Achlysur Rhagarweiniol Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU - Cwestiynau, sylwadau ac ymatebion

Arian cyfatebol: A oes lefel ddisgwyliedig o arian cyfatebol?

Gallwch wneud cais am 100%, ond os gallwch gyfrannu rhywfaint o arian, gall hynny helpu gyda'r gwerthusiad (o ran gwerth am arian).

Sgiliau: A yw cynnwys hyfforddiant ar gyfer cymwysiadau yn cynorthwyo'r cais?

Bydd sgiliau'n helpu i gael pobl i mewn i waith, gall helpu gyda'r arfarniad (o ran gwerth am arian).

Data: A fydd mynediad 'hawdd' at ddata sy'n gallu ategu ceisiadau (e.e., cyflogaeth, sgiliau a lefelau hyfforddi)? Faint o gymorth sydd ar gael gan Ganolfan Mewnwelediad Corfforaethol CSP, i roi gwybodaeth ystadegol i ymgeiswyr ei chynnwys yn y ceisiadau.

Mae gwybodaeth Llesiant Cyngor Sir Powys ar gael yn rhwydd:

Dadansoddiad llawn o'r asesiad lles

Arolwg ar asesiad lles

Banc Gwybodaeth ar Lesiant

Ar gyfer ymholiadau mwy penodol, anfonwch e-bost crf@powys.gov.uk

Gwybodaeth: Beth os na all canllawiau CSP ateb ein holl gwestiynau?

Mae canllawiau'r Cronfa Adnewyddu Cymunedol yn darparu llawer iawn o wybodaeth, ond mae tîm y Gronfa yn hapus i ofyn am arweiniad neu eglurhad gan Lywodraeth y DU os oes angen.

Prosiectau llai: A yw prosiectau llai yn dderbyniol?

Byddai prosiectau llai yn cael eu hystyried. Byddai'r effaith o fewn y sir yn cael ei hasesu. Dyna pam yr anogir prosiectau partneriaeth neu becynnau o brosiectau.

Mae'r cynllun yn annog prosiectau cydweithredol.

Cafwyd eglurder gan Lywodraeth y DU ynghylch ceisiadau wedi'u pecynnu a rhai cydweithredol/consortiwm ers y digwyddiadau, fel a ganlyn:

Ceisiadau Cydweithredol/Consortiwm - dyma lle mae sefydliad yn arwain ond hefyd yn gyfrifol fel yr ymgeisydd, gyda chytundebau wedi'u sefydlu gyda phartneriaid i gyflwyno cais cydweithredol.  Byddai hyn yn gofyn am un ffurflen gais gan y sefydliad arweiniol. 

Ceisiadau Cydweithredol/Consortiwm Traws-Awdurdod -byddai Llywodraeth y DU yn annog Awdurdodau Arweiniol i gysylltu fel bod prosiect sy'n croesi ardaloedd Awdurdodau Arweiniol yn cael ei gyflwyno iddynt unwaith yn unig, a rheoli ceisiadau o fewn y terfyn £ £3m fesul lleoliad.  Fodd bynnag, mae'r terfyn o £3m yn seiliedig ar weithgarwch Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU mewn lleoliad. Os cyflwynir prosiectau i Lywodraeth y DU sy'n cynnwys gweithgarwch mewn mannau eraill, ni fyddai hynny'n cyfrif tuag at y terfyn o £3m ar gyfer Powys. e.e., pe bai Powys yn cydweithio ar brosiect gydag ALl Ceredigion a Chaerfyrddin, a Phowys yn arweinydd a chyfanswm cost y prosiect yn £300k, sef £100k ym mhob ardal awdurdod lleol, byddai Powys fel arweinydd yn cyflwyno'r cais am £300k ond byddai £100k yn dod o ddyraniad £3m Powys a byddai Ceredigion a Chaerfyrddin hefyd yn cael £100k yr un allan o'u dyraniad, pe byddai'r prosiect yn cael ei gymeradwyo.

Ymgeiswyr sy'n dymuno gwneud cais i fwy nag un ardal/lle awdurdod lleol -gan fod Powys wedi hysbysebu am brosiectau sydd o fudd i Bowys, dylai'r ymgeiswyr hyn wneud ceisiadau ar wahân i ardal/lle pob awdurdod lleol.

Pecynnau o geisiadau prosiect unigol gydag amcan ar y cyd -gellir cyflwyno'r rhain, a gellir cyfeirio o fewn pob cais at y cysylltiad â phrosiectau eraill o fewn yr un ardal/lle awdurdod lleol ac at geisiadau prosiect mewn ardaloedd/lleoedd awdurdodau lleol eraill.  Mae Llywodraeth y DU yn gofyn, "Sut mae'r prosiect yn cyd-fynd â gweithgareddau eraill sy'n bodoli eisoes neu a gynlluniwyd yn yr ardal? A yw'r prosiect yn gysylltiedig â cheisiadau eraill Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU? A yw'r prosiect yn bwysig i ddatblygu gweithgarwch lleol arall?" Gellir defnyddio hyn i egluro sut mae prosiectau'n berthnasol i'w gilydd, naill ai yn eich pecyn neu ochr yn ochr ag ardaloedd cyfagos.  Bydd Llywodraeth y DU yn ystyried y cyngor hwnnw yn ystod y broses asesu; fodd bynnag, byddant yn asesu pob prosiect a gyflwynir iddynt yn unigol, yn ôl ei deilyngdod ac nid fel pecyn.

Roedd y digwyddiad lansio yn gyfle i rwydweithio a chysylltu â grwpiau/unigolion eraill. Gofynnwch am gysylltiadau yn crf@powys.gov.uk.

Siambrau Masnach/Masnach: A all sefydliadau fel Siambrau Masnach/Masnach wneud cais cyn belled â bod eu prosiectau'n bodloni'r meini prawf a nodir o fewn yr amodau?

Cyn belled â bod Siambrau Masnach a gyfansoddwyd yn gyfreithiol, gallant wneud cais.

Pobl allweddol i helpu: pwy allai helpu ar bob 'thema'?

Anfonwch gwestiynau manwl at crf@powys.gov.uk

Efallai y bydd yn bosibl cyfuno prosiectau yn un cais mwy, mae Nick a Michelle o PAVO yn hapus i drafod a helpu o ran y thema Cymunedau a Lleoedd.

Astudiaeth Ddichonolrwydd: A all cais ar gyfer 2021-22 fod yn astudiaeth ddichonolrwydd / peilot fel sail dystiolaeth ar gyfer ceisio cyllid ffyniant a rennir?

Dyma nod cyllid y gronfa Adnewyddu Cymunedol i ddatblygu syniadau arloesol sy'n barod ar gyfer Cyllid Ffyniant a Rennir y tu hwnt i 2021-2022.

Prosiectau dros nifer o ardaloedd awdurdodau lleol: Os yw prosiect yn croesi sawl ardal awdurdod lleol gan gynnwys Powys, a ddylai fod yn nifer o geisiadau ar wahân?

Byddai pob awdurdod lleol yn cyflwyno ei geisiadau ei hun a byddai angen i un awdurdod lleol gymryd yr awenau.

Digwyddiadau Cymunedol: A fyddai digwyddiad tref yn gymwys i gael arian?

Mae angen cydweithio i wneud cais am brosiect mwy sy'n cael mwy o effaith neu gallwch ofyn am gymorth unigol gan y Tîm Adfywio - funding@powys.gov.uk.

Mwy nag un cais: Allwch chi fod yn bartner ar fwy nag un cais?

Gallwch gyflwyno cymaint o geisiadau ag y dymunwch.

Dyddiad cau byr: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y llinell amser mewn 3 wythnos.

Mae terfynau amser Llywodraeth y DU yn fyr iawn, felly efallai y bydd prosiect sydd eisoes yn cael ei ddatblygu yn bosibl.

Dyddiad cwblhau ar gyfer prosiectau: A fyddech cystal â chadarnhau'r dyddiad ym mis Mawrth 2022 pan fydd yn rhaid i brosiectau fod wedi'u cwblhau? Ai 31 Mawrth ydyw?

Efallai y bydd angen i brosiectau orffen ychydig cyn hyn er mwyn caniatáu amser ar gyfer gwerthusiad, sy'n orfodol. Rhaid talu'r holl wariant erbyn 31/03/22; os ydych yn talu am werthusiad byddai angen cwblhau hyn cyn i'r elfen honno gael ei thalu.

Taliadau na wnaed cyn 31/03/22: Beth sy'n digwydd os na fyddwch yn gwario'r holl arian erbyn diwedd Mis Mawrth 2022?

Dim ond am yr hyn rydych wedi'i wario hyd at a chan gynnwys 31/03/21 y gallwch ei hawlio.

Astudiaethau Dichonolrwydd: A all prosiect wneud cais am gyllid i ddatblygu syniad y prosiect? e.e., Mae angen i ni dalu gweithwyr proffesiynol i amcangyfrif y costau.

Gall Astudiaethau Dichonolrwydd yn unig fod yn gais am y cyllid hwn. Mae ffioedd proffesiynol yn gostau cymwys fel rhan o'r prosiect.

Lleoliad Powys: A all sefydliad fod wedi'i leoli y tu allan i Bowys sy'n darparu gwasanaethau ym Mhowys?

Mae angen i'r holl ganlyniadau a buddiolwyr fod yn ardal Powys ond gellir lleoli'r sefydliad sy'n cyflawni y tu allan.

Cronfa Ffyniant a Rennir: Mae hyn i gyd yn ymwneud â pharatoi ar gyfer y Gronfa Ffyniant a Rennir. Allwch chi roi rhywfaint o syniad ynghylch beth yw hyn / beth allai fod? h.y., pa 'darged' / 'amcan' y gallem fod yn anelu a amdano?

Ni dderbyniwyd unrhyw wybodaeth gennym. Disgwylir i brosbectws llawn y Gronfa Ffyniant a Rennir (SPF) gael ei gyhoeddi yn yr Haf.  Rhagwelir y bydd ceisiadau i mewn i'r gronfa hon yn llywio'r SPF llawn.

Prosiectau Mewnol Powys: Allwch chi rannu'r hyn y gallai CSP ei hun fod yn ei gyflwyno fel cynigion prosiect?

Mae CSP yn debygol o fod yn cyflwyno ceisiadau. Mae gwybodaeth a chymorth ar gael i bob ymgeisydd. Bydd tîm CRF ynsgorio'r holl geisiadau drwy grŵp gwerthuso mewnol.

Craffu ar y broses ymgeisio: A fydd unrhyw oruchwyliaeth allanol o'r broses ddethol?

Bydd tîm CRF ynsgorio'r holl geisiadau drwy grŵp gwerthuso mewnol. Yna byddant yn dilyn y llwybr safonol ar gyfer ceisiadau am gyllid: cymeradwyo mewnol, cytundeb Cabinet CSP, yna Pwyllgor Craffu CSP. Bydd pob proses ar gael i'w harchwilio. Bydd Adroddiad Ymarferoldeb yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth y DU yn dangos:

  • sut mae'r holl broses ymgeisio wedi bod yn agored ac yn dryloyw,
  • sut yr arfarnwyd y ceisiadau,
  • sut yr aseswyd y diwydrwydd dyladwy ar gyfer darparwyr y prosiect, a
  • sut y cafodd unrhyw ddatganiadau o fuddiant eu monitro.

Prosiectau Peilot ar gyfer gweithgarwch mwy cyson: A allai'r prosiect fod yn gynllun peilot ar gyfer gweithgarwch mwy cyson?

Gallai'r prosiect fod yn gynllun peilot arloesol ar gyfer gweithgarwch mwy cyson. Anfonwch unrhyw gwestiynau penodol i crf@powys.gov.uk.

Mwy nag un thema: A fyddwch yn gallu grwpio prosiectau o bob rhan o Bowys yn ôl themâu? e.e., chwaraeon neu les pobl ifanc.

Gallwch wneud cais i fwy nag un thema o fewn un prosiect.

Partner mewn mwy nag un cais: Allwch chi fod yn bartner ar fwy nag un cais?

Gallwch, nid oes terfyn ar nifer y ceisiadau y gallwch fod yn rhan ohonynt.

Potiau Ariannu Grantiau: A allai sefydlu cronfa grant fod yn dderbyniol? Ynteu a fyddai angen i'r taliadau i'r buddiolwyr hynny dderbyn y grantiau erbyn diwedd mis Mawrth 2022?

Gallwch weinyddu Cronfa Ariannu Grant fel rhan o'ch prosiect. Rhaid gwneud pob taliad, gan gynnwys grantiau, cyn y dyddiad cau sef 31/03/22.

A fydd y grant hwn ar gael eto: A yw'n debygol y bydd rhywbeth tebyg ar gael y flwyddyn nesaf?

Mae hwn yn opsiwn untro ac mae'n rhagflaenydd i Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU sydd i'w hysbysebu yn yr Haf.

Ôl-daliadau: Ai ôl-daliadau a delir - ac os felly, pa mor fuan / beth yw amlder y taliad. A yw'n bosibl blaenariannu prosiectau nad oes ganddynt y cronfeydd wrth gefn i dalu costau prosiectau am fisoedd?

Byddai'n rhaid i hyn fod yn rhan o gytundeb gyda'r rhai sy'n cyflawni'r prosiect. Mae potensial ar gyfer blaenariannu fesul achos.  Bydd pob ymgeisydd prosiect yn destun gwiriad diwydrwydd dyladwy.

Pobl allweddol i helpu: pwy allai helpu ar bob 'thema?

Anfonwch gwestiynau manwl at crf@powys.gov.uk.

 

Cysylltiadau ar gyfer cydweithredu posibl â phrosiectau:

  • Academi Sgiliau - mae astudiaeth dichonolrwydd o Glwstwr Sgiliau Cynaliadwy yn cael ei chynnal ar hyn o bryd. Dan arweiniad Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru ond hefyd Grŵp NPTC a C.A.T. yn bartneriaid. Diddordeb mewn ehangu hyn / ymuno â hyn? Cysylltwch â ni adam@opennewtown.org.uk.

Cyfle i brosiect llai ar yr un thema gydweithio ag Adam - adam@opennewtown.org.uk.

Bodlon hwyluso trafodaethau ar y thema Cymunedau a Lleoedd. Cael ychydig o syniadau ar egwyddor gydgysylltu i sicrhau'r cyrhaeddiad daearyddol mwyaf posibl ar gyfer prosiect o dan y thema hon, ac rwy'n hapus i'w rannu. Yn syml, mae PAVO am geisio sicrhau bod gan y 3ydd sector a chymunedau ym Mhowys y gallu i elwa o'r cyllid hwn.

Yr wyf yn cyfarfod â nifer o grwpiau sy'n darparu gwasanaethau digidol neu sydd am ddarparu gwasanaethau digidol yr wythnos nesaf i weld a ydynt yn dymuno cyflwyno pecyn cydgysylltiedig o geisiadau

Cymorth ymyrraeth gynnar, busnesau lleol ac entrepreneuriaeth. Byddem yn croesawu trafodaethau ar gydweithredu a phartneriaeth.

  • Mae Gofalwyr Credu yn hapus iawn i chi gysylltu â nhw ynglŷn â chydweithio ar brosiect ar draws y sir. carers@credu.cymru

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu