'Creu atgofion nid sbwriel' yw galwad Cyngor Sir Powys

Image of a waterfall

26 Mai 2021

Image of a waterfallMae Cyngor Sir Powys yn galw ar bawb i gymryd cyfrifoldeb am eu sbwriel eu hunain wrth wneud y gorau o gefn gwlad hardd a mannau agored y sir dros benwythnos gŵyl y banc.

Ledled Cymru, mae mwy o sbwriel i'w weld wrth i gyfyngiadau Covid llacio ac wrth i'r tywydd wella. Mae ymddygiad lleiafrif bach wedi cael effaith negyddol ar fwynhad pawb o fyd natur. Maen nhw hefyd wedi rhoi rhagor o straen ar weithwyr cyngor sydd wedi bod yn gweithio'n ddiflino drwy gyfnod y pandemig er mwyn cadw mannau agored yn lân ac yn ddiogel a chynnal gwasanaethau hanfodol eraill.

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymuno â Cadwch Gymru'n Daclus ac awdurdodau lleol eraill er mwyn annog pobl i wneud y peth iawn wrth wneud y gorau o dywydd y gwanwyn. Er mwyn atal biniau rhag llenwi a gorlifo, rydyn ni'n galw ar bawb i fynd â'u sbwriel adref a chael gwared arno yno.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Rydym yn falch iawn o gydweithio â Cadwch Gymru'n Daclus a'r holl awdurdodau lleol eraill yng Nghymru i fynd i'r afael â'r broblem o bobl yn taflu sbwriel ledled Cymru.

"Gall yr ymddygiad gwrthgymdeithasol hwn gan ychydig o unigolion anghyfrifol difetha ein cefn gwlad sydd nid yn unig yn effeithio ar harddwch ein cymunedau lleol, ond sydd hefyd yn cael effaith ddinistriol ar ein hamgylchedd a'n bywyd gwyllt.

"Mae'n bwysig iawn ein bod ni i gyd, wrth fynd allan, yn mwynhau'r awyr agored, yn cymryd cyfrifoldeb am ein sbwriel ein hunain, sy'n golygu ei waredu'n gywir mewn bin sbwriel neu gartref. 

"Anogir aelodau o'r cyhoedd i roi gwybod i dîm ymwybyddiaeth a gorfodi gwastraff y cyngor am unrhyw achosion o daflu sbwriel y maent yn dyst iddynt."

Mae'r ymgyrch yn cael ei chynnal fel rhan o Caru Cymru, mudiad cynhwysol sy'n cael ei arwain gan Cadwch Gymru'n Daclus ac awdurdodau lleol er mwyn ysbrydoli pobl i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.

Mae Caru Cymru wedi cael cyllid drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae sbwriel yn cael effaith sylweddol a phellgyrhaeddol ar ein cymunedau. Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi dangos bod ardaloedd sy'n cael eu hesgeuluso yn gwneud i bobl deimlo'n llai diogel, yn effeithio ar gydlyniant cymdeithasol a balchder pobl yn eu cymunedau, ac yn mygu twf economaidd a thwristiaeth.

Meddai Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus, Lesley Jones: "Rydyn ni i gyd wedi gweld eisiau ein hoff lefydd yn ystod y cyfnod clo. Wrth i ni ddechrau mynd allan unwaith eto, mae'n hanfodol bod ein parciau, ein llefydd gwyrdd a'n traethau yn cael eu cadw'n lân ac yn ddiogel i bawb eu mwynhau.

"Mae gan bawb ran i'w chwarae. Mae'n annerbyniol disgwyl i rywun arall godi eich sbwriel chi.

"Pan fyddwch chi allan, cofiwch greu straeon, nid sbwriel - os yw'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref."

I ddysgu rhagor, ewch i wefan Cadwch Gymru'n Daclus www.keepwalestidy.cymru/caru-cymru

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu