RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Argymhelliad i fwrw ymlaen gydag ysgol pob oed newydd

Image of Llanfair Caereinion C.P. School and Caereinion High School

11 Mai 2021

Image of Llanfair Caereinion C.P. School and Caereinion High SchoolMae'r cyngor sir wedi dweud y gallai cynlluniau i uno dwy ysgol yng ngogledd Powys i greu ysgol pob oed newydd gael eu gweithredu pe bai'r Cabinet yn rhoi sêl bendith yr wythnos nesaf.

Mae Cyngor Sir Powys am sefydlu ysgol pob oed newydd yn Llanfair Caereinion, a byddai hyn yn cael ei gyflawni drwy gau Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion a sefydlu ysgol newydd 4-18 oed ar y safleoedd presennol o fis Medi 2022.

Bydd y cynigion yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg a fydd yn gwella profiad a hawl dysgwyr. Cymeradwywyd y strategaeth ym mis Ebrill 2020.

Yn gynharach eleni, rhoddwyd caniatâd gan y Cabinet i gyhoeddi hysbysiad statudol ffurfiol yn cynnig y newid hwn. Cyhoeddwyd yr hysbysiad ym mis Chwefror.  Yn ystod cyfnod yr hysbysiad statudol, derbyniwyd 31 o wrthwynebiadau.

Ar ddydd Mawrth, 18 Mai, bydd y Cabinet yn derbyn ac yn ystyried yr adroddiad gwrthwynebu a gofynnir iddo gymeradwyo'r cynnig i uno Ysgol GG Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion er mwyn sefydlu ysgol pob oed newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rydym wedi ymrwymo i gyflawni cynnig gwell i ddysgwyr ar gyfer plant a phobl ifanc Powys trwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys. Rwy'n credu y bydd ein cynnig ar gyfer ysgolion yn Llanfair Caereinion o fudd i ddisgyblion a staff dysgu."

"Mae'r cynnig hwn yn ymwneud yn benodol â sefydlu ysgol pob oed yn Llanfair Caereinion. Fodd bynnag, mae'r prif faterion a godwyd yn y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ymwneud â'r angen am ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg.

"Cytunodd y Cabinet ym mis Chwefror i gyflymu'r trafodaethau rhwng cynrychiolwyr y ddwy ysgol a'r gymuned i edrych ar ffyrdd i ddatblygu a chyfoethogi'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn Llanfair Caereinion ac i gynnwys yr holl ysgolion sy'n bwydo dalgylch yr ysgolion yn y trafodaethau hyn.  Mae'r trafodaethau cychwynnol wedi digwydd.

"Pe bai'r Cabinet yn cymeradwyo'r cynnig i sefydlu ysgol pob oed yn Llanfair Caereinion, byddai'r trafodaethau hyn yn parhau gyda'r corff llywodraethu dros dro ac arweinyddiaeth yr ysgol newydd er mwyn symud yr ysgol ymlaen ar hyd y continwwm iaith.  Mae'r ysgolion sy'n bwydo'r dalgylch a phartneriaid eraill yn hanfodol i helpu i ddatblygu'r weledigaeth hon.

"Byddaf yn argymell i'r Cabinet ei fod yn cymeradwyo'r cynnig i sefydlu ysgol pob oed yn Llanfair Caereinion."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu