Y cabinet yn cymeradwyo cynigion i drawsnewid darpariaeth ysgolion ôl-16

Image of two female teenagers looking at a mobile phone

18 Mai 2021

Image of two female teenagers looking at a mobile phoneMae cynigion i drawsnewid darpariaeth ysgolion ôl-16 fel y gall dysgwyr Powys ffynnu a chwrdd â gofynion yr 21ain ganrif, wedi cael eu cymeradwyo gan y Cabinet, cadarnhaodd y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys am wella hawliau a phrofiadau dysgwyr ôl-16 ar draws y sir fel rhan o'i Strategaeth Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

Mae am i bob dysgwr ôl-16 gael mynediad cyfartal at ddarpariaeth o'r radd flaenaf yn Gymraeg a Saesneg gan gynnwys y rhai hynny gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Heddiw (dydd Mawrth 18 Mai), cymeradwyodd y Cabinet y cynigion uchelgeisiol hyn.

Bydd y cyngor nawr yn cyflwyno strwythur newydd, gan gynnwys bwrdd rheoli strategol a fydd yn sicrhau bod trosolwg strategol o ddarpariaeth ysgolion ôl-16 ym Mhowys. Bydd y strwythur yn sicrhau y bydd dysgwyr ôl-16 yn gallu cael mynediad at amrywiaeth eang o bynciau, gyda chynnig cyfunol o ddarpariaeth academaidd a galwedigaethol.

Bydd darpariaeth ôl-16 yn parhau ym mhob canolfan gyfredol ôl-16 Powys fel rhan o'r cynigion. O dan y model hwn, bydd gan bob dysgwr ôl-16 'safle cartref' ond byddant yn gallu dilyn cyrsiau yn lleol ac ar draws y sir trwy addysgu wyneb yn wyneb a thrwy gyflwyno gwersi ar-lein.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Un o nodau strategol ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella hawliau a phrofiadau dysgwyr ôl-16 y sir.

"Rydym yn credu y dylai pob un o'n dysgwyr ffynnu a thyfu'n ddinasyddion galluog, iach, hyderus, a moesol. Trwy hyn byddant yn barod i gyfrannu'n llawn fel unigolion uchelgeisiol, annibynnol a mentrus i ddiwallu gofynion y 21ain Ganrif.

"Ein huchelgais ar gyfer darpariaeth ysgolion ôl-16 yw y bydd yn cynnig darpariaeth academaidd a galwedigaethol gynhwysol a hyblyg ar gyfer pob dysgwr, ni waeth be fo'u gallu neu eu hiaith. O ganlyniad, fe gânt fynediad at gynnig cwricwlwm eang, cytbwys a phriodol yn y Gymraeg a Saesneg.

"Rydym am i'n dysgwyr gael eu cefnogi'n effeithiol er mwyn ffynnu trwy weithgareddau cyfoethogi sydd wedi cael eu cynllunio'n dda a thrwy gefnogaeth ac arweiniad lles, academaidd, galwedigaethol a gyrfaoedd wedi'i theilwra.

"Rydym hefyd am feithrin partneriaethau cryf rhwng partneriaid addysg uwch eraill a chyflogwyr i sicrhau y bydd pob dysgwr yn cael cyngor priodol ar eu camau nesaf.

"Bydd defnydd arloesol o gyfleoedd dysgu digidol yn cefnogi ac yn ychwanegu at y cynnig sydd ar gael i sicrhau bod ansawdd ac ehangder y ddarpariaeth yn cael ei gynnal.

"Bydd yr arweinyddiaeth a'r llywodraethu'n sicrhau bod pob darpariaeth o'r radd flaenaf ac yn cael ei chyflwyno gan ymarferwyr angerddol, arbenigol a myfyrgar sydd â hanes o ragoriaeth, lle bydd pob aelod o staff a dysgwyr yn cael eu gwerthfawrogi'n rhan o'r sefydliad dysgu.

"Bydd deilliannau academaidd, galwedigaethol ac allgyrsiol rhagorol yn sicrhau y bydd gan ddysgwyr Powys fynediad at lwybr dysgu ystyrlon, priodol ac uchelgeisiol.

"Rydym am drawsnewid darpariaeth ysgolion ôl-16 ym Mhowys fel y bydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i'n dysgwyr. Bydd y cynigion a gafodd eu cymeradwyo heddiw yn helpu'r cyngor i wireddu hyn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu