Busnesau'n cael eu hannog i 'gadw'n ddiogel' wrth i letygarwch dan do ail agor

Image of a man pouring a pint

20 Mai 2021

Image of a man pouring a pint Mae busnesau lletygarwch ledled Powys yn cael eu hatgoffa o'u cyfrifoldeb i gadw cwsmeriaid a staff yn ddiogel wrth iddynt ailagor ar gyfer gwasanaethau dan do.

Ar ôl misoedd o fod ar gau, mae caffis, tafarndai a bwytai yn gallu ailagor dan do yng Nghymru o ddydd Llun 17 Mai.

Mae'r cyngor yn gweithio gyda busnesau a chymunedau drwy gydol y cyfnod hwn i sicrhau bod y mesurau diogelu cywir ar waith.

Yn ôl y gyfraith, mae dal yn rhaid i eiddo sicrhau bod y mesurau priodol, fel cadw pellter cymdeithasol a defnyddio cyfarpar diogelu personol addas yn cael eu cynnal.

Dylid diweddaru asesiadau risg Covid lle bo angen a dylid sicrhau bod pob aelod o staff yn ymwybodol o'r gweithdrefnau diweddaraf.

Wrth i'r cyfyngiadau symud llacio, bydd gwiriadau ac archwiliadau ar hap yn cael eu cynnal ar fusnesau i sicrhau bod ganddynt fesurau diogelu rhag Covid yn eu lle.

Oherwydd y cyfnod cau hir mae'r cyngor yn annog busnesau i wirio eu systemau dŵr oherwydd gellir cynyddu risg Clefyd y Llengfilwyr os nad yw system ddŵr yn cael ei defnyddio am gyfnod hir.

Yn yr un modd, dylid hefyd gwirio cyfarpar sydd wedi cael ei storio neu sydd heb ei ddefnyddio am gyfnodau hir o amser am unrhyw ddifrod neu ddirywiad.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Rheoleiddio: "Mae hwn wedi bod yn gyfnod heriol eithriadol i'n sector lletygarwch ac rwy'n falch dros ben i weld y busnesau gwydn hyn nôl wrthi'n gwneud y pethau y maen nhw'n eu gwneud orau.

"Ar ôl misoedd o gyfyngiadau tynn, dylem i gyd deimlo y gallwn fwynhau'r rhyddid newydd hwn ond ar yr un pryd mae'n rhaid i ni gadw diogelwch pobl ar flaen ein meddwl.

"Mae Tîm Gwarchod y Cyhoedd y cyngor yma i helpu os oes angen cymorth ar fusnesau gyda'r mesurau, felly mae croeso iddyn nhw gysylltu â ni.

"Rydym am i'n heconomi leol i gael y cyfle gorau i wella felly y cam olaf fydd defnyddio camau gorfodi yn erbyn busnesau, ond byddwn yn eu defnyddio os yw'r sefyllfa'n gofyn am hynny."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu