Perfformiad chwarter pedwar

Image of County Hall

25 Mai 2021

Image of County HallMae'r Cabinet wedi cael gwybod bod yr ymateb i'r Coronafeirws wedi parhau i fod wrth flaen gwaith a pherfformiad Cyngor Sir Powys yn ystod y chwarter olaf o 2020/21.

Mae'r cyngor yn casglu ac yn adrodd ar ystod eang o wybodaeth am wasanaethau i fesur perfformiad yn erbyn cyflawni blaenoriaethau cenedlaethol a lleol.  Cafodd y wybodaeth chwarter pedwar diweddaraf 2020/21 ei ystyried gan y Cabinet heddiw (dydd Mawrth, 25 Mai)

Er bod y cyngor wedi dirymu ei Gynllun Parhad Busnes ar gyfer y rhan fwyaf o feysydd,  roedd yn dal i fod ar waith hyd at ddiwedd mis Ebrill.  Roedd y cynllun yn caniatáu i'r cyngor ganolbwyntio ar weithgareddau sy'n hanfodol i fusnesau gyda thri maes blaenoriaeth:

 • Ymateb i COVID-19
 • Cadw ein Cymunedau'n Ddiogel ac yn Wydn
 • Rhedeg y cyngor

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Cabinet ar faterion Llywodraethu Corfforaethol, Ymgysylltu a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Er bod llawer o'n hadnoddau'n canolbwyntio ar y Cynllun Parhad Busnes oherwydd y pandemig, roedd perfformiad y cyngor yn erbyn y mesurau perfformiad arferol yn gadarnhaol yn ystod chwarter pedwar 2020/21.

"Yn gyffredinol, roedd 73% o'r 90 o amcanion y Cynllun Gwella Corfforaethol ar y trywydd cywir ac roedd 49% o'r 107 o fesurau'r Cynllun Gwella Corfforaethol yn cyrraedd eu targed. Mae hyn yn welliant sylweddol o'i gymharu â chwarter pedwar 2019/20 gydag ond 44% o amcanion y Cynllun Gwella Corfforaethol a 39% o fesurau'r Cynllun Gwella Corfforaethol ar darged.

"Er ein bod wedi bod yn ffocysu ar ymateb i'r pandemig, rydym wedi gwneud cynnydd o ran cyflawni ein blaenoriaethau Gweledigaeth 2025.  Mae hyn yn cynnwys gwneud cynnydd o ran sefydlu cyfleusterau gofal ychwanegol yn Aberhonddu, y Trallwng ac Ystradgynlais.

"Mae 118 o eiddo newydd gan y cyngor yn cael eu hadeiladu ar draws y sir, sy'n cynnwys fflatiau, tai a byngalos, sydd werth contract ar y cyd o dros £20m.

"O dan Tyfu Canolbarth Cymru, crewyd Partneriaeth Sgiliau Canolbarth Cymru, a fydd yn gweithio gydag arweinwyr busnes a rhanddeiliaid ar draws y rhanbarth er mwyn sbarduno newid yn y tirlun sgiliau.  Bydd Bargen Twf Canolbarth Cymru yn derbyn £5.5m y flwyddyn am 10 mlynedd yn hytrach na £3.66m y flwyddyn dros 15 mlynedd.

"Mae ein rhaglen Trawsnewid Addysg wedi datblygu gydag agor cyfleuster newydd yr unfed ganrif ar hugain ar gyfer Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng yn ogystal â phenodi contractwr i adeiladu Ysgol Gymraeg y Trallwng newydd, yr ysgol Gymraeg newydd yn y dref."

Uchafbwyntiau perfformiad chwarter pedwar 2020/2021

 • 1,637 o gysylltiadau trwy wasanaeth Drws Ffrynt gydag 85% o gysylltiadau wedi'u cefnogi
 • 786 o ymweliadau amddiffyn plant wyneb yn wyneb - 91% o fewn amserlenni
 • 500 o ymweliadau wyneb yn wyneb plant sy'n derbyn gofal - 91% o fewn amserlenni
 • 248 o blant a phobl ifanc wedi'u cefnogi gan y Tîm Cymorth Cynnar.  Roedd hyn yn cynnwys 1,479 o sesiynau unigol un i un.
 • 1,922 o achosion positif Covid-19 gyda 100% o 4,401 o gysylltiadau wedi'u holrhain
 • 28,529 o alwadau lles i breswylwyr Powys pan ofynnwyd iddynt warchod eto
 • Roedd y ffigurau presenoldeb ar gyfer ysgolion Powys yn parhau'n gadarn sef 94.3% dros dymor y gwanwyn.
 • Cefnogwyd dros 800 o deuluoedd drwy fenthyg dyfeisiadau digidol i ddysgwyr i'w galluogi i gael mynediad i ddysgu ar-lein
 • Dosbarthwyd bron i 400 o ddyfeisiadau Wi-Fi symudol i deuluoedd i'w helpu i oresgyn problemau cysylltedd
 • Cefnogwyd 260 o bobl ifanc a'u teuluoedd gan y Gwasanaeth Ymyrraeth Ieuenctid
 • Cefnogwyd 10,257 o fusnesau gyda dros £84.5m of grantiau wedi'u dosbarthu
 • Dosbarthwyd dros £2m i 3,740 o weithwyr gofal o dan y cynllun talu £500
 • Roedd cyfradd casgliadau trethi busnes ar 31 Mawrth yn 98.73%
 • Roedd cyfradd casgliadau treth y cyngor ar 31 Mawrth yn 97.04%
 • 27,328 o alwadau gwasanaethau cwsmer

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu