Ailagor Mynedfa Hen Fynwent Tref-y-clawdd

Image of a headstone in a cemetery

7 Mehefin 2021

Image of a headstone in a cemeteryMae Cyngor Sir Powys wedi dweud y byddant yn ailagor ac yn gwella pwynt mynediad ar waelod Hen Fynwent Tref-y-clawdd.

Bydd y cyngor yn ailagor y fynedfa ar ôl gwrando ar bryderon a godwyd gan y gymuned leol yn ogystal â newidiadau i drefniadau casglu gwastraff yn y fynwent.

Fel rhan o'r gwaith gwella, bydd y cyngor yn rhoi wyneb newydd ar y llwybr ac yn gosod canllaw ar lwybr sy'n mynd ar lethr.

Bydd y Cyngor yn cael gwared ar y bin gwastraff mawr sengl, sydd wedi'i leoli ger un o byrth y fynwent ar hyn o bryd. Yn ei le, bydd biniau olwynion llai ym mhob man mynediad a fydd yn galluogi ymwelwyr â'r fynwent i roi gwastraff yn y biniau wrth iddyn nhw adael.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Rheoleiddiol: "Ar ôl gwrando ar bryderon gan drigolion lleol a newid y mathau o finiau gwastraff ar dir y fynwent, bydd modd i ni ailagor y fynedfa ar waelod Hen Fynwent Tref-y-clawdd."

Mae'r cyngor hefyd yn annog pobl sy'n mynd â'u cŵn am dro yn y fynwent i lanhau ar ôl eu cŵn yn syth ar ôl iddyn nhw faeddu.

Mae'n drosedd gadael i gi sydd o dan eich rheolaeth, hyd yn oed os ydych yn mynd â chi rhywun arall am dro, faeddu mewn man cyhoeddus a methu â glanhau yn syth ar ôl iddo faeddu.  Mae mannau cyhoeddus yn cynnwys llwybrau troed, caeau chwarae, parciau, meysydd parcio, a mynwentydd. Gall unrhyw un sy'n methu â chlirio ar ôl eu ci wynebu dirwy o hyd at £1,000.

"Rydym yn gobeithio y bydd ymwelwyr â Hen Fynwent Tref-y-clawdd yn defnyddio'r biniau newydd yn gywir, gan gynnwys pobl sy'n mynd â chŵn am dro," meddai'r Cynghorydd Baynham.

"Buodd adegau pan roedd ein contractwyr torri glaswellt wedi bygwth peidio â thorri'r glaswellt yn y fynwent oherwydd y perygl iechyd yr oedd yn ei achosi i'w gweithwyr wrth iddyn nhw strimio.

"Mae'r rhan fwyaf o berchnogion cŵn yn gyfrifol ond mae lleiafrif sy'n gadael eu cymunedau i lawr drwy adael i'w cŵn faeddu'n gyhoeddus.  Byddem yn annog preswylwyr ac ymwelwyr i roi gwybod i'r cyngor am unrhyw ddigwyddiadau o gŵn yn baeddu."

Os oes gennych bryderon am ymddygiad annerbyniol mewn mynwent ym Mhowys, cysylltwch â Thîm Diogelu'r Amgylchedd y Cyngor ar 01597 827467 neu e-bostiwch public.protection@powys.gov.uk

Gall unrhyw un sy'n methu â glanhau ar ôl eu ci gael dirwy o hyd at £1,000. I roi gwybod am achosion o gŵn yn bawa yn eich ardal chi, ewch i Rhoi gwybod i ni am gwn yn baeddu

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu