Prosiect i ddod â 12 cartref arall i bobl hŷn yn Ystradgynlais

Photo showing three people at the start of works on Pont Aur, Ystradgynlais

Mai 12, 2021

 Photo showing three people at the start of works on Pont Aur, Ystradgynlais  Mae cwmni adeiladu o Gymru wedi dechrau gweithio ar ailddatblygu ac ymestyn canolfan dai Pont Aur yn Ystradgynlais.

Mae'r datblygiad i bobl hŷn ar Ffordd Ynyscedwyn yn cael ei ymestyn a bydd yn darparu cartrefi ExtraCare am y tro cyntaf yn ne Powys, mewn prosiect partneriaeth gwerth £5.5m rhwng Cyngor Sir Powys a Grŵp Pobl.

Dyfarnwyd y contract adeiladu i Jehu Group ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Bydd hyn yn golygu uwchraddio'r llety tai gwarchod presennol, gan gynnwys cyflwyno'r elfen Gofal Ychwanegol i letya pobl leol sydd â rhai anghenion gofal neu ddim anghenion gofal. Bydd y cynllun yn ychwanegu 12 cartref arall ar gyfer bobl hŷn leol mewn estyniad i'r adeilad presennol.

Mae ExtraCare yn darparu llety modern pwrpasol sydd â gofal a chymorth 24 awr ar gael ar y safle i ddiwallu anghenion a disgwyliadau newidiol preswylwyr, gan ganiatáu iddynt fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain gyda'u drws ffrynt eu hunain. Mae gwasanaethau gofal 24 awr wedi'u lleoli ar y safle, gall parau a ffrindiau aros gyda'i gilydd ac bydd cymysgedd o bobl â gwahanol lefelau o angen, gan gynnwys rhai sy'n byw'n annibynnol.

Bydd gan bob fflat ExtraCare ystafelloedd gwely hygyrch, ystafell fyw, cegin ar wahân a chawodydd gwastad a bydd gan y datblygiad yn gyffredinol fannau cymunedol, larymau cymunedol a mynediad at ofal a alluogir gan dechnoleg.

Dywedodd Marc Jehu, Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp Construction: "Mae Jehu yn falch o fod wedi'i benodi'n gontractwr ar gyfer datblygiad Pont Aur. Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Chyngor Sir Powys a Grŵp Pobl a deallwn fod y prosiect hwn yn rhan o strategaeth iechyd a gofal ehangach, felly bydd y cyfleuster ExtraCare a'r 12 cartref newydd yn ychwanegu'n fawr at anghenion y genhedlaeth hŷn yn Ystradgynlais."

Y Cynghorydd Iain McIntosh yw'r Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Dai y cyngor. Dywedodd: "Yn 2018, gwnaethom gynnal ymchwil am y math o lety oedd ei angen ar ein pobl hŷn ym Mhowys a thyfodd y prosiect hwn o'r gwaith hwnnw.  Rwy'n falch iawn o weld y prosiect hwn yn dechrau oherwydd bydd yr elfen Gofal Ychwanegol yn darparu math newydd o ddarpariaeth ar gyfer cymuned Ystradgynlais."

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol i Oedolion; "Rydym i gyd yn falch o weld y datblygiad Gofal Ychwanegol Pont Aur yn dechrau, sy'n cynnwys uwchraddio cartrefi presennol a chyflwyno deuddeg cartref newydd i bobl hŷn leol. Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i roi dewisiadau tai go iawn i'n trigolion ar bob cam o'u bywydau. Drwy ddarparu tai Gofal Ychwanegol ym Mhont Aur, rydym yn cynnig atebion tai hyblyg i bobl leol wrth i'w hanghenion newid."

Dywedodd Adam Roberts, Pennaeth Datblygu - Adran y Gorllewin Grŵp Pobl: "Rydym yn falch iawn o weld gwaith yn dechrau ym Mhont Aur, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth â JEHU a Chyngor Sir Powys i greu mwy o gartrefi i ddiwallu anghenion Ystradgynlais.

"Yn Pobl, rydym wedi ymrwymo i greu lleoedd gwirioneddol wych i fyw ynddynt sy'n gynaliadwy dros amser ac yn gwella'r gymuned leol, a byddwn yn parhau i weithio gyda thrigolion presennol Pont Aur i sicrhau eu bod yn cymryd rhan drwy gydol yr ailddatblygiad."

Mae'r prosiect yn rhan o Strategaeth Iechyd a Gofal Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a'r cyngor i ddatblygu mwy o opsiynau llety i bobl hŷn ym Mhowys ac mae'n dilyn adolygiad y cyngor o'r angen am lety oedolion yn y sir yn 2018.

Agorodd y cyfleuster ExtraCare cyntaf ym Mhowys, Llys Glan yr Afon, yn 2017 yn y Drenewydd ac mae wedi bod yn gweithredu'n llwyddiannus byth ers hynny, mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Wales and West. Mae Pont Aur yn ymuno â datblygiad Neuadd Maldwyn yn y Trallwng - mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai ClwydAlyn - fel rhan o ail don o ddarpariaeth ExtraCare yn y sir.

Mae prosiect Ystradgynlais wedi elwa ar gyllid Llywodraeth Cymru yn ogystal â mewnbwn ariannol gan y cyngor sir a Grŵp Pobl. Disgwylir i'r rhan newydd o'r cynllun fod yn barod i breswylwyr symud i mewn iddi yn 2024.

Yn y llun: Y Cynghorydd Iain McIntosh (canol) ar ddechrau'r gwaith, gyda (o'r chwith) Claire Tristham, Cyfarwyddwr Datblygu - Gorllewin (Grŵp Pobl) a Marc Jehu, Prif Weithredwr y grŵp Adeiladu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu