o amser am unrhyw ddifrod neu ddirywiad.

Dywedodd Gwilym Davies, Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd: "Mae'n wych gweld cymaint o fusnesau lletygarwch lleol yn masnachu eto ar ôl gyfnod hir o aros.

"Yn ddealladwy, bydd llawer o bobl yn edrych ymlaen at eu pryd cyntaf neu ddiod allan am fisoedd ac mae'n hollol briodol eu bod yn mwynhau hynny.

"Ond er mwyn diogelwch pobl mae'n rhaid i ni bwysleisio pwysigrwydd cadw at y canllawiau a pheidio â bod yn hunanfodlon.

"Mae ein Tîm Gwarchod y Cyhoedd yma i helpu os oes angen cymorth ar fusnesau felly mae croeso i chi gysylltu.

"Mae defnyddio camau gorfodi bob amser yn ddewis olaf i'r cyngor, ond lle nad yw safle'n cydymffurfio byddwn yn cyhoeddi hysbysiadau gwella a chau os yw'r sefyllfa'n gofyn amdano."

Gellir cael hyd i help a chyngor i fusnesau yma:
https://cy.powys.gov.uk/helpargyferbusnesau

Gellir gweld canllawiau manwl ar risgiau Clefyd y Llengfilwyr ar wefan yr HSE: https://www.hse.gov.uk/coronavirus/legionella-risks-during-coronavirus-outbreak.htm

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu