Penodi contractwr i adeiladu ysgol arbennig newydd

Image of an artist's impression of new Ysgol Cedewain school building

10 Mai 2021

Image of an artist's impression of new Ysgol Cedewain school buildingMae'r Cyngor Sir wedi cyhoeddi eu bod wedi penodi cwmni adeiladu o Gymru i adeiladu ysgol arbennig newydd ym Mhowys.

Dyfarnwyd y contract i Wynne Construction gan Gyngor Sir Powys i adeiladu ysgol newydd i Ysgol Cedewain yn Y Drenewydd.

Bydd gofyn i'r cwmni, sydd wedi'i leoli yn Sir Dinbych, gynnig cyfleoedd sylweddol ar gyfer contractwyr lleol yn ogystal â chyflawni buddion cymunedol ychwanegol yn ystod gwaith adeiladu'r cynllun.

Bydd digwyddiadau Cwrdd â'r Prynwr' yn cael eu trefnu'n fuan fel y caiff contractwyr a chyflenwyr lleol gyfle i gwrdd â Wynne Construction fel rhan o'r cynllun.

Bydd gwaith ar y prosiect £22m, a fydd yn helpu'r cyngor i gyflenwi ei Strategaeth uchelgeisiol ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, yn dechrau'n hwyrach eleni.

Fel rhan o'r prosiect bydd y cyngor yn cyflwyno achos busnes llawn yn yr hydref i Raglen Gyfalaf Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, a fydd yn cyllido 75 y cant o'r datblygiad. Bydd y 25 y cant sy'n weddill yn cael ei gyllido gan y cyngor. 

Dyma'r prosiect adeiladu cyntaf sydd wedi cael ei dendro gan y Cyngor gan ddefnyddio'r Fframwaith Cenedlaethol 'TOMs' sy'n sefyll am y geiriau Saesneg am themâu, deilliannau a mesurau. Datblygwyd y cynllun hwn i helpu cynghorau i fesur gwerth cymdeithasol eu contractau.

Fel rhan o'r datblygiad, bydd gan Ysgol Cedewain newydd gyfleusterau pwrpasol a'r diweddaraf un gan gynnwys pwll hydrotherapi, ystafelloedd synhwyraidd a ffisiotherapi, gardd a chaffi cymunedol.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar Addysg ac Eiddo: "Rydym yn falch dros ben bod Wynne Construction wedi cael eu penodi fel prif gontractwyr i adeiladu'r ysgol newydd ar gyfer Ysgol Cedewain.

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid addysg ym Mhowys ar gyfer pob un o'n dysgwyr. Bydd y cynlluniau hyn yn ein helpu i ddatblygu ein strategaeth uchelgeisiol ond maen nhw hefyd yn elfennau allweddol wrth drawsnewid a gwella darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol ar gyfer ein dysgwyr bregus.

"Bydd yr ysgol newydd hefyd yn ein helpu i gyflenwi ein strategaeth ar gyfer Dyfodol Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) / Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ym Mhowys. Bydd hwn yn llywio trawsnewid y ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr a chanddynt AAA / ADY.

"Fel rhan o'n Gweledigaeth 2025, rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau gyda'r gorau yn y byd, yn enwedig ar gyfer ein dysgwyr mwyaf hyglwyf. Pan fydd wedi cael ei gwblhau, bydd yn cynnig amgylchedd lle bydd staff addysgu'n gallu ffynnu a bydd yn rhoi cyfleusterau sy'n diwallu anghenion dysgwyr bregus. Bydd y cyfleusterau o fudd iddynt ac yn eu galluogi i fwynhau dysgu.

"Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag Wynne Construction am hyd y prosiect hwn."

Dywedodd Cadeirydd y Llywodraethwyr a'r Pennaeth Russell Cadwallader: "Dyma adeg gyffrous i Ysgol Cedewain a bydd yr ysgol newydd yn ein galluogi i gefnogi rhai o'r dysgwyr mwyaf bregus ym Mhowys. Mae ein disgyblion yn haeddu mynediad at y ddarpariaeth addysg orau posib a bydd yr ysgol newydd yn cyflawni hyn."

Dywedodd Chris Wynne, rheolwr gyfarwyddwr gydag Wynne Construction: "Rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda Chyngor Sir Powys ar y prosiect arbennig hwn sy'n fuddsoddiad mor bwysig i ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gyfer y rhanbarth. Trwy gydol gwaith adeiladu'r ysgol newydd, byddwn yn edrych i adael gwaddol parhaus. Byddwn yn gwneud hyn trwy greu swyddi a chyfleoedd hyfforddiant, gweithio gyda phartneriaid cadwyn gyflenwi lleol, a thrwy ymgysylltu â'r gymuned leol a rhanddeiliaid allweddol.

"Mae darparu cyfleuster Ysgol 21ain Ganrif fodern lle gall pobl ifanc ddysgu a datblygu mewn amgylchedd sy'n eu hysbrydoli ac sy'n gwasanaethu'r rhanbarth lleol yn hynod bwysig. Mae'n atgyfnerthu ein hymrwymiad i gyflawni gwaddol ym Mhowys. Rydym yn edrych ymlaen at roi cychwyn ar y gwaith."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu