Darparwyr llety gwyliau yn cael eu hatgoffa i adfer contractau gwastraff ac ailgylchu

Image of a holiday home

2 Mehefin 2021

Image of a holiday homeWrth i gyfyngiadau coronafeirws lacio, busnesau ailagor a darparwyr llety weithredu'n llawn eto, mae'r Cyngor Sir eisiau atgoffa darparwyr llety gwyliau i adfer neu gofrestru ar gyfer contract gwastraff ac ailgylchu masnachol.

Yn ôl y gyfraith, mae gan bob busnes, sefydliad ac elusen ddyletswydd gofal (Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, Adran 34), i sicrhau bod eu gwastraff a'u hailgylchu'n cael eu prosesu'n gywir.  Mae hyn yn cynnwys darparwyr llety megis lleoedd gwely a brecwast, tai llety a llety gwyliau. Mae'n cynnwys llety sydd un ai wedi cofrestru ar gyfer treth y cyngor neu drethi busnes.

"Fel yr awdurdod lleol, rydym dan orfodaeth sicrhau bod pob busnes a mudiad ym Mhowys yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau ar gyfer y gwastraff a'r ailgylchu maent yn ei gynhyrchu."  Esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu.

"Ers blynyddoedd, mae busnesau wedi gorfod bod yn gyfrifol i sicrhau bod eu gwastraff a'u hailgylchu'n cael ei brosesu'n gywir ac yn unol â deddfwriaeth.  Mae'r rheoliadau'n gwneud busnesau'n atebol am y gwastraff y maen nhw'n ei gynhyrchu gan sicrhau ei fod yn cael ei drin mewn ffordd gyfrifol a chyfreithlon, ond mae hefyd yn annog busnesau i ailgylchu cymaint ag sy'n bosibl, gan helpu i ofalu am ein hamgylchedd."

I gydymffurfio â'r rheoliadau hyn ac osgoi unrhyw ddirwyon trwm, mae'n bwysig gwybod am yr hyn y cewch ei wneud, a'r hyn na chewch mo'i wneud gyda'ch gwastraff o'ch llety gwyliau.  Dyma rai i'w cadw mewn cof:

  • Defnyddiwch gwmni trin gwastraff gyda chofrestriadau addas, megis Ailgylchu Masnachol Powys, i gasglu a thrin eich gwastraff a'ch ailgylchu'n gyfreithlon.
  • Gofynnwch i weld trwydded trin gwastraff y cwmni gwastraff bob tro cyn i chi lofnodi contract. Hefyd gallwch gysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru i wirio bod y cwmni trin gwastraff o'ch dewis yn gofrestredig i waredu a thrin gwastraff ac ailgylchu masnachol
  • Cofiwch sicrhau eich bod yn derbyn nodyn trosglwyddo gwastraff ar gyfer eich ailgylchu a'ch gwastraff a'i gadw'n ddiogel am o leiaf dwy flynedd.

    Peidiwch â gadael i neb fynd â'ch sbwriel a'ch ailgylchu oni bai'ch bod wedi gwirio eu bod yn gludwr gwastraff cofrestredig a'u bod yn mynd â'ch gwastraff i safle sy'n drwyddedig i dderbyn gwastraff masnachol
  • Peidiwch â defnyddio'r Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff y Cartref neu Safleoedd Ailgylchu Cymunedol heb drwydded ailgylchu fasnachol 
  • Peidiwch â chadw'ch gwastraff a'ch ailgylchu ar dir cyhoeddus neu'r briffordd heb ganiatâd Cyngor Sir Powys
  • Peidiwch âllosgi'ch gwastraff a'ch ailgylchu heb drwydded oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru

Bydd ein tim Ailgylchu Masnachol yn falch o gynnig cymorth, os hoffech gael cyngor am eich cyfrifoldebau a dyletswydd gofal i brosesu gwastraff a deunyddiau ailgylchu eich busnes yn gyfreithlon.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar-lein am ailgylchu masnachol: https://cy.powys.gov.uk/ailgylchumasnachol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu