Byw ym Mhowys - Llywio ein Cynllun Llesiant

Image of the Brecon Beacons

8 Mehefin 2021

Image of the Brecon BeaconsGofynnir i drigolion ar hyd a lled Powys helpu i lywio cynllun llesiant nesaf y sir.

Mae ymarfer ymgysylltu 'Byw ym Mhowys' yn cael ei lansio heddiw (Dydd Mawrth 8 Mehefin) ac yn rhedeg hyd hanner nos ar ddydd Sul 11 Gorffennaf.

Mae a wnelo Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), a ddaeth rym fis Ebrill 2016, â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. 

Sefydlodd y Ddeddf Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) ar gyfer pob ardal awdurdod lleol, gyda'r cyngor, y bwrdd iechyd, y gwasanaeth tân ac achub a Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhan o'r byrddau hyn. 

Dywedodd y Cyng Rosemarie Harris, Cadeirydd PSB Powys: "Mae PSB Powys yn gyfrifol am ddatblygu Asesiad Llesiant a Chynllun Llesiant lleol i'r ardal ac am ddiweddaru'r cynllun hwnnw bob pum mlynedd. 

"Rydym yn awyddus i glywed oddi wrth drigolion ar draws y sir i sicrhau ein bod yn gallu deall y pwysau y mae ein cymunedau'n eu hwynebu er mwyn i ni allu defnyddio'r wybodaeth o'r ymarfer ymgysylltu hwn, ynghyd â ffynonellau data arall, i lywio ein cynllun llesiant nesaf i Bowys."

Gallwch ymateb yn y ffyrdd canlynol:

I gael rhagor o wybodaeth am PSB Powys a'r cynllun llesiant, ewch i dudalen gwe Llesiant ym Mhowys: https://cy.powys.gov.uk/cynaliadwyedd

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu