gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Grant Ardrethi Busnes Cronfa Argyfwng Busnesau

Bydd grantiau ar gael i fusnesau sy'n cael eu heffeithio gan y gyfres ddiweddar o gyfyngiadau rhwng 26 Rhagfyr 2021 ac 14 Chwefror 2022 a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r cynlluniau grant yn cau i geisiadau newydd am 5pm ar 14 Chwefror 2022
.

Os ydych chi angen help i wneud cais neu gyngor ar grantiau neu fudd-daliadau neu ddyfarniadau, galwch ni ar 01597 826345.

Mae dau gynllun ar gyfer busnesau manwerthu, lletygarwch a thwristiaeth a'u cadwyni cyflenwi sydd wedi'u heffeithio gan y cyfyngiadau.

Dim ond un cynllun sy'n addas i chi y gallwch wneud cais amdano, felly darllenwch yr amodau cymhwyso isod ar gyfer y ddau CYN dechrau ar eich cais.

Cynllun 1 - Busnesau sy'n Talu Trethi Busnes

·         Taliad grant ariannol o £2,000ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden gyda Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach sydd â gwerth ardrethol o dan £12,000.  Dim ond am ddau eiddo y gallwch dderbyn taliad.

·         Taliad grant ariannol o £4,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.

·         Taliad grant ariannol o £6,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sydd â gwerth ardrethol rhwng £51,001 a £500,000.

·         Gall busnesau o'r cadwyni cyflenwi sy'n cyflenwi busnesau yr effeithiwyd arnynt yn y meysydd busnes lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden gwneud cais.  Rhaid iddynt ddangos gostyngiad o 40% yn eu trosiant.  

Pob busnes:-

Rhaid i chi fod ar y rhestr Ardrethi Busnes ar 1 Medi 2021 ac mae angen i'r trethdalwr sy'n talu'r trethi busnes fod wedi bod ym meddiant yr eiddo ar 30 Tachwedd 2021.

Mae'n rhaid eich bod wedi bod yn masnachu ac wedi cynhyrchu refeniw gwerthiant hyd at 13 Rhagfyr 2021 a byddai disgwyl i chi fasnachu hyd at 14 Chwefror 2022.

Gall unrhyw drethdalwr sy'n gweithredu yn y 4 sector yr effeithir arnynt ac sy'n gymwys naill ai ar gyfer Rhyddhad Elusennol neu ryddhad Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC) neu sy'n fudiad di-elw dderbyn Rhyddhad Ardrethi Dewisol di-elw hefyd wneud cais.

Ni chaniateir i swm y grant a ddarperir fod yn fwy na swm y refeniw a gynhyrchir y flwyddyn

Ni allwch fod â'r bwriad o ddiswyddo yn ystod cyfnod dyfarnu'r grant

Rhaid i chi fod yn barod i ddarparu eich cyfeirnod ardrethi busnes

NI ALL eiddo hunanarlwyo wneud cais oni bai eu bod ar gyfer 30 o westeion neu fwy, neu'n ganolfan addysg awyr agored neu'n hostel i dwristiaid (am ddiffiniad, darllenwch y canllawiau)

Ni allwch wneud cais os ydych yn derbyn neu'n gwneud cais am Gynllun Dewisol Cynllun 2 neu'r Gronfa Cadernid Economaidd yn 2022.

Gwnewch Gais yma o 1pm, 13 Ionawr 2022

 

Cynllun 2 - Cynllun Dewisol ar gyfer Busnesau nad ydynt yn Talu Trethi Busnes neu Nad Ydynt yn Gymwys ar gyfer Cynllun 1

·         Taliad grant ariannol o £500 ar gyfer busnesau lletygarwch, twristiaeth, manwerthu a hamdden sydd ddim yn cyflogi unrhyw un ar wahan i'r perchennog, ac nid oes ganddynt eiddo

·           Taliad grant ariannol o £2,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, twristiaeth, manwerthu a hamdden sy'n cyflogi staff drwy Gynllun Talu Drwy Ennill (PAYE) (yn ogystal a'r perchennog).

  • Busnes o'r gadwyn gyflenwi sy'n cyflenwi busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sydd wedi'u heffeithio AC sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthiant gan y busnesau hynny y mae'r cyfyngiadau'n effeithio'n uniongyrchol arnynt AC sy'n gallu dangos gostyngiad o 40% mewn trosiant.
  • Gweithwyr llawrydd creadigol sydd wedi'u heffeithio gan y cyfyngiadau gan fod mwyafrif o'u gwaith yn uniongyrchol o fewn y sector masnach neu letygarwch neu hamdden neu dwristiaeth neu ran helaeth o'u gwaith yw cyflenwi'r sectorau hyn.

Pob busnes:-

Os oes gennych eiddo busnes dylech ymgeisio am Gynllun grant 1.

Ni allwch ac ni ddylech wneud cais am y grant hwn os ydych yn gymwys i wneud cais ar gyfer Cynllun Grant 1.   

Ni allwch wneud cais os ydych yn derbyn neu'n gwneud cais am y Gronfa Cadernid Economaidd yn 2022.

Rhaid eich bod wedi bod yn masnachu ac yn cynhyrchu refeniw trwy werthiant hyd at 26 Rhagfyr 2021.

Rhaid i'ch busnes fod yn gweithredu yng Nghymru.

Rhaid i chi roi eich rhif CThEM UTR neu Gofrestru'r Cwmni neu Gofrestru TAW neu Rif Cofrestru Tacsi.

Rhaid i'ch incwm busnes fod y brif ffynhonnell incwm i chi

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o fasnachu a bydd rhaid i'r busnesau o'r gadwyn gyflenwi ddangos tystiolaeth o ostyngiad mewn trosiant.

I weithwyr llawrydd, os nad yw mwyafrif o'ch gwaith neu'r hyn rydych yn ei gyflenwi o fewn y sectorau masnach, lletygarwch, twristiaeth neu hamdden a effeithiwyd, yna ni ddylech wneud cais.

I weithwyr llawrydd sydd â'u gwaith yn parhau ar lefelau blaenorol neu'n agos i hynny (e.e. penseiri, dylunwyr graffeg a'r we, dylunwyr gemau, gweithwyr llawrydd TG a meddalwedd ac ati), ni ddylech wneud cais.

Nid yw'r cymorth ariannol hwn ar gyfer gweithwyr llawrydd sy'n gweithio yn y byd ffilm a theledu, gemau fideo, meddalwedd a diwydiannau adloniant digidol eraill gan fod y marchnadoedd hynny erbyn hyn yn gweithio fel arfer neu'n agos i hynny ac ni ddylech wneud cais.

Fodd bynnag, rydym yn deall fod y cyfyngiadau'n dal i effeithio ar rai swyddi penodol, gan gynnwys rhai yn y byd ffilm a theledu (e.e. awduron / cerddorion).  Lle mae'n bosibl dangos bod cyfyngiadau Covid-19 wedi cael effaith, fe wnawn dderbyn ceisiadau.

Nid yw'r gronfa hon ar gyfer gweithwyr llawrydd sy'n gweithio yn y sector chwaraeon.

Gwnewch gais Yma o'r 19eg Ionawr 2022

Os ydych chi angen help i wneud cais neu gyngor ar grantiau neu fudd-daliadau neu ddyfarniadau, galwch ni ar 01597 826345.

 

Help ychwanegol.

Yn ogystal, bydd busnesau hamdden a lletygarwch sydd wedi'u heffeithio, a'u cadwyni cyflenwi, yn gallu gwneud cais am nawdd ychwanegol o Gronfa Cadernid Economaidd newydd.  Bydd busnesau cymwys yn gallu gwneud cais am grantiau rhwng £2,500k - £25,000, gyda grantiau'n dibynnu ar eu maint a nifer y gweithwyr.   Bydd modd gwneud cais o'r Gronfa hon yr wythnos yn cychwyn 17 Ionawr 2022 gyda'r arian yn dechrau cyrraedd busnesau o fewn dyddiau.  Bydd angen mynd i wefan Busnes Cymru i gyflwyno cais.

Ar ddechrau 2022 bydd gan Fusnes Cymru wiriwr cymhwystra i helpu busnesau fesur faint y gallant ddisgwyl ei dderbyn dan y pecyn cymorth newydd.

Mwy o fanylion yma Covid-19 Support for Business I Business Wales (gov.wales)