Datganiad am Drawsnewid Addysg

Image of Transforming Education words and its branding

8 Mehefin 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae Cyngor Sir Powys wedi datgan bod honiadau gan grŵp ymgyrchu bod cynnig i gau ysgol gynradd yn "ddiffygiol ac o bosibl yn anghyfreithlon" yn gwbl anghywir ac yn gamarweiniol.

Mae'r cyngor wedi taro'n ôl yn erbyn yr honiadau gan bwysleisio bod y cynigion wedi'u datblygu'n gadarn ac yn unol â Strategaeth y cyngor ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-30 a gymeradwywyd ym mis Ebrill 2020.

Mae'r cyngor hefyd wedi gwadu ei fod yn defnyddio'r pandemig i wrthod unrhyw fath o gyfarfodydd cyhoeddus gyda'r cymunedau yr effeithir arnynt a chadarnhaodd bod yr ymgynghoriadau ynghylch cynigion ysgolion yn cael eu cynnal yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru.

Er nad yw'r cod yn ei gwneud yn ofynnol cynnal cyfarfodydd gyda rhieni / y gymuned, mae'r cyngor yn darparu llwyfan i aelodau'r cyhoedd i ddatgan eu barn.  Mae'r llwyfan cyfredol yn effeithiol ac yn eang gyda'r cyngor yn derbyn nifer uchel o ymatebion i'w cynigion fel rhan o'r broses ymgynghori.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae'r honiadau gan y grŵp ymgyrchu hwn yn faleisus, yn gwbl anghywir ac yn gamarweiniol.  Gallai eu honiadau di-sail niweidio integriti'r cyngor pe na baent yn cael eu herio. 

"Mae'r Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 yn un o'r ddogfennau pwysicaf y mae'r cyngor wedi ei gynhyrchu yn dilyn proses ymgysylltu helaeth â dysgwyr, y proffesiwn addysgu a'r cyhoedd yn gyffredinol, sy'n disgwyl i ni gyflawni newid a fydd o fudd i bob dysgwr. 

"Bydd y strategaeth nid yn unig yn ein helpu i drawsnewid profiad a hawl y dysgwr ar gyfer ein holl ddysgwyr ond hefyd yn helpu i fynd i'r afael â'r heriau sylweddol sy'n wynebu ein haddysg ym Mhowys.  Mae'r heriau hyn yn cynnwys cyfran uchel o ysgolion bach yn y sir, niferoedd llai o ddisgyblion, niferoedd uchel o leoedd gwag, anghydraddoldeb o ran mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg, cynnig ôl-14 ac ôl-16 cyfyngedig ac anghydraddoldeb o ran mynediad at ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol.

"Mae angen gwneud penderfyniadau anodd a sylweddol os ydym am gyflawni'r strategaeth hon.  Nid ar chwarae bach y datblygwyd y cynigion hyd yn hyn.  Cafwyd eu herio gan uwch arweinwyr yn y cyngor ar bob cam o'u datblygiad ac fel rhan o'r broses hon rydym wedi gofyn am gyngor cyfreithiol annibynnol i sicrhau eu bod yn gadarn.

"Mae hefyd yn anonest honni bod y cyngor yn defnyddio'r pandemig i wrthod unrhyw fath o gyfarfodydd cyhoeddus.

"Cynhelir pob ymgynghoriad ynghylch cynigion ysgolion yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru.  O dan y cod nid yw'n ofynnol cynnal cyfarfodydd fel rhan o'r broses ymgynghori.  Rydym yn cyfarfod â llywodraethwyr, staff ysgolion a dysgwyr i ofyn am eu barn ar ein cynigion.

"Mae aelodau o'r cyhoedd yn cael cyfle i gymryd rhan a rhoi eu barn ar gynigion fel rhan o'r broses ymgynghori.  Yn wir, rydym wedi derbyn dros 400 o ymatebion i un o'r ymgynghoriadau a gynhaliwyd gennym yn ddiweddar.

"Rwyf am sicrhau ein dinasyddion bod ein holl gynigion wedi'u datblygu'n gadarn ac y byddant yn cael eu datblygu'n gadarn a bod dysgwyr yn flaenllaw yn ein penderfyniadau.  Pan ddaw'r amser i ymgysylltu â chymunedau ysgolion, byddwn yn rhoi'r llwyfan iddynt roi eu barn.  Bydd hwn yn ei dro yn cael ei ystyried yn llawn gan y cyngor.

"Rydyn ni eisiau'r gorau i'n holl ddysgwyr a chredaf y bydd y strategaeth hon yn arwain at gyflawni gwaddol a fydd yn caniatáu i dingy ffynnu a chyrraedd eu potensial ac i gystadlu â gweddill y byd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu