Cam yn nes at sefydlu ysgol Gymraeg pob oed gyntaf y sir

Image of Ysgol Bro Hyddgen logo

18 Mai 2021

Image of Ysgol Bro Hyddgen logoMae'r cyngor sir wedi datgan bod cynlluniau i droi ysgol yng ngogledd Powys yn ysgol cyfrwng Cymraeg pob oed cyntaf yn y sir wedi symud cam ymhellach. 

Mae Cyngor Sir Powys am newid Ysgol Bro Hyddgen o ysgol ddwy ffrwd i ysgol cyfrwng Cymraeg, lle byddai'r addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, gan sicrhau bod pob disgybl yn dod yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Bydd y cynnig yn helpu'r cyngor i gyflawni un o nodau ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg 2020-2030, sef gwella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws pob cyfnod allweddol. Cymeradwywyd y strategaeth ym mis Ebrill 2020.

Bu'r cyngor yn cynnal ymgynghoriad dros saith wythnos yn ystod mis Rhagfyr 2020 a mis Ionawr 2021.

Heddiw, (dydd Mawrth 18 Mai), cytunodd y Cabinet i gyhoeddi hysbysiad statudol yn cynnig y newid yn ffurfiol ar ôl derbyn ac ystyried yr adroddiad ymgynghori. 

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo:  "Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad ar y cynnig hwn.

"Trwy symud Ysgol Bro Hyddgen ar hyd y continwwm iaith, bydd yn ein helpu ni gwrdd â'r nodau a'r amcanion yn ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys.  Bydd hefyd yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn cael cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac felly'n cyfrannu at ddyhead Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

"Er i nifer ddatgan cefnogaeth i'r cynnig, cafwyd hefyd pryderon.  Os bydd y cynnig yn cael ei weithredu, byddwn yn gweithio gyda'r ysgol i sicrhau fod darpariaeth Ysgol Bro Hyddgen yn parhau i ateb anghenion dysgwyr ardal Machynlleth.

"Byddwn nawr yn parhau â'r cynnig i droi Ysgol Bro Hyddgen yn ysgol cyfrwng Cymraeg pob oed gyntaf y sir trwy gyhoeddi'r hysbysiad statudol i gynnig y newid yn ffurfiol."

Byddai'r newid arfaethedig yn cael ei gyflwyno cam wrth gam, blwyddyn i flwyddyn, gan ddechrau gyda dosbarth Derbyn yr ysgol ym mis Medi 2022. Byddai cymorth ychwanegol yn cael ei ddarparu i ddisgyblion i wella'u sgiliau yn y Gymraeg, gan gynnwys cyfleoedd am addysg drochi, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn siroedd eraill.

"Rydym yn datblygu campws cymunedol newydd gwych i Ysgol Bro Hyddgen a chymuned Bro Ddyfi a fydd yn ddatblygiad blaenllaw nid yn unig i'r ardal, ond hefyd i'r sir ac i Gymru," dywedodd y Cynghorydd Davies.

"Ochr yn ochr â'r datblygiad hwn, rydym am roi cyfle i bob plentyn gael y manteision a ddaw yn sgil addysg ddwyieithog o'r cychwyn cyntaf."

Rhagwelir y bydd yr hysbysiadau statudol yn cael eu cyhoeddi'n fuan ac yn yr Hydref, bydd y Cabinet yn ystyried adroddiad pellach sy'n crynhoi'r gwrthwynebiadau a ddaeth i law.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu