Cabinet i ystyried adroddiad ymgynghoriad iaith Ysgol Bro Hyddgen

Image of Ysgol Bro Hyddgen logo

6 Mai 2021

Image of Ysgol Bro Hyddgen logoMae'r cyngor sir wedi datgan y gallai ysgol yng ngogledd Powys fod yr ysgol cyfrwng Cymraeg pob oed cyntaf yn y sir os caiff argymhelliad i'r Cabinet ei gymeradwyo.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig trosglwyddo graddol i newid Ysgol Bro Hyddgen o ysgol ddwy ffrwd i ysgol cyfrwng Cymraeg, lle byddai'r addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, gan sicrhau bod pob disgybl yn dod yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Bydd y cynnig yn helpu'r cyngor i gyflawni un o nodau ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg 2020-2030, sef gwella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws pob cyfnod allweddol. Cymeradwywyd y strategaeth ym mis Ebrill 2020.

Bu'r cyngor yn cynnal ymgynghoriad dros saith wythnos yn ystod mis Rhagfyr 2020 a mis Ionawr 2021 a bydd canfyddiadau'r adroddiad ymgynghori yn cael eu hystyried gan y Cabinet ddydd Mercher, 18 Mai.

Gofynnir i'r Cabinet hefyd barhau â'r broses o newid Ysgol Bro Hyddgen o ysgol ddwy ffrwd i ysgol cyfrwng Cymraeg, a fyddai'n cael ei chyflwyno'n raddol o flwyddyn i flwyddyn, gan ddechrau gyda'r Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2022.

Os rhoddir sêl bendith, bydd y cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol yn cynnig y newid yn ffurfiol. Yna byddai'n ofynnol iddo ystyried adroddiad arall i gwblhau'r broses.

Dywedodd Dr Caroline Turner, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Powys: "Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad ar y cynnig hwn. Ar ôl ystyried yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad, yr argymhelliad a gaiff ei gyflwyno i'r Cabinet yw parhau â'r cynnig drwy gyhoeddi'r hysbysiad statudol sy'n cynnig y newid yn ffurfiol.

"Er mwyn cyflawni'r nodau a'r amcanion hyn yn ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, rydym am symud Ysgol Bro Hyddgen ar hyd y continwwm iaith. Byddai hyn yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn cael cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac felly'n cyfrannu at ddyhead Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

"Rydym yn datblygu campws cymunedol newydd gwych i Ysgol Bro Hyddgen a chymuned Bro Ddyfi a fydd yn ddatblygiad blaenllaw nid yn unig i'r ardal, ond hefyd i'r sir ac i Gymru. Ochr yn ochr â'r datblygiad hwn, rydym am roi cyfle i bob plentyn gael y manteision a ddaw yn sgil addysg ddwyieithog o'r cychwyn cyntaf."

Os aiff y cynnig yn ei flaen, byddai'r newid arfaethedig yn cael ei gyflwyno cam wrth gam, blwyddyn i flwyddyn, gan ddechrau gyda dosbarth Derbyn yr ysgol ym mis Medi 2022. Byddai cymorth ychwanegol yn cael ei ddarparu i ddisgyblion i wella'u sgiliau yn y Gymraeg, gan gynnwys cyfleoedd am addysg drochi, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn siroedd eraill.

Bydd Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau'r Cyngor yn ystyried y cynnig ddydd Mercher, 12 Mai.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu