Gwanwyn Glân Cymru: y fenter miliwn o filltiroedd i godi ysbwriel

Image of the Spring Clean Cymru 2021 branding

20 Mai 2021

Image of the Spring Clean Cymru 2021 brandingYn ystod y deuddeg mis diwethaf a mwy, buodd ein lleoedd agored yn bwysicach i ni nag erioed. Buont yn lle i enaid gael llonydd yn ystod cyfnod heriol, ac o 28 Mai - 13 Mehefin 2021, byddwn yn galw ar ein cymuned o #Arwyr Sbwriel i ddangos eu cariad at y mannau arbennig hyn sydd wedi ein helpu trwy'r cyfnod clo.

Mae Gwanwyn Glân Cymru'n rhan o ymgyrch Gwanwyn Glân Prydain Fawr sy'n cael ei gyflwyno ledled y Deyrnas Unedig mewn cydweithrediad â Keep Britain Tidy, Keep Scotland Beautiful a Chadwch Gymru'n Daclus.

Gyda'n gilydd rydym yn galw ar bawb i fynd y tu allan, codi ysbwriel a'n helpu ni i gerdded miliwn o filltiroedd wrth i ni ddangos cariad at ein hamgylchedd - ac ein gilydd. Oherwydd mae beth sy'n dda i'n hamgylchedd hefyd yn dda i'n hiechyd meddyliol a chorfforol hefyd.

Pam miliwn o filltiroedd?

Ar gyfartaledd, bydd rhywun yn cerdded milltir mewn ugain munud, felly yn ystod amser cinio gallech gerdded tair milltir. Pe bai 250,000 o bobl ar draws y DU yn addo codi ysbwriel am awr ac ugain munud yr un, gyda'n gilydd bydden ni wedi teithio miliwn o filltiroedd gan gasglu ysbwriel - y pellter i'r Lleuad ac yn ôl, ddwywaith.

Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn gofyn i chi adael iddynt wybod faint o funudau ac oriau codi ysbwriel ry'ch chi'n addo i'w gwneud ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru. Byddant wedyn yn troi'r munudau hyn yn filltiroedd gan obeithio, pan ddaw'r haf, y gallwn ni i gyd fwynhau amgylchedd glanach, gwyrdd, lle nad oes ysbwriel i'w weld yn unman.

"Mae i weld, yn fwy nag erioed o'r blaen, bod pobl yn cydnabod pa mor bwysig mae amgylchedd glân a diogel i'w hiechyd a'u lles. Hefyd cafwyd synnwyr o rwystredigaeth o weld cynnydd mewn ysbwriel ers llacio'r cyfyngiadau, y gellid fod wedi ailgylchu llawer ohono," meddai'r Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff.

"Mae Gwanwyn Glân Cymru'n gyfle i ni i gyd wneud safiad a datgan nad yw ysbwriel yn dderbyniol.

"Gwyddom ba mor bwysig yw'r amgylchedd i gymunedau Powys yn ein sir hardd, felly rydym wrth ein bodd o fod yn cydweithio â Chadwch Gymru'n Daclus eto eleni mewn ymgyrch i annog preswylwyr i ymuno â menter Gwanwyn Glân Cymru, a mwynhau cerdded y milltiroedd hynny ar yr un adeg."

Fel gyda gweithgareddau glanhau fis Medi diwethaf, bydd Gwanwyn Glân Cymru ychydig yn wahanol i'r ymgyrchoedd tacluso arferol. I sicrhau bod pawb yn cadw'n ddiogel ac yn iach, rydym yn cymell unigolion ac aelwydydd i lanhau'r strydoedd, ymylon y ffyrdd a'r parciau ar stepen eu drws.

Dyma sut y gallwch gymryd rhan:

1. Trefnu cyrch glanhau ar gyfer eich aelwyd yn eich ardal leol
2. Addo mynd ati i lanhau ar eich pen eich hun
3. Rhoi gwybod i Gadwch Gymru'n Daclus faint o funudau treulioch chi ar y fenter glanhau. Byddan nhw wedyn yn ei newid yn filltiroedd a'i ychwanegu at y teclyn cronni miliwn o filltiroedd

Am fwy o wybodaeth ar Wanwyn Glân Cymru a sut mae cyfranogi'n ddiogel, ewch am dro i www.keepwalestidy.cymru

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu