Erlyn dyn o Lwydlo gan y gwasanaethau Safonau Masnach

Image of a hammer and justice scales

25 Mai 2021

Image of a hammer and justice scalesMae dyn o Sir Amwythig a geisiodd dwyllo dioddefwr hyn allan o filoedd o bunnoedd am waith cynnal a chadw ar ei gartref wedi derbyn dedfryd ohiriedig yn y ddalfa ar ôl cael ei erlyn yn llwyddiannus gan Gyngor Sir Powys.

Plediodd Leo Warner o Hamlet Close, Llwydlo, yn euog i ddau gyhuddiad dan Reoliadau Gwarchod Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 am arferion masnachu ymosodgar a mynd yn groes i ofynion diwydrwydd proffesiynol mewn erlyniad dan arweiniad Gwasanaethau Safonau Masnach y cyngor.

Cynhaliwyd y gwrandawiad yn Llys y Goron Merthyr Tudful ddydd Mawrth 18 Mai.

Clywodd y llys fod Warner wedi cysylltu â phreswylydd 84 oed yn ei gartref yn Llandrindod ynglŷn â gwaith adeiladu.

Rhoddodd Warner ddyfynbris ar lafar am y gwaith, sef gwaith ar yr estyll a'r cwteri a phaentio'r tŷ a'r garej. Ni ddarparodd unrhyw waith papur ar y pryd. £3,500 oedd y pris a gynigiodd, ond dywedodd Warner wrth y preswylydd y byddai'n rhaid iddo gynilo arian.

Dechreuodd y gwaith ar 22 Gorffennaf 2019, a'r bore hwnnw, dywedodd Warner wrth y preswylydd y byddai angen llwyfan godi i gyrraedd o amgylch yr ystafell wydr. Cyflwynodd Warner bris gan fusnes llogi peiriannau lleol, nad oedd dyddiad arno. Cododd y pris i £5,500 ond cytunodd Warner i wneud pob dim am £5,000.

Esboniodd y preswylydd nad oedd yn cadw arian parod yn y tŷ, a bod ei fanc agosaf yn Henffordd. Dywedodd Warner wrtho y byddai'n ei ddilyn i gasglu'r deunyddiau. Rhoddodd Warner gyfarwyddiadau i'r preswylydd ar sut i gyrraedd y maes parcio, a thalodd am ei docyn. Dywedodd Warner wrtho bod man a man iddo godi'r £5,000 llawn.

Aeth y dioddefwr i fanc y NatWest Bank yn Henffordd, lle ysgogodd y staff y Protocol Bancio wedi iddynt ddod yn amheus gan ei fod am godi swm mor fawr, a'i fod yn ymddangos yn anghyfforddus.

Galwyd yr heddlu, a chymerwyd y preswylydd i le diogel tra'r aeth rheolwr y gangen a chydweithiwr iddo i chwilio am y cerbyd yr oedd y preswylydd wedi ei ddisgrifio.  Gwelwyd y cerbyd yn teithio heibio'n agos i'r banc, a darganfuwyd ef ger y banc.

Yn ddiweddarach, cafodd Warner ei restio gan Heddlu West Mercia.

Derbyniodd Warner dedfryd o 20 wythnos dan glo, wedi'i ohirio am 18 mis, a gorchmynnwyd iddo dalu gordal i'r dioddefwr o £150 ar raddfa o £20 y mis.

Dywedodd y Cyng Graham Breeze, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Llywodraethu Corfforaethol, Ymgysylltu a Gwasanaethau rheoleiddio, "Gall trosedd ar garreg y drws effeithio ar unrhyw un, ond yn aml, yr henoed a'r bregus sy'n cael eu targedu gan fasnachwyr diegwyddor, trwy gynnig gwasanaethau gwella'r cartref.

"Yn yr achosion hyn, mae'r gwaith a gyflawnir o safon eithafol o wael. Ein cyngor ni yw peidiwch byth â derbyn gwaith gan alwr digroeso, a chofiwch yr hen air, os yw rhywbeth 'yn rhy dda i fod yn wir' dyna yn union y sefyllfa.

"Y cyngor gorau y gallwn ei roi i ddeiliaid tŷ yw peidio â chyflogi masnachwr anhysbys sy'n galw'n ddirybudd yn cynnig atgyweirio neu wella ei eiddo."

Is yw cwsmeriaid posibl yn penderfynu cyflogi masnachwr anhysbys, cyngor Gwasanaethau Safonau Masnach y cyngor yw:

  • Gwirio manylion y masnachwyr, yn enwedig unrhyw rifau ffôn a roddir
  • Gofyn i ffrindiau neu gymdogion a ydynt wedi clywed am y cwmni, ac os yw'n lleol, sicrhau bod eu heiddo yn y man a nodwyd
  • Gofyn i'r masnachwr am eirda, ac os yn bosibl, cipolwg ar enghraifft o'i waith
  • Eu cyngor yw defnyddio masnachwr sy'n aelod o gymdeithas grefft, a gwirio'r honiad gyda'r corff perthnasol cyn eu cyflogi
  • Gofyn am ddyfynbris ysgrifenedig cyn mynd ati gyda'r gwaith. Sicrhau bod enw a chyfeiriad y masnachwr arno a bod y pris am y gwaith yn eglur
  • Cadw cofnod o fanylion unrhyw gerbyd gan gynnwys y plât cofrestru
  • Peidiwch byth â gadael i'ch arian fynd nes y bydd y gwaith wedi'i orffen ac yn eich boddhau. Ceisiwch dalu trwy siec neu gerdyn credyd - peidiwch â chymryd eich perswadio i fynd i'r banc neu'r gymdeithas adeiladu i godi arian parod.

Mae deddfwriaeth yn gofyn i werthwyr digroeso roi 'hysbysiad diddymu' i ddefnyddwyr, sy'n rhoi 14 diwrnod iddynt ddiddymu'r contract am unrhyw waith dros £42. Mae peidio â chyflwyno hysbysiad diddymu yn y modd cywir yn drosedd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu