Ymgyrch Powys i yfed mwy o ddŵr

Image to represent campaign and partners (in Welsh)

        Mai 4, 2021

Image to represent campaign and partners (in Welsh) Mae sefydliadau'r sector cyhoeddus, undebau, enwogion a phobl o'r byd chwaraeon yn annog pobl Powys i yfed mwy o ddŵr.

Nod Ymgyrch Hydradu Powys yw cynyddu'r faint o ddŵr (a diodydd eraill heb siwgwr) y mae trigolion y sir yn ei yfed er mwyn lleihau pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd.

Mae'r ymgyrch yn mynd yn fyw ar gyfryngau cymdeithasol yr wythnos hon ac wedi cael cefnogaeth Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Unison, Unite, GMB a'r Coleg Nyrsio Brenhinol.

Ali Bulman yw'r Cyfarwyddwr Corfforaethol sy'n gyfrifol am ofal cymdeithasol gyda'r cyngor sir ac esboniodd:  "Mae'n bwysig fod pawb o bob oed yn hydradu'n dda.  Rwy wedi gweld gymaint o sefyllfaoedd lle mae pobl hŷn yn dioddef o haint y llwybr wrinol sy'n gwneud pobl yn sâl iawn ac yn aml yn gorfod mynd i'r ysbyty.  Un o brif achosion hyn yw methu yfed digon.   Y mwyaf y gallwn fynd i'r arfer o hydradu, y llai o bobl fydd yn gorffen yn yr ysbyty, a llai o bwysau ar staff y Gwasanaeth Iechyd i drin cleifion gyda Covid-19 a salwch eraill."

Carol Shillabeer yw Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.  Dywedodd: "Fel nyrs rwy'n ymwybodol iawn o ba mor bwysig yw yfed digon bob dydd.  Mae'n hawdd anghofio yfed yn rheolaidd.  Rwy'n cadw potel o ddŵr ar fy nesg ac rwy'n annog eraill i wneud yr un fath.   Rwy hefyd yn gofyn i ni gadw llygad ar bobl o'n cwmpas ni sy'n agored i niwed a helpu eraill i hydradu."

"Mae'n bwysig deall sut y gall yfed dŵr gael effaith bositif ar eich iechyd a lles," dywedodd Mick Hutchingson, Ysgrifennydd Cangen, Undeb y GMB, Powys.   "Dŵr yw'r adnodd pwysicaf a mwyaf gwerthfawr i ni ac mae yfed dŵr yn hanfodol ar gyfer ffordd iach o fyw a bydd eich corff yn ddiolchgar iawn.  Mae'r GMB yn eich annog chi i edrych ar ôl eich hun."

"Mae nyrsys a chynorthwywyr gofal iechyd yn gwybod yn well na'r mwyafrif pa mor bwysig yw dŵr a maeth digonol," dywedodd Uwch-swyddog y RCN, Derek Browne.  "Maen nhw hefyd yn gwybod canlyniadau mynd hebddo, mae'n hanfodol bod staff nyrsio'n gofalu am eu hunain er mwyn gofalu am eu cleifion.  Mae wedi bod yn beth positif gweithio gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i gefnogi gwaith y RCN ar orffwys, hydradu a maeth fel rhan o ymgyrch 'Gweithle Iach, Person Iach.'  Fel rhan o'r ymgyrch rydym yn annog rheolwyr iechyd a gofal cymdeithasol i sicrhau fod staff yn cymryd seibiant yn y gwaith, yn hydradu'n dda ac â mynediad at fwyd maethlon."

Ychwanegodd John Byrne, Ysgrifennydd Cangen UNISON:  "Mae Unison yn cefnogi'r ymgyrch hwn ac yn cydnabod pa mor bwysig yw hydradu.  Mae iechyd meddwl a llesiant mor bwysig y dyddiau hyn ac rydym yn gweithio gyda nifer o gyflogwyr i sicrhau fod arferion da a diogel mewn lle i bawb."

Wendy Stuart yw Ysgrifennydd Cangen yr Undeb Unite.  Dywedodd: "Mae yfed digon yn hollbwysig i'n hiechyd meddwl a chorfforol, felly yfwch ddigon o ddŵr!"

Symptomau diffyg hylif yw ceg sych, cur pen a diffyg canolbwyntio.   Pan fydd y corff yn sylweddoli bod angen mwy o ddŵr, y peth cyntaf sy'n digwydd yw bod yr arennau'n lleihau'r faint o ddŵr a gollir yn yr wrin.  Gallwch ddweud o liw eich wrin os ydych chi'n dioddef o ddiffyg hylif.  Os yw'n dywyllach na melyn golau neu liw gwellt, mae'n bosibl iawn eich bod yn dioddef o ddiffyg hylif.  Mae syched hefyd yn arwydd pwysig - os ydych chi'n sychedig yna gwrandewch ar eich corff a thorri eich syched.

Gallwch gael mwy o awgrymiadau ar hydradu'n iach gan:

-           Sefydliad Maetheg Prydain - https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/hydration.html

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu