Y Cyngor yn rhybuddio yn erbyn masnachwr twyllodrus

Image of an Welsh scam warning logo

25 Mai 2021

Image of an Welsh scam warning logoMae Cyngor Sir Powys yn rhybuddio trigolion bod masnachwyr twyllodrus yn y sir yn gwerthu pethau cadw tŷ am grocbris.

Cyhoeddodd Gwasanaeth Safonau Masnach y Cyngor y rhybudd i sicrhau nad yw preswylwyr yn cael eu twyllo o arian gan fasnachwyr dichellgar.

Derbyniodd y gwasanaeth adroddiad bod gwerthwr nas galwyd amdano wedi targedu preswylydd bregus, gan godi £60 am dri chadach llestri, dau bâr o sanau, a siswrn. Ni chynigiodd yr unigolyn newid i'r preswylydd ychwaith.

Credir bod y masnachwr twyllodrus yn targedu trigolion oedrannus sy'n agored i niwed i werthu pethau'n gyflym am grocbris. Maent yn gwerthu pethau i'r cartref allan o bac popeth (holdall) ac yn rhoi pwysau ar ddioddefwyr i dalu arian mawr am y nwyddau.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod y Cabinet ar Lywodraethu Corfforaethol, Ymgysylltu a Gwasanaethau Rheoliadol, "Rydym yn credu bod y masnachwr twyllodrus yma'n canolbwyntio ar drigolion oedrannus a bregus i werthu pethau'n sydyn am grocbris. Maen nhw'n gwerthu pethau i'r cartref allan o fag cario popeth ac yn rhoi pwysau ar ddioddefwyr i dalu arian mawr am y nwyddau.

"Mae masnachwyr dichellgar a galwyr di-alw-amdanynt yn cael effaith ddeifiol ar fywydau pobl ac yn aml maent yn targedu'r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau.

"Ein cyngor ni bob tro yw: os yn amau, eu hel nhw o 'ma."

Dylai trigolion a busnesau fod yn ymwybodol o'r arwyddion canlynol os bydd masnachwyr twyllodrus yn gweithredu yn eu cymuned:

  • Gwasanaethau o ansawdd gwael ac anghyflawn
  • Prisiau uwch a gofyn am waith ar frys
  • Pwysau i gytuno yn y fan a'r lle
  • Talu gydag arian parod yn syth
  • Ddim yn rhoi gwaith papur/hawliau canslo
  • Nid yw masnachwyr yn rhoi manylion amdanynt eu hunain
  • Taflenni gwib yn datgan Cyfnod Ailfeddwl Statudol
  • Anwybyddu arwyddion neu sticeri sy'n gofyn i'r masnachwr adael a pheidio â dod yn ôl
  • Gwerthu nwyddau allan o fan ar ôl galw ar stepen y drws yn ddirybudd
  • Gwerthu o leoedd anghyffredin, e.e. sêl cist car

"Os ydych chi'n meddwl bod masnachwr dichellgar yn gweithredu yn eich cymuned neu fod rhywun ry'ch chi'n ei adnabod wedi dioddef troseddau ar stepen y drws, rhowch wybod i Crimestoppers Cymru 0800 555 111 neu ewch i http://crimestoppers-uk.org a soniwch wrthynt am yr hyn ry'ch chi'n ei wybod. Gall eich gwybodaeth helpu i gadw cymunedau ar draws Cymru'n ddiogel," meddai'r Cynghorydd Breeze.

Os yw'n argyfwng neu os yw masnachwr twyllodrus yn eich cartref, neu ar stepen y drws, ffoniwch 999. Os oes angen cymorth arnoch gydag anghydfod, pryderon neu os ydych yn drwgdybio rhywbeth, ffoniwch Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1133.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu