Gwobr rhwydweithiau data Covid-19 i Gyngor Sir Powys

A hub of Covid-19 data

2 Mehefin 2021

A hub of Covid-19 dataMae gwaith i gysylltu data iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn darparu gwell dealltwriaeth o Covid-1 9 a'r pwysau yr oedd hyn yn eu gosod ar wasanaethau rheng flaen wedi rhwydo gwobr i Gyngor Sir Powys.

Arweiniodd ei gydweithrediad ag Iechyd a Gofal Digidol Cymru at ymchwilio a chynhyrchu sawl adroddiad awtomataidd a rhyngweithiol ac roedd hyn yn gymorth wrth i'r rhai oedd yn llunio penderfyniadau ddeall y galw ar draws y sir.

Mae'r gwaith arloesol hwn - y cyntaf yng Nghymru - bellach wedi'i gydnabod yng Ngwobrwyon Effaith LARIA (Local Area Research and Intelligence Association)  2021, gyda Thîm Trawsnewid a Chyfathrebu'r Cyngor yn ennill y wobr am y Defnydd Gorau o Ddata.  

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Mae'r wybodaeth amserol a ddarparwyd gan ein dadansoddwyr busnes a'n hymchwilwyr wedi bod yn amhrisiadwy i ni drwy gydol pandemig y coronafeirws.

"Mae wedi sicrhau ein bod wedi bod yn gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar y wybodaeth orau sydd ar gael i ni ac wedi ein helpu i ddiogelu bywydau ac iechyd llawer o drigolion y sir.

"Mae ein Tîm Trawsnewid a Chyfathrebu yn gwbl haeddiannol o'r wobr hon gan LARIA. Mae eu hymdrechion, ynghyd â rhai holl staff ac aelodau'r cyngor, wedi bod yn wych drwy gydol y 15 mis diwethaf anodd iawn. Mae pawb wedi chwarae rhan yn y dasg o gefnogi iechyd a llesiant pobl Powys."

Amcan y gwaith oedd rhoi  cipolwg cynnar ar rai o'r meysydd iechyd a gofal cymdeithasol a fyddai'n helpu i gefnogi ymatebion CSP a'i bartneriaid i Covid-19.

Dywedodd Emma Palmer, Pennaeth Trawsnewid a Chyfathrebu: "Roeddem am fod mewn sefyllfa dda i ddeall ar lefel leol beth yn union oedd yn digwydd, gan ein bod wedi dibynnu ar ddata'n cyrraedd ad hoc cyn hynny, o ran profion ac achosion positif.

"Dechreuodd ein gwaith ym mis Gorffennaf 2020 a daeth i ben ddiwedd mis Medi. Darparwyd adroddiadau gennym a oedd yn cynnwys dadansoddiad geo-ofodol, gan rannu sir Powys yn 13 ardal (prif drefi a'u cyffiniau). Mae'r dull hwn yn rhywbeth rydym wedi'i fabwysiadu ers tro ac yn ein galluogi i gael trosolwg, gan nodi'n rhwydd ar yr un pryd beth sy'n digwydd ar lefel is gan ddefnyddio'r map thematig. Roedd pob adroddiad yn dangos tuedd, a gallai'r gwyliwr hefyd yn ddewis yn rhwydd pa amserlen yr oedd am ei  gweld.

"Nod y dull a ddefnyddiwn yw troi data cymhleth yn rhywbeth y gall unrhyw un ei ddeall.

"Cyflwynwyd yr adroddiadau'n genedlaethol ac maent wedi rhoi cipolwg i ddangos nad oes angen amser hir iawn arnoch i gynhyrchu rhywbeth a fydd yn cael effaith fawr. Mae'r adroddiadau hyn yn hunangynhaliol unwaith y byddant wedi'u hadeiladu a byddant yn adnewyddu'n awtomatig bedair gwaith y dydd yn awtomatig. Maent wedi'u cysylltu'n uniongyrchol â'r system ffynhonnell genedlaethol ac yn darparu cyfoeth o ddata na chafwyd profiad ohono o'r blaen."

Mae hyn wedi arwain at ail gam o'r gwaith a fydd yn gweld dadansoddwyr busnes ac ymchwilwyr yn canolbwyntio ar ddarparu mewnwelediad i wasanaethau adsefydlu.

Cynhyrchwyd yr adroddiadau fel rhan o raglen Powys Ddigidol, sy'n anelu at gofleidio technolegau newydd gyda'r nod o wella gwasanaethau'r cyngor.

LLUN: Canolbwynt data a grëwyd oherwydd y cydweithio rhwng Cyngor Sir Powys ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu