Digwyddiad Ymwybyddiaeth o Gam-fanteisio'n Rhywiol ar Blant

Child Sexual Exploitation Awareness - Cymraeg

7 Mehefin 2021

Child Sexual Exploitation Awareness - CymraegBydd Cyngor Sir Powys yn cynnal digwyddiad am ddim yn ymwneud ag Ymwybyddiaeth o Gam-fanteisio'n Rhywiol ar Blant, ar y cyd â Stop It Now! Cymru. Y nod fydd helpu rhoi hyder i rieni ac aelodau'r gymuned geisio cymorth a gweithredu ar unrhyw adeg.

Cynhelir y digwyddiad  ar-lein ddydd Mawrth 15 Mehefin 2021, 6pm - 8pm, o dan arweiniad Claire Short o Stop It Now! Cymru.

Bydd y sesiwn yn cynnwys:

  • Y ffeithiau am gam-fanteisio'n rhywiol ar blant a sut y gall ddigwydd
  • Sut mae camdrinwyr yn paratoi eu dioddefwyr a magu perthynas â nhw
  • Pam nad yw dioddefwyr yn siarad am yr hyn sy'n digwydd iddynt weithiau
  • Sylwi ar arwyddion mewn ymddygiad plentyn a deall themâu sy'n dod i'r amlwg
  • Camau gweithredu cadarnhaol y gallwch chi eu cymryd i amddiffyn plant a phobl ifanc a'u rhwystro rhag cael eu hecsbloetio
  • Gweithredu ar bryderon, gan roi ffynonellau gwybodaeth, cymorth neu gyngor

Nod y digwyddiad yw helpu i godi ymwybyddiaeth o'r math yma o gam-drin. Byddwn yn trafod sut y gallwn gydweithio i wneud ein cymunedau'n llymach i gyflawnwyr ac yn fwy diogel i'n plant lle nad yw pobl yn rhoi bai arnyn nhw.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Pobl Ifanc, Hamdden a Diwylliant: "Mae Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant yn fath o gam-drin plant sy'n gallu cael effeithiau dinistriol a hirbarhaol ar blant a'u teuluoedd. Nod y digwyddiad hwn yw codi ymwybyddiaeth o'r math hwn o gam-drin yn ein cymunedau.

"Rydyn ni eisiau cefnogi ein trigolion i gael help ac i weithredu."

Os hoffech fynychu, rhaid cofrestru cyn y digwyddiad i dderbyn manylion mewngofnodi Zoom. I gofrestru, e-bostiwch pwbotu@powys.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i stopitnow.org.uk/wales neu neu cysylltwch â Thîm Cam-fanteisio ar Blant Powys drwy e-bostio child.exploitation@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu