Dal i fod amser i roi barn ar y cynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion

Image of Transforming Education words and its branding

17 Mai 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae'r cyngor sir wedi dweud bod ychydig dros bythefnos ar ôl i bobl roi eu barn ar gynigion i gau ysgol gynradd yng ngogledd Powys.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu ad-drefnu a rhesymoli darpariaeth ysgolion cynradd yn y sir fel rhan o'i Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 ac mae'n cynnig cau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion.

Mae'r cyngor yn gofyn am farn y cyhoedd ar y cynnig, sydd â tan ddydd Mercher 2 Mehefin i roi eu barn.

I ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i Trawsnewid Addysg a dilynwch y dolenni i roi eich barn ar-lein.

Os hoffech gael copi papur o'r ddogfen ymgynghori, cysylltwch â'r Tîm Trawsnewid Addysg drwy ffonio 01597 826618 neu anfonwch e-bost i school.organisation@powys.gov.uk

Gallwch ymateb yn ysgrifenedig i ni drwy anfon e-bost i school.consultation@powys.gov.uk neu drwy'r post at y Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG.

Os bydd y cynnig yn mynd yn ei flaen, gallai'r ysgol gau ddiwedd mis Awst 2022 gyda disgyblion yn trosglwyddo i'w hysgol arall agosaf.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar Addysg ac Eiddo: "Rydym yn ymroddedig i drawsnewid profiad y dysgwr a hawliau ein dysgwyr a byddwn yn cyflawni hyn drwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Mae ein strategaeth yn uchelgeisiol a chyffrous a chredwn y bydd yn rhoi'r dechrau gorau posibl y mae ein dysgwyr yn ei haeddu. Fodd bynnag, wrth i ni ddechrau ei weithredu, byddwn yn wynebu penderfyniadau mawr wrth i ni geisio mynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys sy'n cynnwys y gyfran uchel o ysgolion bach yn y sir, niferoedd disgyblion sy'n gostwng a'r nifer uchel o leoedd gwag.

"Nid ar chwarae bach y gwnaed y cynnig hwn ond rydym wedi sicrhau bod budd gorau'r dysgwyr yn yr ysgol hon yn flaenllaw yn ein trafodaethau a'n penderfyniadau.

"Pe bai'r ysgol hon yn cau, byddai'r dysgwyr yn mynychu ysgolion a fyddai mewn sefyllfa well i fodloni gofynion y cwricwlwm cenedlaethol newydd a gallai hynny ddarparu ystod ehangach o gyfleoedd addysgol ac allgyrsiol.

"Fodd bynnag, mae'n bwysig bod y bobl yng nghymuned yr ysgol hon yn ogystal â'r ardal ehangach yn cael dweud eu dweud ar y cynnig hwn.  Hoffwn eu hannog i roi eu barn er mwyn i ni ei ystyried."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu