Diweddariad Cynllun Parhad Busnes

Image of County Hall

30 Ebrill 2021

Image of County HallMwy na blwyddyn ers i Gyngor Sir Powys rhoi ei Gynllun Parhad Busnes ar waith mewn ymateb i bandemig y Coronafeirws mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd yn dychwelyd yn rhannol i fusnes fel arfer.

Galwyd Cynllun Parhad Busnes y Cyngor Sir i rym ar y 18fed o Fawrth y llynedd, i ganiatáu'r cyngor i ganolbwyntio ar weithgareddau COVID-19 ac i roi llai o bwyslais ar feysydd nad oeddent o bwys mwyaf i fusnes.

O ddydd Llun y 3ydd o Fai, gyda Chymru'n gostwng statws ei lefel rhybudd, bydd y Cyngor yn dirymu'r cynllun ar gyfer y rhan fwyaf o feysydd ac eithrio Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwarchod y Cyhoedd, gan roi'r cyfle i ddychwelyd i weithgareddau busnes arferol, er bydd rhaid darparu'r gwasanaethau yn unol â chyfyngiadau COVID-19.

Dywedodd Dr Caroline Turner, Prif Weithredwr: "Mae dirymu'r Cynllun Parhad Busnes ar gyfer y rhan fwyaf o wasanaethau yn gam pwysig ar gyfer y Cyngor ac mae'n dangos faint o gynnydd sydd wedi bod yn y frwydr yn erbyn y Coronafeirws.  Rydym yn bwriadu cadw'r cynllun yn ei le ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol oherwydd effaith parhaus y feirws ar ofal cymdeithasol.

"Mae codi'r cynllun yn newyddion da ond nid yw hyn yn golygu y byddwn yn dychwelyd i'r ffordd o weithio cyn-covid. Bydd rhaid i staff swyddfa barhau i weithio gartref lle bo hynny'n bosibl, efallai y bydd ffocws a lleoliad eu gwaith yn newid ond ni fydd y gweithdrefnau gweithredu.  Hefyd, bydd y staff hynny sydd wedi'u hadleoli i gefnogi gwasanaethau cymdeithasol i gyflwyno gweithgareddau hanfodol yn parhau yn y rolau hynny fel bod parhad busnes ar gyfer ein preswylwyr sydd angen gofal a chymorth."

"Mae llawer iawn wedi newid ers i ni roi ein Cynllun Parhad Busnes ar waith ac nid yw'n bosibl dychwelyd i'r ffordd yr oeddem yn gweithio.  Rhaid addasu ein hadeiladau, rhaid i ni sicrhau eu bod yn ddiogel o ran COVID-19 ac nid yw hynny'n broses hawdd na chyflym.

"Rydym yn edrych ar ffyrdd newydd o weithio, gan ddysgu gwersi o'r flwyddyn ddiwethaf, a chasglu arferion da ac arbedion.  Rydym yn gwneud cynnydd da a'r gobaith yw y byddwn yn gweld newidiadau yn yr haf pan fydd y ffyrdd newydd o weithio yn newid i fod y ffyrdd arferol o weithio.

"Er ein bod bellach ymhell yn y cyfnod Adferiad, mae'n rhaid i ni hefyd gofio nad yw Covid wedi diflannu.  Byddwn yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn barod i fynd i'r afael ag unrhyw achosion newydd, boed hynny mewn lleoliadau penodol neu o fewn y gymuned.

"Mae camu'r cynllun Parhad Busnes i lawr yn garreg filltir bwysig, ond ni fyddwn yn dychwelyd i'r ffordd o weithio cyn-covid.  Bydd y dyfodol yn wahanol iawn," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu