NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Gwastraff ac Ailgylchu Masnachol

Coronafeirws (COVID-19)

Dilynwch y ddolen hon am gyngor a chefnogaeth penodol ar y Coronafeirws ar gyfer Sbwriel ac ailgylchu

Yn unol â'r gyfraith, rhaid i bob busnes, sefydliad ac elusen sicrhau fod eu gwastraff yn cael ei waredu'n gywir. Os yw eich busnes chi ym Mhowys, gallwn gasglu'r rhan fwyaf o wastraff busnes gwahanol, ond ni allwn waredu ag unrhyw wastraff hylifol na gwastraff peryglus.

 

Pryd rydyn ni'n casglu?

Gallwn gynnig gwahanol opsiynau ar ba mor aml y byddwn yn casglu eich sbwriel a'ch deunydd ailgylchu ar ddiwrnod penodol.  Cysylltwch â ni i drafod pecyn sy'n addas i'ch busnes chi.

 

A yw taliadau gwastraff yn cael eu cynnwys mewn trethi busnes?

Na, nid yw taliadau gwastraff wedi'u cynnwys gan fod gennych y dewis o ddefnyddio ein gwasanaeth neu ddefnyddio contractwr preifat sydd wedi'i awdurdodi. Mae busnesau'n amrywio mewn maint ac yn cynhyrchu gwahanol fathau a meintiau o wastraff felly ni fyddai'n deg i bob busnes dalu'r un swm.

 

Beth mae'r taliadau yn eu cynnwys?

Mae'r taliadau'n cynnwys derbyn blychau, casgliadau wythnosol, costau gwaredu â gwastraff a threth tirlenwi, yr holl waith papur gyda chontractau a dogfennaeth Dyletswydd Gofal.

 

Rheoli gwastraff

Gweithredu'n gywir yn y lle cyntaf! Sut allwn ni ei gwneud hi'n haws heb gymryd gormod o amser, i reoli gwastraff mewn ffordd nad yw'n arwain at halogi deunyddiau ailgylchu? Mae methu â gwahanu deunyddiau'n gywir, yn aml oherwydd diffyg lle a/neu amser, yn arwain at gynyddu'r perygl o halogi deunyddiau.

Bydd peidio â chydymffurfio â'r gyfraith nid yn unig yn difrodi'r amgylchedd lleol ond gallai hefyd effeithio ar enw da ac elw eich busnes ynghyd ag arwain at weithredu cyfreithiol posibl.

 

Yr hyn i'w wneud

 • Cadwch stoc o fagiau - dalu ymlaen llaw

 • Defnyddiwch ein Gwasanaeth Gwastraff Masnachol neu gwmni rheoli gwastraff trwyddedig addas arall i gael gwared ar eich gwastraff a'ch deunyddiau ailgylchu yn gyfreithlon

 • Gofynnwch i weld trwydded cerbyd gwastraff a/neu drwydded gweithredwr safle masnachol eich contractwyr gwastraff

 • Cysylltwch ag Cyfoeth Naturiol Cymru i wneud yn siwr bod eich  contractwr gwastraff wedi'i gofrestru i symud a chael gwared ar wastraff masnachol a deunyddiau ailgylchu

 • Sicrhewch nodyn trosglwyddo gwastraff ar gyfer eich gwastraff a deunyddiau ailgylchu gan ei gadw am o leiaf dwy flynedd

 • Prynwch drwydded ailgylchu oddi wrthym, i'w ddefnyddio mewn Canolfannau Gwastraff o'r Cartref ac Ailgylchu er mwyn cael gwared ar ddeunyddiau ailgylchu glân o'ch busnes/sefydliad

 

Yr hyn i beidio â'i wneud

 • Peidiwch â defnyddio'r gwasanaeth gwastraff o'r cartref ac ailgylchu ar gyfer unrhyw wastraff a deunyddiau ailgylchu o'ch busnes

 • Peidiwch â defnyddio Safleoedd Ailgylchu Cymunedol i gael gwared ag unrhyw sbwriel neu ddeunyddiau ailgylchu o'ch busnes

 • Peidiwch â gadael i unrhyw un fynd â'ch sbwriel a'ch deunyddiau ailgylchu i ffwrdd oni bai eich bod wedi gwirio eu bod yn gludwr gwastraff cofrestredig a bod eich gwastraff yn cael ei gludo i safle sydd â thrwydded i dderbyn gwastraff masnachol

 • Peidiwch â defnyddio unrhyw Ganolfannau Gwastraff o'r Cartref ac Ailgylchu heb drwydded ailgylchu oddi wrthym ni.

 • Peidiwch â storio eich gwastraff a'ch deunyddiau ailgylchu ar dir cyhoeddus neu'r briffordd heb ganiatâd Cyngor Sir Powys

 • Peidiwch â llosgi unrhyw wastraff a deunyddiau ailgylchu sydd gennych heb ganiatâd Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Rydym yn cynnig

 • Sachau gwastraff masnachol - Gellir prynu'r rhain trwy ddefnyddio'r ffurflen gwneud cais. (Rhaid talu amdanynt cyn eu derbyn).
 • Biniau gwastraff masnachol a deunyddiau ailgylchu - Mae'r rhain ar gael mewn gwahanol feintiau, yn dibynnu ar eich anghenion chi.  Byddant yn cael eu dosbarthu i'ch eiddo ac yn cael eu gwagio yn ôl trefniant sydd wedi'i gytuno.
 • Am wybodaeth ar feintiau a phrisiau, siaradwch â'r tîm gwasanaethau gwastraff.
 • Mae trwyddedau ailgylchu masnachol ar gael i'w prynu - Mae'r rhain yn rhoi'r hawl i fasnachwyr fynd â deunyddiau i'w hailgylchu i unrhyw un o chanolfan gwastraff o'r cartref ac ailgylchu'r cyngor.
 • Mae trwyddedau'n ddilys am flwyddyn o'u dyddiad cyhoeddi. Am ragor o wybodaeth am drwyddedau, siaradwch â'r tîm gwasanaethau gwastraff. 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu